Bezpečnost potravin

Září 2016 – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

Vydáno: 23. 8. 2016
Autor: MZe

Ministerstvo zemědělství letos již podvanácté vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství.

Bio je u nás doma nejen v září 

Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství je informačně propagační akcí Ministerstva zemědělství s více než desetiletou tradicí. Každý ročník je prostřednictvím svého motta tematicky věnován vyzdvižení jiné oblasti pozitiv, která ekologické zemědělství, a tedy produkce biopotravin, přináší – spotřebitelům, životnímu prostředí i chovaným hospodářským zvířatům. Při nejrůznějších akcích od dožínek, po dny otevřených dveří a vrat či farmářské trhy a další iniciativy je záměrem přiblížit široké veřejnosti, jak biopotraviny vznikají, jaké kvality dosahují a že jsou dostupnější, než se může na první pohled zdát.

Nikoli náhodou je mottem letošního ročníku „BIO je u nás doma“, které kromě odkazu na čtvrt století trvající tradici ekologického zemědělství v České republice klade důraz na stále vzrůstající zájem spotřebitelů. Čím dál více lidem není lhostejné, jaký původ a složení mají potraviny, které kupují, nebo jaký má jejich výroba dopad na přírodu i společnost. Zájem těchto informovaných spotřebitelů, u nichž se BIO zabydluje v domácnostech, je hnacím motorem rozvíjejícího se trhu s biopotravinami.

BIO se zabydlelo už i v obchodech a restauracích, ale především v českých luzích a hájích – přesněji řečeno na pastvinách, loukách a polích, v sadech i ve vinicích, ve stájích a v kravínech, ale třeba i v mlékárnách a dalších zpracovnách a výrobnách kvalitních potravin. Na všech těchto místech – tedy ve všech fázích řetězce „od vidlí po vidličku“ – je dodržování pravidel ekologické produkce důsledně kontrolováno. Tato pravidla striktně vymezuje evropská i česká legislativa a jejich plnění kontrolují akreditované kontrolní organizace i pracovníci státní správy. Biopotraviny, ale i veškeré suroviny pro jejich výrobu, jsou tak pravidelně a transparentně certifikovány. Platnost certifikátu každého zemědělce, výrobce, dovozce či distributora si může každý ověřit v Registru ekologických podnikatelů, který je veden na webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz/rep).

Systém křížových kontrol dělá z biopotravin, vedle výživy pro kojence a malé děti, jedny z nejostřeji kontrolovaných potravin. Koneckonců i limity pro přítomnost zbytků pesticidů a dalších chemických látek jsou v biopotravinách obdobné limitům pro kojeneckou stravu. Jsou tedy na stopové úrovni oproti povoleným limitům u analogických konvenčních potravin. I obsah různých přídatných látek při zpracování a výrobě je velmi limitován a vymezen seznamem nařízení Evropské komise, stejně jako povolená hnojiva či přípravky na ochranu rostlin. Jedná se zpravidla o přírodní a tradičně používané látky bez negativního dopadu na bios, tedy život – lidí, živočichů, rostlin. Biopotraviny lze tedy považovat za potraviny prosté reziduí, čisté potraviny.

Za čisté lze při dodržování zásad a principů ekologického zemědělství považovat i životní prostředí. Ekologické zemědělství vychází z kombinace tradičních agrotechnických postupů s aplikovanými výsledky nejmodernějších vědeckých výzkumů a pokusů. Základním kamenem celého tohoto způsobu zemědělského hospodaření je udržování, případně zvyšování úrodnosti půdy jakožto nejcennějšího artiklu. Půdě jsou přirozeně navraceny živiny, které jsou z ní při rostlinné produkci odčerpávány. Půda se tak nestává pouze utuženým „držákem“ na rostliny vypěstované v ní díky tekutým minerálním hnojivům a postřikům chemických pesticidů. Zdravá půda dovede zadržet vodu v krajině, minimalizovaná je její eroze či znečištění spodních vod i vodních toků agrochemikáliemi. Půda obhospodařovaná ekologickým způsobem již také dokáže v dnešní době, při dodržování správných zásad, přinášet stabilní vysoké a trvale udržitelné výnosy, a to i v období klimatických výkyvů. Se zdravou půdou a šetrným hospodařením je úzce spjatá i biodiverzita okolního prostředí, která je při absenci chemických vstupů nesrovnatelně bohatší a navrací zemědělské krajině život, jenž s ní byl odjakživa spjatý. Zdravá půda je živá půda.

Respektem k životu se řídí zásady ekologické produkce i v živočišné výrobě. Chovaným hospodářským zvířatům jsou zajišťovány životní podmínky vycházející z jejich přirozených etologických potřeb – proběhnout se, napást se, protáhnout se, být v kontaktu s ostatními a v neposlední řadě dostat kvalitní hodnotné a přirozené krmivo ideálně pocházející z vlastního hospodářství. Respekt k životu doprovází proces živočišné produkce samozřejmě až po její finální fázi, takže i přeprava zvířat, manipulace s nimi a chování k nim na jatkách jsou koncipovány v mezích co nejšetrnějšího přístupu.

Ekologické zemědělství reflektuje svůj respekt k životu i udržováním zaměstnanosti na venkově a celkově v republice. Cena biopotravin je zpravidla férová a zahrnuje zodpovědně všechny náklady pro svou produkci ze všech fází výroby, které jsou vedle konvenčního způsobu produkce či dovozu ze zahraničí o něco vyšší. Cena odráží kvalitu i poptávku, takže vždy je třeba srovnávat srovnatelné.

Zcela opodstatněně je tedy BIO u nás doma. Mělo by být i u všech těch, kteří mu dosud nevěřili. Koneckonců Měsíc biopotravin je tou pravou příležitostí se přesvědčit.

Více informací: www.mesicbiopotravin.cz