Bezpečnost potravin

XVII. ročník konference „Rostlinolékařské dny“ – prezentace

Vydáno: 18. 11. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 13. 11. 2014.

Ve dnech 5. – 6. 11. 2014 se v Pardubicích konaly již tradiční „Rostlinolékařské dny“. O tom, že mají dlouholetou tradici, velmi dobré jméno a vysokou odbornou úroveň jsme se přesvědčili na letošním již XVII. ročníku.

Dvoudenní konferenci pořádala Česká společnost rostlinolékařská (ČSR) pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a za spoluúčasti dalších institucí, mezi kterými byl poprvé i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Konferenci slavnostně zahájil předseda České společnosti rostlinolékařské Ing. Vladimír Řehák, CSc., který přivítal účastníky a seznámil je s programem. Ve svém vystoupení zdůraznil význam této akce, která je určena především pracovníkům zemědělské prvovýroby, pracovníkům oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu a vzdělávání.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský představil ve svém vystoupení ředitel Ing. Daniel Jurečka. Označil ji za vrcholovou státní instituci, která po sloučení se Státní rostlinolékařskou správou kompletně zastřešuje kontrolu vstupů do rostlinné produkce včetně souvisejícího zkušebnictví. Ve své prezentaci „Rostlinolékařská péče je součástí činnosti ÚKZÚZ“ seznámil přítomné s posláním a hlavními činnostmi ÚKZÚZ, s  organizační strukturou a rozmístěním jednotlivých pracovišť, a v neposlední řadě také s hlavními cíli a úkoly do budoucna, zejména na poli rostlinolékařském. V příštím období se ÚKZÚZ zaměří především na zjednodušení organizační struktury, optimalizaci inspekční činnosti, zjednodušení kontroly v oblasti integrované ochrany rostlin, optimalizaci diagnostiky a rozvoj používání metod analýzy DNA. Vyšší pozornost bude věnována neoprávněnému používání přípravků na ochranu rostlin. Příloha č. 1.

V dalším sledu referátů vystoupil za ÚKZÚZ Ing. Jakub Beránek, Ph.D., vedoucí oddělení metod integrované ochrany rostlin a seznámil přítomné s webovou aplikací „Rostlinolékařský portál“, který zpřístupňuje uživatelům informace, jež jim usnadní orientaci ve složitých otázkách integrované ochrany rostlin. Příloha č. 2.

S prezentací „Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na zdraví rostlin“ vystoupil další odborník ÚKZÚZ Ing. Miroslav Florián, Ph.D., ředitel Sekce zemědělských vstupů. Upozornil na alarmující stav v současném zemědělství, zejména na pokles počtu hospodářských zvířat, a s tím související klesající plochy víceletých pícnin a luskovin, dále na nedostatek organického hnojení a na narušené osevní postupy. Toto vše má negativní dopady na půdu, rostlinnou produkci a zdraví rostlin. V závěru nastínil možnosti řešení a vyzval účastníky ke společné diskusi na toto téma. Příloha č. 3.

Další příspěvky přednesli významní hosté a účastníci konference, a to zástupci Ministerstva zemědělství, Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, výzkumných ústavů, vysokých škol, soukromých institucí a v neposlední řadě také zahraniční hosté, z nichž někteří se „Rostlinolékařských dnů“ již pravidelně účastní.

Po každém předneseném referátu následovala moderovaná diskuse s přednášejícími a hosty.

Součástí rostlinolékařských dnů je také pravidelné oceňování zemědělců, zasloužilých členů ČSR, odborníků, vědců a pedagogů. Ocenění předávala komise, jejímž členem byl i ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka.

Celá akce měla velmi vysokou odbornou úroveň a diskuse probíhaly i mimo jednací sál do pozdních hodin. Celkem se v Pardubicích sešlo na 174 účastníků. Naše vystoupení vzbudila příznivé ohlasy a bylo konstatováno, že ÚKZÚZ se po nedávných změnách stabilizuje a rostlinolékařské praxi má co nabídnout.

Jednací sál

Přílohy

Zdroj:  ÚKZÚZ