Bezpečnost potravin

Zaměření úředních kontrol ekologického zemědělství v roce 2012

Vydáno: 4. 6. 2012
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

V současné době lze v České republice pozorovat nejen stoupající poptávku po biopotravinách, ale i zájem veřejnosti o roli ekologického zemědělství při údržbě krajiny. Toto je příčinou rozmachu ekologického zemědělství, a to především na úrovni zemědělské prvovýroby.

Počet zemědělců hospodařících podle pravidel ekologické produkce již přesáhl 4000 a plocha zemědělské půdy obhospodařované v tomto režimu činí více než 11,4% celkové výměry zemědělské půdy.

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly v oblasti ekologické prvovýroby a delegované kontroly v ekologickém zemědělství pro potřeby Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

V letošním roce se ÚKZÚZ zaměří zejména na několik oblastí ekologické prvovýroby. První kolo kontrol se zaměří na kontrolu podniků s chovem zvířat bez zimního ustájení. Tento způsob chovu je v rámci ekologického zemědělství běžným postupem, a to především u skotu bez tržní produkce mléka a u ovcí. Důležitým předpokladem je volba vhodných plemen těchto zvířat, ovšem naprosto klíčovým faktorem pro úspěšné zvládnutí tohoto způsobu chovu je vytvoření odpovídajících podmínek pro život zvířat v zimním období. Nebytná je ochrana zvířat před deštěm, větrem a sněhem, dostatek prostoru, suché ležení pro matky s mláďaty, přístup k pitné vodě, zpevněné krmiště a kvalitní a nezávadné krmivo. Tyto kontroly budou prováděny v předjaří, přičemž součástí kontrol může být odběr vzorků krmiv pro detekci GMO.

Inspektoři ÚKZÚZ navštíví i podniky hospodařící na orné půdě. Půda má v ekologickém zemědělství klíčovou roli, na níž je závislá výše výnosů a kvalita vypěstovaných produktů. Ekologické hospodaření na orné půdě má oproti hospodaření v konvenčním režimu řadu specifik a omezení, které je nutno dodržovat. V prvé řadě je omezen seznam použitelných přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Boj proti škůdcům, chorobám a plevelům by měl být založen na ochraně pomocí přirozených nepřátel, volbě vhodných druhů a odrůd, na střídání plodin a pěstitelských postupech. Podobně i úrodnost a biologická aktivita půdy má být udržována a zvyšována víceletým střídáním plodin, včetně luštěnin a jiných plodin používaných jako zelené hnojivo, zařazováním meziplodin a používáním chlévské mrvy či organických materiálů, pokud možno kompostovaných. Ekologické hospodaření na orné půdě by rovněž mělo zvyšovat její stabilitu a biologickou rozmanitost a předcházet zhutnění a erozi půdy. Toto kolo kontrol proběhne v průběhu měsíce května a součástí kontrol bude i odběr vzorků rostlinného materiálu za účelem zjišťování přítomnosti nepovolených účinných látek na ochranu rostlin.

Tento rok budou pokračovat kontroly ekologických vinařů, a to včetně odběru vzorků rostlinného materiálu za účelem zjišťování přítomnosti nepovolených účinných látek na ochranu rostlin. Součástí kontrol bude i monitoring přestřiku nepovolených přípravků ze sousedních konvenčně obhospodařovaných vinohradů. Termín těchto kontrol bude stanoven ve spolupráci s SRS, tj. v době nejvyššího infekčního tlaku na vinnou révu.

Největší počet ekologických podniků ke kontrole obdrží ÚKZÚZ od SZIF v rámci delegovaných kontrol. Tyto kontroly budou provedeny od začátku července do konce listopadu.

Od 1. ledna 2012 je v platnosti novela zákona č. 242/2000Sb. o ekologickém zemědělství. V některých případech mají změny v zákoně vztah k ÚKZÚZ nebo ke kontrolní činnosti prováděné inspektory ÚKZÚZ. V nově zařazeném §9, týkajícím se výjimek z pravidel ekologického zemědělství, je stanoveno, že ÚKZÚZ vydává povolení pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství. V dalších odstavcích tohoto paragrafu jsou uvedeny některé náležitosti, které musí být součástí žádosti o toto povolení a rovněž je v nich zakotveno, že ÚKZÚZ je správcem elektronické databáze obsahující seznam odrůd, k nimž jsou na území České republiky k dispozici osiva nebo sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce. Udělení tohoto povolení na rozdíl od většiny ostatních není zpoplatněno.
V §14 je nově definována délka omezené doby, po kterou mohou být využívány ekologické pastviny hospodářskými zvířaty mimo ekologický chov. Součástí kontrol ekologického zemědělství prováděných inspektory ÚKZÚZ je i kontrola dodržování této omezené doby.

V rámci novelizace zákona došlo také k podstatným změnám v oblasti správních deliktů. Nejvýznamnější změnou je to, že došlo ke stanovení výše pokuty za tzv. zbytkový správní delikt. V praxi to znamená, že jakékoliv porušení povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů (NR (ES) č. 834/2007, NK (ES) č. 889/2008, NK (ES) č. 1235/2008), které není přímo uvedeno v seznamu správních deliktů, je důvodem pro uložení pokuty až do výše 20 000 Kč.

Novým správním deliktem vloženým do zákona je nezpracování nebo neuchovávání popisu hospodářské jednotky, přičemž za tento správní delikt je možno uložit pokutu až 20 000 Kč.

Další informace:
Tisková zpráva MZe –
Ekozemědělců jsou v České republice už téměř čtyři tísíce
Podílem ploch v ekologickém zemědělství patří Česká republika k předním zemím na světě

Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206

Zdroj:  ÚKZÚZ