Bezpečnost potravin

Zatřiďování vín v Komisi SZPI po 1. 9. 2011

Vydáno: 14. 10. 2011
Autor: berankova1

Změny po přijetí zákona č. 256/2011 Sb. ze dne 20. 7. 2011, který vstoupil v účinnost 1. 9. 2011.

Dne 1. září 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 256/2011 Sb. ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimo jiných změn byl nově upraven i § 26 tohoto zákona, který se zabývá zatřiďováním vína. Zatřídění vína i nadále podléhají vína kategorií jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno a jakostní likérové víno.

Zásadní změnou oproti praxi z minulých let je, že si výrobce vína provede odběry vzorků vín určených k zatřídění sám. Nebude tak již nutná asistence pracovníků SZPI a veškerou zodpovědnost za kontrolu správnosti a úplnosti údajů uvedených na podávané žádosti o zatřídění vína a reprezentativnost odebraných vzorků vín tak ponese pouze výrobce. Aby nedocházelo k možným zamítnutím přijetí vzorků vín k zatřídění do Komise SZPI při Inspektorátu v Brně, případně se předešlo problémům při uvádění již zatříděných vín do oběhu, je nutno věnovat pozornost následujícím bodům:

1. PODÁNÍ ŽÁDOSTI
2. ODBĚR VZORKŮ VÍN
3. ROZBOR
4. DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

K zatřídění v Komisi SZPI mohou být předkládána pouze vína vyrobená z hroznů sklizených na území vinařských oblastí Čechy a Morava (viz v úvodu vyjmenovaný přehled kategorií vín, které zatřídění podléhají), a to na registrovaných vinicích ve viničních tratích, které jsou osázeny odrůdami, z nichž je povoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti (seznam těchto odrůd je uveden v prováděcím právním předpisu, tj. vyhlášce č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na konkrétní vinici jednoho registračního čísla, z níž tyto hrozny pochází, nesmí být taktéž překročen povolený hektarový výnos (stanoven na 14 tun/ha). V případě, že je jedna vinice osázena více odrůdami, uplatní se povolený hektarový výnos pro každou odrůdu zvlášť.

Zatřídění vín kategorie jakostní víno s přívlastkem předchází ověření původu, hmotnosti a cukernatosti vinných hroznů pro jejich výrobu; případně odrůdy nebo směsi odrůd nebo napadení ušlechtilou plísní Botrytis cinerea P.

Výrobce zaznamená ve svých evidenčních knihách, které šarže jím vyrobených vín předložil do Komise SZPI k jejich zatřídění a uvede do nich evidenční čísla jakosti přidělená těmto šaržím po jejich zatřídění.

Zdroj:  SZPI,  „Zatřiďování vín v Komisi SZPI po 1. 9. 2011“