Bezpečnost potravin

Zákon ČR o krmivech

Vydáno: 17. 3. 2004
Autor:

Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn.

Ročník 2004
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY
PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Citace: 114/2004 Sb.
Částka: 36/2004 Sb.
Na straně (od-do): 1618-1631
Rozeslána dne: 17. března 2004
Druh předpisu: Úplné znění zákona
Autoři předpisu: Předseda vlády
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 23. ledna 2004
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.: s výjimkou

Text předpisu:
114
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb., zákonem č. 147/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 21/2004 Sb.

ZÁKON o krmivech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, jakož i pravomoc a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce.
(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1a)
(3) Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumějí
a) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích,
b) krmnými surovinami krmiva, která jsou určena pro přímé použití ke krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, dále k výrobě krmných směsí nebo jako nosiče pro výrobu premixů,
c) krmnými směsmi směsi krmných surovin s přídavkem nebo bez přídavku doplňkových látek, které jsou určeny jako kompletní nebo doplňková krmiva ke krmení zvířat,
d) kompletními krmivy krmné směsi, které svým složením pokrývají potřebu denní krmné dávky,
e) doplňkovými krmivy krmné směsi s vysokým obsahem určitých živin, které po doplnění do jiných krmiv pokrývají potřebu denní krmné dávky,
f) denní krmnou dávkou průměrné celkové množství krmiva, propočtené na obsah vlhkosti 12 %, které potřebuje zvíře daného druhu, věkové kategorie a užitkovosti k zajištění všech svých potřeb,
g) doplňkovou látkou látka nebo přípravek použitý při výrobě krmiv nebo při výživě zvířat za účelem
1. příznivého ovlivnění vlastností krmiv nebo vlastností živočišných produktů,
2. uspokojení požadavků na výživu zvířat nebo na zlepšení živočišné produkce, zejména ovlivněním zažívací a trávicí (gastrointestinální) flóry nebo stravitelnosti krmiv,
3. doplnění výživy zvířat o prvky, které přispívají k dosažení zvláštních výživových cílů nebo které zajišťují zvláštní požadavky na výživu zvířat v určitém období,
4. zabránění nebo zmírnění škodlivých vlivů způsobených výkaly zvířat,
5. zlepšení životního prostředí zvířat,
h) premixy směsi doplňkových látek bez nosičů nebo směsi jedné či více doplňkových látek s nosiči, popřípadě s přidáním aminokyselin, které jsou určeny k výrobě krmiv,
i) nežádoucí látkou látka nebo produkt, které jsou přítomny na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, a které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, nebo mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,
j) zakázanou látkou nebo zakázaným produktem látka nebo produkt, které svojí podstatou negativně ovlivňují zdravotní stav zvířete nebo zdravotní nezávadnost suroviny anebo potraviny živočišného původu, které nesmějí být při výrobě krmiv, popřípadě ve výživě zvířat, použity,
k) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro niž je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro lidskou potravu,
l) podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem nebo právními předpisy vydanými na jeho základě nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že je u takového krmiva, doplňkové látky nebo premixu zachována jeho zdravotní nezávadnost,
m) znehodnoceným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix nezpůsobilé k užití pro krmení zvířat,
n) hospodářským zvířetem zvíře, které je obvykle chováno člověkem pro hospodářský účel nebo krmeno pro potřebu lidské výživy, a kožešinové zvíře,
o) zvířetem v zájmovém chovu zvíře, které je člověkem chováno, není požíváno a není hospodářským zvířetem, s výjimkou kožešinových zvířat (dále jen „domácí zvíře“),
p) určitým proteinovým krmivem krmná surovina, která představuje přímé nebo nepřímé zdroje proteinu a byla vyrobena zvláštním technologickým postupem,
r) zvláštním účelem výživy zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určité kategorie hospodářského nebo domácího zvířete, jehož trávení, vstřebávání nebo látková výměna mohou být dočasně nebo nezvratně narušeny, a které proto může mít užitek z příjmu krmiva, které odpovídá jeho stavu,
s) uváděním do oběhu držení, skladování, prodej krmiva, popřípadě doplňkové látky nebo premixu za účelem jejich prodeje, nabídky k prodeji nebo každý jiný způsob jejich převodu na třetí osobu za úplatu nebo bezplatně,
t) biologickým zkoušením stanovení účinnosti krmiva nebo doplňkové látky za přesně specifikovaných podmínek stanovených vyhláškou,
u) druhem výroby výroba krmiv, výroba doplňkových látek, výroba premixů, výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo výroba krmiv s použitím premixů anebo výroba krmiv s použitím doplňkových krmiv,
v) vzorkováním odběr vzorků pro úřední kontrolu krmiv, doplňkových látek, premixů a nežádoucích látek postupem stanoveným vyhláškou s výjimkou reziduí pesticidů a mikroorganizmů (dále jen „vzorkování“),
w) výrobním provozem provozní jednotka, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy,
x) datem minimální trvanlivosti datum, do kterého si krmivo, doplňková látka nebo premix uchová ve stanovených podmínkách skladování vlastnosti určující jejich kvalitu,
y) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmiva, doplňkové látky nebo premixy, manipuluje s nimi a uvádí je do oběhu,
z) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiv, doplňkových látek nebo premixů do oběhu,
aa) partií množství krmiva, doplňkové látky nebo premixu, které vykazuje jednotnost svým vnějším uspořádáním, označením a místním uložením,
bb) křížovou kontaminací výskyt dvou nebo více doplňkových látek, nežádoucích látek anebo výskyt zakázaných látek, popřípadě produktů, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky, nežádoucí nebo toxické účinky, jsou obsaženy v krmivu v množství vyšším, než je mez stanovitelnosti metod pro jejich zjišťování nebo stanovená hodnota tolerance pro jejich výskyt,
cc) odborným dozorem úřední kontrola zahrnující dozor, prohlídky, ověřování, monitoring, vzorkování a analýzy prováděné orgánem odborného dozoru,
dd) výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má tyto jako dodavatel v držení před jejich uvedením do oběhu anebo tyto do oběhu uvádí, včetně osoby provozující pojízdnou výrobnu krmiv,
ee) zemědělskou prvovýrobou chov hospodářských zvířat, pěstování zemědělských plodin, včetně sklizně, výroba mléka, popřípadě vajec a produkce hospodářských zvířat před porážkou,
ff) stadiem výroby jakákoli etapa produkce, výroby, skladování, přepravy, dodávání, distribuce, prodeje nebo dovozu krmných produktů,
gg) dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí,
hh) dohledatelností původu zjištění původu krmiva nebo látky, která je nebo by mohla být zpracována do krmiva, a to ve všech stadiích výroby, zpracování a dodávání,
ii) rizikem pravděpodobnost nepříznivého účinku na zdraví a závažnost tohoto účinku jako následek reálné existence nebezpečí,
jj) nebezpečím biologické, chemické nebo fyzikální činitelé v krmných produktech nebo stav krmných produktů, které mohou nepříznivě ovlivnit zdraví,
kk) smluvním státem stát, který je ve smluvním vztahu se státy Evropských společenství,
ll) třetí zemí země, která není ve smluvním vztahu se státy Evropských společenství ani součástí Evropských společenství,
mm) kontrolou dokladů ověření dokumentů přiložených k produktu nebo jakékoliv jiné informace týkající se produktu,
nn) kontrolou identity ověření shody mezi dokumentem, označením a produktem provedené vizuální kontrolou,
oo) fyzickou kontrolou kontrola samotného produktu, která v případě potřeby zahrnuje odběr vzorků a laboratorní zkoušení.
Základní ustanovení

§ 3

(1) Při výrobě, uvádění do oběhu a používání krmiv, doplňkových látek a premixů musí být dodržen obsah a stanovený účel užití doplňkových látek a určitých proteinových krmiv a obsah a limity nežádoucích látek, aby nedocházelo k poškození zdraví zvířat a aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost2a) a nebyla negativně ovlivněna jakost živočišných produktů určených pro lidskou výživu.
(2) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů, jejich uvádění do oběhu a ke krmení zvířat nesmějí být používána nepovolená určitá proteinová krmiva nebo nepovolené doplňkové látky nebo doplňkové látky, které neodpovídají podmínkám jejich povolení, a premixy nebo krmiva, které takové látky obsahují.
(3) Doplňkové látky určené pro výživu zvířat smějí být použity jen jako součást krmiva.
(4) Při užití krmiv označených ochrannou lhůtou musí být dodržena minimální doba ochranné lhůty; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.3)
(5) Krmiva, doplňkové látky a premixy, u nichž prošlo datum minimální trvanlivosti nebo záruční doba, nesmějí být použity pro výrobu, uvedeny do oběhu a použity ke krmení, není-li přezkoušena jejich deklarovaná jakost a zdravotní nezávadnost.
(6) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být používány
a) zakázané látky a produkty, krmiva a premixy, které obsahují zakázané látky a produkty, a znehodnocená krmiva, doplňkové látky a premixy,
b) krmné suroviny, krmiva, doplňkové látky a premixy obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené vyhláškou,
c) krmiva, doplňkové látky a premixy, v nichž se vyskytují cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, a živí skladištní škůdci, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce.
(7) Pro výrobu premixů nesmějí být jako nosiče použita krmiva a látky, které svými fyzikálními vlastnostmi nezajišťují dosažení homogenity a stability doplňkových látek v premixu.
(8) Krmiva, doplňkové látky a premixy, u nichž úroveň radioaktivní kontaminace přesahuje stanovené limity, nesmějí být používány pro další výrobu kompletních a doplňkových krmiv a premixů a nesmějí být uváděny do oběhu, zkrmovány, dováženy a vyváženy.
(9) Doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, vitamin A, vitamin D, měď a selen smějí být používány jen ve formě premixů s nosiči a dodávány jen do povolených registrovaných výrobních provozů podle § 4 odst. 3, pokud nejde o případy uvedené v § 4 odst. 5. Vitamin A, vitamin D, měď a selen mohou být pro použití do těchto směsí registrovaným výrobcům krmných směsí pro domácí zvířata dodávány přímo.
(10) Premixy, které obsahují doplňkové látky uvedené v odstavci 9, smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům krmiv a dodavatelům splňujícím požadavky stanovené v § 4 a nesmějí být přidávány do krmiv v podílu nižším než 0,2 % hmotnosti krmiva. Pokud technologie povoleného výrobního provozu na základě přezkoušení umožňuje homogenní zamíchání v premixu obsažených doplňkových látek do krmné směsi, může být podíl dávkování premixu snížen až na 0,05 % hmotnosti krmiva za předpokladu, že výrobní provoz je pro tento účel povolen.
(11) Ustanovení odstavce 10 se vztahuje i na osoby vyrábějící krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby, které splňují podmínky pro výrobu krmiv stanovené tímto zákonem. Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky uvedené v odstavci 9, smějí být přidávána do krmiv v podílu, který stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.
(12) Krmiva nebo doplňkové látky, které obsahují geneticky modifikované organismy, anebo které byly jejich prostřednictvím získány, smějí být používány pro výrobu krmiv, včetně výroby pro potřebu živočišné prvovýroby, popřípadě pro uvádění do oběhu, a to jen za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3a)
(13) Seznam zakázaných látek a produktů, seznam nežádoucích látek a produktů a maximální limity jejich obsahu a způsob užití, seznam skladištních škůdců, maximální limity radioaktivní kontaminace a ochranné lhůty pro určité doplňkové látky stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 3a

(1) Krmiva, krmné suroviny a všechny ostatní látky a produkty, doplňkové látky a premixy (dále jen „krmné produkty“) určené k výživě zvířat zajišťujících produkci potravin, nesmí představovat nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a živočišné produkty získané z těchto zvířat musí být nezávadné a vhodné pro lidskou spotřebu.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, dováží, uvádí do oběhu, nebo používá krmné produkty, včetně krmení zvířat pro potřebu živočišné prvovýroby, musí na všech stupních své činnosti zajistit, aby krmné produkty splňovaly požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy.
(3) Osoba uvedená v odstavci 2 musí zajistit přesnou dohledatelnost původu a údaje umožňující sledování krmného produktu, který byl nebo by měl být zapracován do krmiva. Tato osoba musí mít zpracován způsob a pracovní postup, který umožní identifikovat osoby, které jí dodaly nebo kterým tato osoba dodala své výrobky nebo produkty. Tyto informace musí poskytnout na vyžádání orgánu odborného dozoru, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3b) (dále jen „ústav“).
(4) Má-li osoba uvedená v odstavci 2 důvodné podezření nebo zjistí-li, že krmný produkt nesplňuje podle odstavce 1 požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy, informuje o tom ústav a učiní neprodleně opatření k zabránění dalšímu šíření nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí, a sice pozastaví další výrobu, zastaví další uvádění krmného produktu do oběhu, zajistí jeho oddělené uskladnění, popřípadě provede jeho stažení z oběhu.
(5) Osoba uvedená v odstavci 2 informuje o přijatých opatřeních podle odstavce 4 ústav a současně účinně a přesně informuje uživatele, kterým dodala krmné produkty, o důvodu pozastavení dodávek těchto krmných produktů. V případě nutnosti vyžádá od nich výrobky, kterými je zásobila, pokud jiná opatření nezajistí dostatečnou ochranu zdraví zvířat, lidí a životního prostředí. Při zajišťování činností uvedených v odstavcích 4 a 5 osoba uvedená v odstavci 2 spolupracuje s ústavem za účelem zabránění rizik, ke kterým by jí dodaným krmným produktem mohlo dojít, zejména poskytnutím veškerých údajů, které umožňují jeho přesnou dohledatelnost a sledování.
(6) Ústav neprodleně
a) ověří přijaté informace,
b) prošetří povahu nebezpečí, případný obsah nežádoucích látek v krmném produktu, jejich možný původ nebo příčinu vzniku nebezpečí, popřípadě vydá rozhodnutí o opatření podle § 18.
(7) Na základě zjištěného rozsahu nebezpečí ústav posoudí další části partie nebo dodávky stejného druhu anebo označení. Potvrdí-li se nebezpečí, ústav postupuje podle § 16b a 18.
(8) Povinnosti stanovené v odstavcích 4 a 5 v případě zjištění, že krmný produkt nesplňuje požadavky podle odstavce 1, se vztahují i na provozovatele laboratoří podle § 17 odst. 2, kteří provádějí příslušné analýzy.

§ 3b
Požadavky na bezpečnost krmných produktů

(1) Krmné produkty nesmějí být uvedeny do oběhu a nesmějí být použity ke krmení hospodářských zvířat, pokud nejsou podle příslušného nařízení3c) bezpečné.
(2) Požadavky na posuzování bezpečnosti krmných produktů stanoví zvláštní právní předpis.3c)
(3) Krmné produkty ze třetích zemí smějí být uváděny do oběhu a smějí být používány pouze, jsou-li zdravé, nefalšované a v obchodovatelné jakosti, a tak při správném užití nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí, nebo nemají-li nežádoucí vliv na živočišnou produkci.

ČÁST DRUHÁ

VÝROBA, DOVOZ A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ

§ 4

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy určené k uvádění do oběhu smějí vyrábět výrobci, kteří jsou podnikateli4) a jsou registrováni podle § 8. Povinnost registrace se vztahuje rovněž na osoby uvedené v § 3 odst. 11, na osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, na dodavatele podle odstavce 4, na dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů a na distributory podle § 8a. Podnikatelé, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv a používají je pro potřebu živočišné prvovýroby, ale neuvádějí je do oběhu, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost písemně ústavu, včetně příslušného výrobního provozu podle § 8b.
(2) Povinnosti podle odstavce 1 nepodléhají osoby, které vyrábějí zrniny, olejniny a okopaniny, statková objemná krmiva a vodnatá průmyslová krmiva (pivovarské mláto, kvasničné mléko, syrovátka, mlékárensky upravené mléko, podmáslí, cukrovarské řízky, škrobárenské zdrtky, melasa, krmné hydrolyzáty, odpadní šlempy, lihovarské výpalky a krmné pasty). Této povinnosti rovněž nepodléhají dovozci a dodavatelé uvedených krmiv.
(3) Výrobní provozy, ve kterých se vyrábějí
a) antioxidanty, u nichž je stanoven maximální limit obsahu použití, karotenoidy a xantofyly, enzymy a mikroorganismy, stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika, vitaminy, stopové prvky nebo určitá proteinová krmiva stanovená vyhláškou, s výjimkou močoviny a jejích derivátů, dále amonných solí a kvasnic kultivovaných na substrátech rostlinného nebo živočišného původu,
b) premixy s obsahem stimulátorů růstu, antikokcidik a chemoterapeutik, vitaminu A, vitaminu D, mědi nebo selenu,
c) krmné směsi s použitím premixů s obsahem stimulátorů růstu, antikokcidik nebo chemoterapeutik, vitaminu A, vitaminu D, mědi nebo selenu,
musí splňovat požadavky na výrobní provozy stanovené vyhláškou a musí být povoleny příslušným správním úřadem.
(4) Dodavatelé, kteří mají v držení a uvádějí do oběhu
a) doplňkové látky nebo určitá proteinová krmiva uvedené v odstavci 3 písm. a) a premixy s obsahem těchto doplňkových látek a určitých proteinových krmiv, nebo
b) premixy uvedené v odstavci 3 písm. b),
musí být odborně způsobilí podle § 6 a splňovat požadavky na dodavatele stanovené vyhláškou.
(5) Stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika, vitamin A a vitamin D, měď a selen mohou být zpracovány přímo do krmných směsí, pokud je tento způsob zpracování stanoven vyhláškou a za podmínky, že výrobní technologie na základě přezkoušení zajišťuje homogenní zamíchání doplňkové látky v krmné směsi a výrobní provoz je za tím účelem povolen.
(6) Výrobci jsou povinni používat při výrobě krmiv pro hospodářská a domácí zvířata pouze krmné suroviny odpovídající požadavkům stanoveným vyhláškou, určitá proteinová krmiva a doplňkové látky, které jsou uvedeny ve vyhlášce a splňují požadavky stanovené zákonem a jsou dodány od výrobců a dovozců, kteří jsou registrováni podle tohoto zákona. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na dodavatele a distributory, kteří uvádějí krmiva, doplňkové látky a premixy do oběhu.
(7) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a určitých proteinových krmiv musí být odborně způsobilý podle § 6 nebo musí ustanovit odborně způsobilou osobu odpovědnou za výrobu. Tato povinnost se vztahuje i na osoby vyrábějící krmiva pro potřebu zemědělské prvovýroby. Výrobní prostory a zařízení musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 7.
(8) Výrobci doplňkových látek, premixů a krmiv, na něž se vztahuje ustanovení odstavců 3 a 5, jsou povinni zpracovat písemné postupy ve výrobním procesu ve vazbě na kontrolu jakosti, včetně vymezení kritických fází výrobního procesu, vypracovat jmenovitý seznam pracovníků s vymezením okruhu odpovědnosti, ustanovit osoby odpovědné za kontrolu jakosti a zajistit, na základě písemně zpracovaného plánu kontroly jakosti, kontrolu ve vlastní laboratoři nebo na zakázku. U doplňkových látek uvedených v odstavci 3 písm. a) jsou výrobci povinni zajistit kontrolu jakosti před uvedením výrobků do oběhu.
(9) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů nebo krmiv s použitím doplňkových krmiv je povinen odebrat z každé vyrobené partie vzorek a zajistit jeho uchování po dobu její minimální trvanlivosti nebo záruční doby kromě vzorků podléhajících zkáze.
(10) Do oběhu smějí být uváděna pouze krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou zdravotně nezávadné, nefalšované, obchodovatelné jakosti, nejsou znehodnocené, neobsahují zakázané látky a produkty a nejsou označeny údaji nepravdivými nebo klamavými. Nesmí představovat riziko pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí. Tato ustanovení se vztahují i na krmiva určená k přikrmování volně žijící zvěře5b) a krmiva uváděná za tímto účelem do oběhu.
(11) Doplňkové látky, jejich specifikaci podle druhů a určitá proteinová krmiva povolená pro výrobu a uvádění do oběhu, podmínky pro jejich použití a zpracování do krmných směsí, požadavky na krmné suroviny a minimální požadavky na krmné směsi a limitní hodnoty jejich složení, požadavky na výrobu premixů a použití nosičů, zvláštní účely výživy a požadavky na ně, požadavky na dodavatele a na výrobní provozy s přihlédnutím ke druhu výroby a výrobků a k použití doplňkových látek, určitých proteinových krmiv a způsob uchovávání vzorků u výrobců stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 5
Vedení evidence

(1) Výrobce, dovozce a dodavatel krmiv, doplňkových látek a premixů je povinen vést přesnou evidenci o jejich výrobě, dovozu, příjmu a výdeji.
(2) Evidence obsahuje
a) u výrobce, dovozce a dodavatele doplňkových látek
1. druh a množství vyrobených, dovezených, dodaných nebo skladovaných doplňkových látek a datum jejich výroby,
2. jméno a příjmení (dále jen „jméno“) a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo provozovny výrobce, dovozce, dodavatele nebo příjemce,
b) u výrobce, dovozce a dodavatele premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů
1. druh a množství vyrobených, dovezených, dodaných nebo skladovaných doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a datum jejich výroby,
2. jméno a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo provozovny výrobce, dovozce, dodavatele nebo příjemce premixů nebo krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů,
c) u výrobce uvádějícího krmiva do oběhu nebo osoby vyrábějící pro potřebu živočišné prvovýroby nebo provozovatele pojízdné výrobny krmiv při výrobě krmných směsí s použitím doplňkových krmiv
1. druh a množství použitých doplňkových krmiv a krmných surovin, včetně vlastních zdrojů,
2. jméno a bydliště nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovny výrobce, dovozce, dodavatele nebo příjemce doplňkových krmiv a krmných surovin použitých pro výrobu kompletních krmiv.
(3) Výrobce krmných směsí je též povinen vést evidenci o jejich recepturálním složení v procentickém nebo hmotnostním zastoupení krmných surovin, doplňkových látek a premixů. Povinnost se vztahuje i na osoby uvedené v § 3 odst. 11, na výrobce krmiv uvádějící krmiva do oběhu, osoby vyrábějící pro potřebu živočišné prvovýroby a na provozovatele pojízdných výroben krmiv, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv.
(4) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek a premixů, na nějž se vztahuje ustanovení § 4 odst. 9, je též povinen vést evidenci o výsledcích kontroly jakosti.
(5) Výrobce, dovozce, dodavatel a distributor nebo osoba vyrábějící krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby nebo provozovatel pojízdné výrobny krmiv, který má v držení, vlastní nebo dovezl krmivo, premix nebo doplňkovou látku s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, je povinen vést o tom samostatnou evidenci.
(6) Výrobce, dovozce, dodavatel nebo distributor, který vyrábí, zpracovává nebo uvádí do oběhu doplňkové látky, premixy nebo krmiva uvedená v § 4 odst. 3 a krmné směsi, které je obsahují, je povinen vést evidenci o vyřizování reklamací umožňující v případě nutnosti stažení výrobků z oběhu. Stažené výrobky lze uvést opětovně do oběhu za předpokladu, že tyto výrobky byly z hlediska jakosti přezkoumány výrobcem, dovozcem, dodavatelem nebo distributorem a z hlediska zdravotní nezávadnosti příslušným orgánem veterinární správy.5c)
(7) Záznamy o evidenci musí být uchovány po dobu 3 let od uplynutí kalendářního roku, ve kterém byly pořízeny.
(8) Další náležitosti vedení evidence u výrobců, dovozců a dodavatelů doplňkových látek, premixů a krmiv, včetně evidence výsledků kontroly jakosti, stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 6
Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů (dále jen „odborná způsobilost“) se rozumí soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.
(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá ústav osobám, které splňují tyto podmínky:
a) způsobilost k právním úkonům,
b) druh, stupeň vzdělání a odbornou praxi ve výrobě krmiv.
(3) Druh, stupeň a obor vzdělání a délku odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 7
Požadavky na výrobní provozy a zařízení

(1) Ve výrobních provozech, ve kterých se vyrábějí nebo zpracovávají krmiva, doplňkové látky a premixy, musí být provozní prostory a výrobní zařízení, která umožňují nezávadnou výrobu a zaručují, že v průběhu výroby nedojde k nežádoucím změnám vlastností použitých a vyráběných krmiv, doplňkových látek a premixů.
(2) Výrobní zařízení určená pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů musí zajišťovat, aby v průběhu výroby nedošlo k záměně nebo vynechání některých částí výrobního postupu nebo ke znečištění výrobků a křížové kontaminaci jinými látkami nebo produkty, zejména k zanesení doplňkových nebo zakázaných látek nebo produktů do následně míchaného výrobku. V průběhu výroby a po jejím ukončení musí být technicky umožněn odběr vzorků, ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahuje i na výrobní provozy a zařízení vyrábějící krmné směsi s použitím doplňkových krmiv.
(4) Výrobní provozy a zařízení určené pro výrobu a zpracování doplňkových látek, premixů nebo krmiv uvedených v § 4 odst. 3 a krmných směsí, které je obsahují, musí splňovat požadavky na výrobní zařízení a na výrobní postupy v návaznosti na kontrolu kvality a na skladování, které stanoví ministerstvo vyhláškou.
(5) Výrobní provozy, na které se vztahuje ustanovení odstavce 4, musí mít navažovací a míchací zařízení a zařízení k odstraňování cizích předmětů odpovídající požadavkům, které stanoví pro jednotlivé druhy výroby ministerstvo vyhláškou.
(6) Výrobce musí doložit, že výrobky splňují požadované vlastnosti, a to
a) u premixů obsah nebo účinnost a homogenitu aminokyselin a doplňkových látek,
b) u krmiv s použitím doplňkových látek a premixů obsah nebo účinnost a homogenitu doplňkových látek.
(7) Provozovatel pojízdné výrobny krmiv musí ohlásit ústavu před zahájením výroby místo a období provozu a časový plán výroby krmiv.

§ 8
Registrace výrobců, dovozců a dodavatelů

(1) Osoba, na kterou se vztahuje § 4 odst. 1, (dále jen „žadatel“) je povinna požádat před zahájením výroby, dovozu8) nebo uvádění do oběhu o registraci. Celní orgán nepropustí zboží při dovozu, pokud dovozce nedoloží oprávněnost dovozu podle § 9 odst. 1 písm. c) a e) rozhodnutím o registraci.
(2) O registraci rozhoduje ústav na základě žádosti. Podmínkou pro zahájení registračního řízení pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a určitých proteinových krmiv je odborná způsobilost podle § 6.
(3) Žadatel o registraci pro výrobu a zpracování doplňkových látek, premixů a krmiv je povinen požádat současně o registraci výrobního provozu. Má-li žadatel více výrobních provozů, předkládá stanovené náležitosti v žádosti o registraci pro každý výrobní provoz samostatně.
(4) Žadatel o registraci pro výrobu a zpracování doplňkových látek, premixů a krmiv, na nějž se vztahuje ustanovení § 4 odst. 3 a 5, je povinen požádat současně o povolení výrobního provozu určeného pro tuto výrobu. Ústav ověří, zda výrobní provoz splňuje požadavky stanovené vyhláškou.
(5) U žadatele o registraci pro uvádění do oběhu doplňkových látek, premixů a krmiv uvedených v § 4 odst. 3, na kterého se vztahuje ustanovení § 4 odst. 1 a 4, ústav před vydáním rozhodnutí o registraci ověří, zda žadatel splňuje požadavky na dodavatele stanovené vyhláškou.
(6) Výrobce, dovozce a dodavatel krmiv, doplňkových látek a premixů je povinen bezodkladně oznámit ústavu změny údajů uvedených v žádosti o registraci.
(7) Žadatel, který hodlá vyrábět, dovážet nebo uvádět do oběhu krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, a doplňkové látky určené pro silážování, může být registrován až po kladném výsledku provedeného biologického zkoušení. Nelze-li ukončit biologické zkoušení nejdéle do 3 let od podání žádosti o registraci, stanoví konečný termín ukončení biologického zkoušení na návrh žadatele ministerstvo rozhodnutím.
(8) Biologické zkoušení pro registrační řízení provádí ústav. Náklady za biologické zkoušení hradí žadatel, který je povinen bezplatně dodat ústavu krmnou surovinu, produkt nebo doplňkovou látku určenou pro silážování v požadovaném množství k provedení biologického zkoušení. Biologické zkoušení prováděné pokusem na zvířeti musí být uskutečněno za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.8a)
(9) Ústav může upustit na základě souhlasu Státní veterinární správy9) od biologického zkoušení krmné suroviny nebo produktu anebo doplňkové látky určené pro silážování podléhající biologickému zkoušení v případech, kdy žadatel předloží spolu se žádostí o registraci výsledky biologického zkoušení požadované tímto zákonem. Ústav si může vyžádat další potřebné speciální expertizy.
(10) Ústav zpracuje o provedeném biologickém zkoušení souhrnnou dokumentaci, která je podmínkou pro vydání rozhodnutí o registraci žadatele podle ustanovení odstavce 7. Nedílnou součást souhrnné dokumentace pro doplňkové látky tvoří příslušná monografie.
(11) Údaje předložené k žádosti o registraci, které jsou předmětem ochrany patentových práv, nesmějí být ústavem zveřejňovány. Doklady, které byly předloženy při registraci krmiv, doplňkových látek a premixů, archivuje ústav po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o registraci nebo o rozšíření registrace anebo zrušení registrace.
(12) Náležitosti žádosti o registraci výrobců, dodavatelů a dovozců krmiv, doplňkových látek a premixů a o registraci a povolení výrobních provozů a technické parametry a metody provádění biologického zkoušení, včetně metod zkoušení účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv, metod zkoušení jakosti živočišných produktů, metod zkoušení bezpečnosti užití krmiva nebo doplňkové látky, a způsob zpracování monografie doplňkové látky a souhrnné dokumentace stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 8a
Registrace distributorů

(1) Distributoři, kteří uvádějí do oběhu doplňkové látky nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b), musí požádat o registraci u ústavu.
(2) Součástí žádosti o registraci distributora je písemné prohlášení žadatele o tom, že zajistí vedení dokumentace a evidence výrobků, jejichž uvádění do oběhu zprostředkovává, v souladu s platnými právními předpisy.
(3) Ústav vydá o registraci distributora rozhodnutí. Součástí rozhodnutí je registrační číslo a adresa distributora a skupiny doplňkových látek nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b), které jsou předmětem uvádění do oběhu.
(4) V případě změny skupin doplňkových látek, premixů nebo krmiv uvedených v odstavci 1 a uváděných do oběhu, a dalších změn údajů uvedených v žádosti o registraci, distributor požádá o změnu registrace. Jsou-li údaje, kterých se týká žádost o změnu, součástí vydaného rozhodnutí o registraci, vydá ústav rozhodnutí o změně registrace.
(5) Ústav vydá rozhodnutí o zrušení registrace distributora, zjistí-li závažné porušení povinností stanovených v odstavci 2, v § 3 odst. 2, v § 3 odst. 6 písm. a) a b), v § 3 odst. 8, 10 a 12, v § 11 a 18. Na písemnou žádost distributora ústav rozhodnutím registraci zruší.
(6) Náležitosti žádosti o registraci distributora a požadavky na dokumentaci a evidenci výrobků podle odstavce 2 stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 8b
Evidence výrobních provozů

(1) Podnikatelé, kteří podle § 4 odst. 1 věty poslední vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv, jež používají pro potřebu živočišné prvovýroby, aniž je uvádějí do oběhu, musí požádat ústav o zaevidování takového výrobního provozu.
(2) Součástí žádosti o zaevidování podle odstavce 1 je písemné prohlášení žadatele o tom, že zajistí vedení dokumentace a evidence krmiv s použitím doplňkových krmiv podle § 5 odst. 2 písm. c).
(3) Ústav vydá o zaevidování výrobního provozu rozhodnutí. Součástí rozhodnutí je evidenční číslo výrobního provozu a adresa podnikatele.
(4) V případě změn údajů uvedených v žádosti o zaevidování podle odstavce 1 podnikatel požádá o změnu rozhodnutí o evidenci.
(5) Ústav vydá rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu podnikatele, zjistí-li závažné porušení povinností stanovených v odstavci 2, v § 3 odst. 2, v § 3 odst. 6 písm. a) a b) a v § 18. Na písemnou žádost podnikatele ústav rozhodnutím evidenci zruší.
(6) Náležitosti žádosti o zaevidování podle odstavce 1 výrobního provozu podnikatele stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 9
Rozhodnutí o registraci výrobců, dovozců a dodavatelů

(1) Ústav vydá rozhodnutí o registraci výrobce pro výrobu a o registraci dovozce pro dovoz krmiv, doplňkových látek a premixů a o registraci dodavatelů pro uvádění do oběhu doplňkových látek a krmiv uvedených v § 4 odst. 3 a premixů a krmných směsí, které je obsahují, jsou-li splněny požadavky tohoto zákona. Nesplní-li žadatel tyto požadavky ani ve lhůtě po výzvě k doplnění žádosti, ústav řízení o registraci zastaví rozhodnutím. Rozhodnutí o registraci obsahuje zejména
a) u výrobce registrační číslo a adresu, evidenční číslo a adresu výrobního provozu, druh výroby a rozsah činností a u výrobce krmiv s použitím premixů limit dávkování premixů do krmiv; v případě, že žadatel předložil žádost o registraci více výrobních provozů (§ 8 odst. 3), v rozhodnutí o registraci výrobce se tyto provozy uvedou jednotlivě,
b) u výrobce pro výrobu a zpracování doplňkových látek a krmiv uvedených v § 4 odst. 3 a premixů a krmných směsí, které je obsahují, evidenční číslo a adresu povoleného výrobního provozu; v případě, že žadatel předložil žádost o registraci více výrobních provozů (§ 8 odst. 3), v rozhodnutí o registraci výrobce se tyto provozy uvedou jednotlivě,
c) u dodavatele a dovozce registrační číslo, adresu, druh a rozsah činnosti,
d) u dodavatele dále skupiny doplňkových látek, krmiva a premixy uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b),
e) u dovozce dále druhy krmiv, doplňkových látek a premixů.
(2) V případě zavádění jiného druhu výroby nebo dovozu jiných druhů krmiv, doplňkových látek a premixů než těch, pro které je rozhodnutí o registraci vydáno, výrobce, dodavatel a dovozce je povinen požádat o rozšíření registrace. Na řízení o rozšíření registrace se vztahuje ustanovení § 8. O rozšíření registrace vydá ústav rozhodnutí.
(3) Rozšíření registrace není nutné v případě dodávek z členských států Evropské unie.
(4) Jsou-li údaje, kterých se týká ohlášená změna podle § 8 odst. 6 součástí rozhodnutí o registraci, vydá ústav rozhodnutí o změně údajů v rozhodnutí o registraci. To platí i tehdy, zjistí-li ústav při výkonu odborného dozoru změnu údajů, jež jsou součástí rozhodnutí o registraci, ačkoli výrobce, dovozce nebo dodavatel změnu údajů uvedených v žádosti neoznámil.
(5) Ústav vydá rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu výrobce, registrace dodavatele nebo dovozce, zjistí-li při výkonu dozoru závažné porušení povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 2, v § 3 odst. 6 písm. a), b), v § 3 odst. 8 až 12, v § 4 odst. 3, 4, 5 a 7, v § 7, 11 a 18.
(6) Rozhodnutí o zrušení registrace vydá ústav též na písemnou žádost výrobce, dodavatele nebo dovozce.
§ 10
Zveřejnění registrace výrobců, dodavatelů, distributorů
a dovozců

(1) Seznam a registrační čísla výrobců doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů, seznam a evidenční čísla povolených výrobních provozů a seznam a registrační čísla dodavatelů, dovozců a distributorů, jimž byla udělena nebo zrušena registrace, zveřejňuje ústav pololetně, a to vždy podle stavu k 1. lednu a k 1. červenci kalendářního roku ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
(2) V seznamu se vyznačí, pro jaký druh výroby, popřípadě skupinu doplňkových látek a určitá proteinová krmiva a premixy uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b), byla registrace udělena nebo zrušena.
Označování a balení

§ 11

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy vyráběné nebo uváděné do oběhu musí být opatřeny označením, v němž se uvede zejména
a) název krmiva, doplňkové látky a premixu,
b) obchodní jméno, registrační číslo výrobce nebo dodavatele nebo dovozce nebo distributora, sídlo a evidenční číslo výrobního provozu,
c) údaje o množství (hmotnost, objem, počet kusů),
d) účel užití a doporučení pro správné použití,
e) datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby,
f) složení, obsah živin, doplňkové látky, nežádoucí látky, obsah energie, deklarované znaky a zvláštní účel výživy v rozsahu stanoveném vyhláškou,
g) délka ochranné lhůty, je-li předepsána,
h) varovné upozornění, je-li předepsáno.
(2) Označení musí být uvedeno na každém jednotlivém obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě, u volně ložených krmiv v průvodním listě. Označení musí být v českém jazyce, dobře viditelné, čitelné, trvanlivé, nesmazatelné a nezaměnitelné.
(3) V označení nesmějí být uvedeny údaje, které mohou vyvolávat představu, že výrobek odstraňuje nebo zmírňuje nemoce nebo zabraňuje onemocněním zvířat, která nejsou způsobena nedostatečnou výživou. Tento zákaz se netýká údajů o obsahu látek používaných plošně k prevenci parazitárních invazí u zvířat a krmiv pro zvláštní účely výživy zvířat.
(4) Na obalu, na etiketě nebo v průvodním listě mohou být uvedeny jiné údaje než údaje stanovené v odstavci 1 a ve vyhlášce jen v případě, jsou-li zřetelně odděleny a jedná-li se o měřitelné nebo ověřitelné údaje neuvádějící v omyl.
(5) Krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou uváděny do oběhu dovozci nebo distributory, musí být rovněž opatřeny označením podle odstavců 1 až 4.

§ 12

(1) Doplňkové látky, určitá proteinová krmiva, premixy a krmné směsi, kromě případů uvedených v odstavci 2, a krmiva s hygroskopickými vlastnostmi smějí být uváděna do oběhu jen v obalech nebo nádobách, které musí být uzavřeny tak, aby při otevření došlo k porušení původního uzávěru a tento uzávěr nemohl být již znovu použit.
(2) Krmné směsi smějí být uváděny do oběhu také volně ložené nebo v neuzavřených obalech nebo v kontejnerech, a to pouze při dodávkách
a) od jednoho výrobce dalším výrobcům nebo osobám zajišťujícím balení,
b) krmných směsí složených z celých semen nebo plodů,
c) krmných bloků a lizů,
d) malých množství, jejichž hmotnost nepřekročí 50 kg a které jsou dodávány konečnému spotřebiteli a pokud pocházejí bezprostředně z obalů nebo nádob, které byly uzavřeny podle odstavce 1.
(3) Krmné směsi smějí být dále uváděny do oběhu také volně ložené nebo v neuzavřených kontejnerech, avšak nikoli v neuzavřených obalech, a to pouze při dodávkách
a) od výrobce krmných směsí bezprostředně konečnému spotřebiteli,
b) melasových krmiv, která jsou složena nejvýše ze 3 krmných surovin,
c) peletovaných krmných směsí.
§ 13

Podrobnosti označování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a krmných směsí, krmných surovin s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů a krmiv pro zvláštní účely výživy a způsob deklarace jakostních znaků, včetně jejich tolerancí, specifikaci údajů o složení, způsob uvádění varovných upozornění, označování krmných směsí a krmných surovin dodávaných v malých baleních do 10 kg včetně, označování krmiv pro domácí zvířata a podrobnosti jejich balení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Skladování a přeprava
§ 14

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy musí výrobce, dovozce a dodavatel uskladnit ve skladech nebo manipulačních, případně výrobních prostorách tak, aby bylo zajištěno uchování jejich jakosti a byla zajištěna jejich ochrana před
a) zneužitím,
b) křížovou kontaminací nebo znečištěním nežádoucími mikroorganismy a plísněmi a jejich nežádoucím pomnožováním, nebo kontaminací nežádoucími doplňkovými látkami nebo zakázanými látkami a produkty,
c) hlodavci a ptáky,
d) vlhkostí a látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí a ohrožující životní prostředí.
(2) Doplňkové látky, premixy a určitá proteinová krmiva musí být skladovány v uzamykatelných prostorech tak, aby nepovolané osoby k nim neměly přístup. Podmíněně použitelná krmiva a krmné suroviny s nadlimitním obsahem nežádoucích látek stanovených vyhláškou musí být uskladněny odděleně.
(3) Ve skladových prostorech musí být prováděna dezinfekce, dezinsekce a deratizace a zajištěno udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty.10)
(4) Krmiva, doplňkové látky a premixy musí být skladovány tak, aby byly snadno identifikovatelné a nemohlo dojít k jejich záměně; pro odběr vzorků musí být k nim umožněn bezpečný přístup.

§ 15

(1) Pro přepravu krmiv, doplňkových látek a premixů mohou být použity jen takové dopravní prostředky a zařízení, které byly řádně vyčištěny, popřípadě dezinfikovány povolenými prostředky10) a upraveny tak, aby se zamezilo vypadávání nebo vytékání výrobků a účinkům nepříznivých povětrnostních vlivů v zájmu uchování jakosti a zdravotní nezávadnosti krmiv, doplňkových látek a premixů.
(2) Krmiva obsahující krmné suroviny pocházející ze savčích tkání nebo jiné krmné suroviny živočišného původu, jejichž zkrmování přežvýkavci je zakázáno, musí být přepravována způsobem, který zabrání znečištění nebo křížové kontaminaci jiných přepravovaných krmiv.
(3) Podrobnosti pro přepravu krmiv uvedených v odstavci 2 stanoví ministerstvo vyhláškou.

ČÁST TŘETÍ

ODBORNÝ DOZOR A ZKOUŠENÍ

§ 16

(1) Ústav dozírá na dodržování práv a povinností stanovených tímto zákonem, prováděcími právními předpisy a předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží na dodržování těmito předpisy stanovených podmínek
a) při výrobě, dovozu, přepravě nebo uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek nebo premixů výrobci, dovozci, dodavateli a distributory,
b) při užití krmiv, doplňkových látek nebo premixů dalšími osobami.
(2) Ústav provádí odborný dozor ve výrobních provozech, zařízeních a prostorech určených ke skladování, přepravě, uvádění do oběhu a používání krmiv, doplňkových látek a premixů a zajišťuje odběr jejich vzorků, laboratorní zkoušení a hodnocení jakosti.
(3) Ústav provádí odborný dozor v pravidelných intervalech, zejména při podezření z porušení ustanovení zákona a prováděcích předpisů. V případě zjištění závad uloží způsob a lhůtu k jejich odstranění.
(4) Odborný dozor zahrnuje všechny stupně výroby, uvádění do oběhu, včetně dovozu a užití krmiv, doplňkových látek a premixů, a je rovněž zaměřen na sledování výskytu nežádoucích látek a produktů a na výskyt zakázaných látek a produktů.
(5) Odborný dozor se provádí bez předchozího oznámení.
(6) Ústav vede evidenci závad zjištěných při výkonu odborného dozoru.
(7) Zaměstnanci ústavu pověření výkonem odborného dozoru (dále jen „zaměstnanci ústavu“) musí být odborně způsobilí k výkonu odborného dozoru, při kterém se vykazují písemným pověřením a služebním průkazem. O výsledcích této činnosti pořizují protokol.
(8) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti způsobilé ohrozit bezpečnost některé části krmného produktu nebo krmný produkt (§ 3a odst. 3 až 7), vyžádá a zajistí informace nezbytné pro dohledání původu produktu, tyto informace ověří, případně uloží zvláštní opatření podle § 18, s cílem zabránit užití produktu ve výživě zvířat; ústav současně prošetří povahu těchto skutečností, zjistí obsah nežádoucích látek, jejich původ, případně nebezpečí jiného rizika. Potvrdí-li provedené šetření výskyt skutečnosti způsobilé ohrozit bezpečnost další části partie nebo dodávky krmného produktu, ústav učiní opatření a postupy podle § 3a odst. 6 a 7 a zajistí koordinaci mezi příslušnými kontrolními orgány. Pro tyto účely využije systém rychlého varování.
(9) Zaměstnanci ústavu jsou oprávněni vstupovat po ohlášení do prostorů, kde se krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují, uvádějí do oběhu nebo používají, a vyžadovat od výrobců, dovozců, dodavatelů a distributorů, kteří je vyrábějí, přepravují a uvádějí do oběhu, a od podnikatelů, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy používají, potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru, včetně poskytnutí technických pomůcek pro bezplatný odběr vzorků.
(10) Výrobci, dovozci, dodavatelé a distributoři, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují a uvádějí do oběhu, a podnikatelé, kteří je používají, jsou povinni umožnit zaměstnancům ústavu po ohlášení vstup do prostorů, kde se krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují, uvádějí do oběhu a používají, a poskytnout potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru, včetně poskytnutí technických pomůcek pro bezplatný odběr vzorků.
(11) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení, kromě vzorků podléhajících zkáze, po dobu 6 měsíců ode dne doručení vzorku do laboratoře.
(12) Odborný dozor vykonává ústav na vlastní náklady. V případě, že vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů odebrané při výkonu odborného dozoru nesplňují po provedené analýze požadavky tohoto zákona a prováděcích předpisů, hradí náklady na jejich analýzu kontrolovaný subjekt.

§ 16a

(1) Zaměstnanci ústavu mohou při zjištění závad ve výrobě jakosti, balení, označování, přepravě, uvádění do oběhu a při užití krmiv, doplňkových látek a premixů uložit způsob a lhůtu k odstranění závad, zejména uložit nezbytná opatření včetně uvedení do požadovaného stavu. O zjištěných závadách a přijatých opatřeních se učiní písemný záznam.
(2) Proti uložení odstranění závad podle odstavce 1 může podat kontrolovaná osoba nejpozději do 3 pracovních dnů písemně námitky orgánu odborného dozoru, který provedl kontrolu. Lhůta pro podání námitek je zachována, jsou-li námitky poslední den lhůty odevzdány k poštovní přepravě. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ústav.
(3) Na postup podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje správní řád.13)

§ 16b
Systém rychlého varování

(1) Ústav při nebezpečí vzniku rizika z krmného produktu, který nemůže být podle § 3a odst. 1 považován za bezpečný nebo nezávadný (§ 3a odst. 1), využívá systém rychlého varování, který zahrnuje oblasti výroby, užití, uvádění do oběhu a dovoz krmných produktů. Ústav je pro tyto oblasti kontaktním místem, přičemž pro tento účel zpracovává pohotovostní operační plány, v nichž stanoví opatření pro případ zjištění, že krmný produkt určený k výživě zvířat není bezpečný a představuje riziko pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, určí pravomoci, odpovědnost a způsoby předávání informací v rámci ústavu.
(2) Výskyt krmného produktu, který nemůže být podle § 3b odst. 1 považován za bezpečný, je ústav povinen oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu.
(3) Vláda stanoví nařízením způsob a postupy předávání informací v systému rychlého varování, včetně koordinace a vymezení účasti ministerstev a státních orgánů dozoru.
(4) Ministerstvo oznámí Komisi a ostatním členským státům Evropské unie výskyt krmného produktu, u kterého bylo potvrzeno, že není bezpečný, a současně sdělí opatření, které přijalo, aby nedošlo k ohrožení zdraví zvířat, lidí a životního prostředí.
(5) Ministerstvo sděluje Komisi seznam povolených a registrovaných výrobních provozů dodavatelů, distributorů a dovozců podle § 10.
(6) Ministerstvo sděluje Komisi seznam laboratoří provádějících analýzy pro úřední kontrolu krmiv.

§ 17
Vzorkování a laboratorní zkoušení

(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání; to platí i pro přezkoušení podle § 3 odst. 5.
(2) Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit oprávnění osobám, které o to požádají, (dále jen „provozovatelé laboratoří“).
(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu odborného dozoru a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky zveřejní ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
(4) Žádost o udělení oprávnění musí obsahovat
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,
b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,
c) údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,
d) rozsah činností, pro které má být oprávnění uděleno.
(5) Ústav udělí oprávnění podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže
a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,
b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,
c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.
(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno oprávnění podle odstavce 5.
(7) Ústav může oprávnění změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo oprávnění uděleno. Na písemnou žádost provozovatele laboratoře ústav oprávnění zruší.
(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení, jejichž principy stanoví ministerstvo vyhláškou.
(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy laboratorních zkoušek, které lze provádět na základě oprávnění vydaného ústavem.

§ 18
Zvláštní opatření

(1) Ústav uloží rozhodnutím výrobcům, dovozcům, dodavatelům, distributorům nebo podnikatelům,4) kteří krmiva, doplňkové látky nebo premixy vyrábějí nebo uvádějí do oběhu nebo používají, zvláštní opatření, zejména zákaz výroby, zákaz uvádění do oběhu, zákaz dovozu, zákaz zkrmování, povinnost odděleného uskladnění krmiva, doplňkové látky nebo premixu, zjistí-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo životního prostředí.
(2) U znehodnocených krmiv, doplňkových látek a premixů uloží ústav rozhodnutím opatření k jejich likvidaci.10a)
(3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek nebo premixů stanoví ústav rozhodnutím zvláštní opatření k jejich náhradnímu použití a určí podmínky tohoto náhradního použití.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 až 3 nemá odkladný účinek.

§ 19
Pokuty

(1) Výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který
a) vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky a premixy opatřené údaji, které jsou klamavé nebo nepravdivé,
b) vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nebyly povoleny nebo nesplňují požadavky stanovené v § 3 a 4 a v § 11 až 15,
lze uložit pokutu do výše 250 000 Kč.
(2) Podnikateli, který krmiva, doplňkové látky a premixy používá a nedodržuje podmínky pro jejich užití podle § 11 a ohrozí tím zdraví zvířat nebo lidí, lze uložit pokutu do výše 250 000 Kč.
(3) Podnikateli, který není registrován podle tohoto zákona a vyrábí, dováží nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky a premixy, jejichž výroba nebo dovoz nebo uvádění do oběhu podléhá tomuto zákonu, lze uložit pokutu do výše 750 000 Kč.
(4) Podnikateli, který poruší povinnost ohlásit výrobní provoz pro výrobu krmiv s použitím doplňkových krmiv používaných pro potřebu živočišné prvovýroby, které neuvádí do oběhu podle § 4, lze uložit pokutu do výše 250 000 Kč.
(5) Výrobci, dovozci, dodavateli, distributorovi nebo osobě vyrábějící krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby neuváděná do oběhu, který nesplní povinnost podle § 3a, lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.
(6) Výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 18, lze uložit pokutu do výše 750 000 Kč.
(7) Nesplní-li výrobce, dovozce, dodavatel, distributor nebo jiná osoba povinnost, stanovenou pro bezpečnost krmných produktů, určených k výživě zvířat zajišťujících produkci potravin anebo svým počínáním nebo nečinností způsobí nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, anebo ohrozí nezávadnost a vhodnost živočišných produktů získaných z těchto zvířat pro lidskou potřebu, případně nesplní informační nebo jinou související povinnost stanovenou tímto zákonem nebo předpisem Evropských společenství, může této osobě ústav uložit pokutu do výše 500 000 Kč.
(8) Při stanovení pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábí, dováží a uvádí do oběhu, uložit do jednoho roku ode dne, kdy ústav zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(9) Pokuty ukládá a vybírá ústav. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán.11) Při ukládání, vybírání a vymáhání se postupuje podle zvláštních předpisů.12)

ČÁST ČTVRTÁ

VÝROBA A DOVOZ KRMIV
PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY
§ 20
(1) Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem, mohou provádět pouze ústav, výrobci a dovozci registrovaní podle § 8 tohoto zákona, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

(2) Žádost o povolení musí obsahovat
a) jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,
b) jméno a bydliště registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět, a sídlo provozovny,
c) označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixu,
d) obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,
e) u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,
f) u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,
g) požadovaný objem výroby,
h) ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.
(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy9) nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

§ 21
(1) Ministerstvo udělí povolení za podmínky, že výrobce zajistí
a) zabránění kontaminace výrobního zařízení a ostatního provozu zkoušeným krmivem, krmnou surovinou, doplňkovou látkou nebo premixem či vyrobenou pokusnou krmnou směsí,
b) oddělené skladování zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixu a vyrobené pokusné krmné směsi,
c) samostatnou evidenci výroby pokusných krmných směsí a premixů a k těmto účelům použitých zkoušených krmiv, krmných surovin, doplňkových látek nebo premixů,
d) zřetelné označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixů a vyrobené pokusné směsi nebo premixu „Určeno pro pokusné účely…“ včetně uvedení názvu a množství obsažené zkoušené substance v 1 kg.
(2) Ministerstvo zruší povolení pro výrobu pokusných směsí a premixů, dojde-li k porušení podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, nebo na písemnou žádost výrobce.

ČÁST PÁTÁ

§ 22
Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,13) pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

§ 23
Přechodné ustanovení
Registrace výrobců a dovozců podle předchozí právní úpravy14) nepozbývá platnosti, pokud do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle § 8 tohoto zákona a pokud v této době splní požadavky podle § 6 a 7 tohoto zákona. V tomto případě nepodléhá registrace správnímu poplatku.

§ 24
Zrušovací ustanovení
Zrušují se
a) § 31 písm. f) a g) a v § 32 písm. e) část věty „ověřování jakosti krmiv, krmivových směsí a surovin sloužících k jejich výrobě, jakož i“ zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,
b) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole,
c) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.
§ 25
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.
* * *
Zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění zákon o krmivech, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), nabyl účinnosti dnem 1. června 2002.
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Zákon č. 21/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (23. 1. 2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 8, pokud jde o § 2 písm. ll), bodu 14, pokud jde o § 3b, bodu 36, pokud jde o § 9 odst. 3, bodu 46, pokud jde o § 16b odst. 2 až 6, a bodu 47, pokud jde o § 19 odst. 7, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
___________________________________________________________
1) Směrnice Rady 70/524/EHS z 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 96/51/ES z 23. července 1996, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 87/153/EHS z 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES ze 17. září 2001.
Směrnice Rady 79/373/EHS z 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.
Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti zvířat.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES ze dne 23. července 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat, a směrnice Rady 70/524/EHS, 96/25/ES a 1999/29/ES o výživě zvířat.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/ES.
Směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá prováděcí opatření ke směrnici Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví.
Směrnice Rady 70/373/EHS ze dne 20. července 1970 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv.
První směrnice Komise 76/371/EHS ze dne 1. března 1976, kterou se stanoví metody odběru vzorků Společenství pro úřední kontrolu krmiv.
1a) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2a) § 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.
3a) Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.
3b) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
3c) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a kterým se stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
4) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5b) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
5c) § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 128 a násl. a § 163 písm. b) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
8a) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 48 písm. i) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 39 zákona č. 166/1999 Sb.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 23 a 24 vyhlášky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10a) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
11) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
14) Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.

Sbírka, 16. 3. 2004