Bezpečnost potravin

Zákon 490/2009 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s nařízením ES

Vydáno: 25. 1. 2010
Autor:

Na základě nařízení 765/2008/es o akreditaci a dozorem nad trhem při uvádění výrobků na trh se mění zákony 22/1997 Sb., 326/2004 Sb., 156/1998 Sb., 102/2001 Sb., 64/1986 Sb. a zrušuje nařízení vlády 291/2000 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, vyvolalo nutnost změnit zákonem 490/2009 Sb. řadu českých předpisů:

– zákona22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

– zákon 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

  zákon 156/1998 Sb. o hnojivech

– zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků

  zákon 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci

Kromě toho se zrušuje nařízení vlády 291/2000 Sb. stanovující grafickou podobu označení CE.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Sbírka zákonů, 31. 12. 2009, č. 155