Bezpečnost potravin

Výzva pro zájemce o místo člena Správní rady EFSA

Vydáno: 18. 5. 2011
Autor: MZe

Výzva EFSA ze dne 14. 5. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl nařízením Evropského parlamentu a Rady založen v roce 2002, od roku 2005 je jeho stálým sídlem italská Parma. Úřad shromažďuje a analyzuje data, je nezávislým zdrojem vědeckých informací v oblastech svého poslání. O zjištěních a vědeckých stanoviscích zajišťuje transparentní komunikaci se širokým okruhem zainteresovaných institucí a spotřebiteli.

Posláním EFSA je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a vědeckou a technickou podporu pro legislativní a politickou činnost Společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, a tak přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

EFSA je orgán Společenství, který má vlastní právní subjektivitu, může nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním a může vést právní spory. Je financován z rozpočtu Společenství, ale jedná nezávisle na institucích Společenství, to znamená, že není řízen Evropskou komisí, ale výkonným ředitelem.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA má čtyři orgány: Správní radu (Management Board), výkonného ředitele a jeho sekretariát (Office of the Executive Director), Poradní sbor (Advisory Forum), Vědecký výbor s vědeckými panely (Scientific Committee & Expert Panels).

Správní rada dohlíží na plnění poslání EFSA, je zodpovědná za efektivní plnění jeho úkolů. Každoročně schvaluje plán prací na následující rok a schvaluje souhrnnou zprávu za rok uplynulý, jmenuje výkonného ředitele, předsedu vědeckého výboru a předsedy vědeckých komisí.

Zasedání Správní rady jsou otevřená pro veřejnost a mohou být sledována živě přes internet, čímž EFSA naplňuje, kromě nezávislosti a nejvyšší vědecké úrovně, také svá další poslání – být pro vědeckou i laickou veřejnost otevřeným a průhledným úřadem.

Správní radu EFSA tvoří 14 členů, kteří jsou jmenováni Radou ministrů po konzultaci s Evropským parlamentem. Při výběru jejich členů se dbá na vysokou úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah znalostí a co možná nejširší geografickou různorodost v rámci EU.

Další informace a výzvu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Evropské komise a v Úředním věstníku Evropské unie.

http://www.efsa.europa.eu/en/mb/role.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:144:0013:0024:EN:PDF