Bezpečnost potravin

Závad zjištěných při kontrolách vánočních kaprů v loňském roce ubylo

Vydáno: 30. 1. 2017
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 29. 1. 2017.

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy i v závěru loňského roku podobně jako v předchozích letech kontrolovali prodejce kaprů v ulicích. Zkontrolováno bylo více než 700 prodejních míst. Zhruba ve 2,5 % případů byla zjištěna nějaká závada. Oproti roku 2015 je to zlepšení. Tehdy skončilo zjištěním závady pět procent kontrol.  Nejčastějším nedostatkem bylo nesplnění povinnosti nahlásit předem zahájení prodeje krajské veterinární správě, na dalších místech v pomyslném pořadí se umístily dodržování čistoty a pořádku v místě prodeje, či chybějící doklady o původu zboží. Výše navržených pokut dosahuje řádově desítek tisíc korun.

Celkem bylo provedeno 727 kontrol, z toho v 18 případech našli veterinární inspektoři alespoň jednu závadu. Při jedné kontrole může být zjištěno i několik různých nedostatků. Celkový počet závad tak dosáhl 41. Kromě výše jmenovaných nejčastějších prohřešků se jednalo také o nedostatečné vybavení stánku předepsanými pracovními pomůckami, nesprávné zacházení s živočišným odpadem a odpadní vodou. V několika případech byl zjištěn nesprávný způsob manipulace s kapry.

Prodejci živých ryb musí splňovat řadu povinností, mimo jiné alespoň sedm dní před zahájením prodeje nahlásit, kde a kdy začnou prodávat. Celkově bylo pro Vánoce 2016 nahlášeno Státní veterinární správě za celou Českou republiku takřka 2 300 prodejních míst. Přestože se nesplnění nahlašovací povinnosti může zdát někomu pouhou formalitou či zbytečnou byrokratickou zátěží, není tomu tak. Právě na základě těchto hlášení totiž SVS plánuje a následně provádí kontroly prodejců. Nenahlášení prodejci se tak mohou vyhnout kontrole a tím mimo jiné ohrozit zdraví nakupujících, nehledě k tomu, že takové počínání není férové vůči většině poctivých konkurentů, kteří své stánky poctivě nahlásí. Kontrolováni jsou přednostně ti prodejci, u nichž byly v předchozím roce zjištěny závady a také prodejci zcela noví.

Prodejní místo musí být dle legislativy umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. V kádích musí být stále čerstvá protékající (okysličující) voda a nádrže nesmějí být přeplněny. Jestliže prodejci ryby také zabíjejí, kuchají a porcují, či jinak upravují, musí tak činit na čistitelné a dezinfikovatelné pracovní desce. Povinnou součástí výbavy jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky. Povinný je také dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace. Pevné vedlejší živočišné produkty, tedy například vnitřnosti či žábry z kuchaných kaprů, musí být schraňovány v nepropustných, uzavíratelných a označených nádobách a následně předány osobě, která je krajskou veterinární správou schválena k zacházení s takovými odpady. V souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání, musí probíhat i usmrcování ryb.  

Petr Majer
oddělení vnější komunikace

Zdroj: SVS