Bezpečnost potravin

Výzva pro členské státy EU ke sledování mykotoxinů v obilovinách

Vydáno: 21. 5. 2013
Autor: sukova1

Komise EU vydala na základě stanoviska výboru CONTAM doporučení 2013/165/EU ohledně sledování přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin.

Podle doporučení Komise 2013/165/EU by členské státy měly:

– za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků sledovat přítomnost toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin,

– nabádat k tomu, aby se vzorky analyzovaly na přítomnost toxinů T-2 a HT-2 a současně na přítomnost toxinů rodu Fusarium jako deoxynivalenol, zearalenon a fumonisin B1 + B2, a příp. i maskované mykotoxiny, zejména mono- a diglykosylované konjugáty toxinů T-2 a HT-2.

– nabádat, aby se odběr vzorků a analýza v případě potravin prováděly v souladu s nařízením 401/2006/ES (Metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách) a v případě krmiv v souladu s nařízením 152/2009/ES; každopádně má způsob odběru zajistit, aby byl vzorek reprezentativní pro příslušnou šarži;

–  za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků provádět šetření s cílem určit faktory, které jsou příčinou těchto úrovní přesahujících orientační úroveň (viz příloha k doporučení), a vymezit opatření, která je třeba přijmout, aby se tato přítomnost v budoucnosti eliminovala či snížila. Tato šetření by zcela jistě měla být provedena, jsou-li v určitém období opakovaně zjištěny úrovně přesahující orientační úroveň toxinů T-2 a HT-2,

– zajistit pravidelné poskytování výsledků úřadu EFSA za účelem sestavení jednotné databáze pro každoroční předávání Evropské komisi (poprvé v prosinci 2013).

Budou vypracovány pokyny, které zaručí jednotné uplatňování tohoto doporučení a podávání srovnatelných zpráv o výsledcích šetření.

Úřední věstník EU, L 91, 03.04.2013, s.12

Související informace:
Komise plánuje limity pro mykotoxiny T-2 a HT-2
Stanovisko EFSA k T-2 a HT-2 toxinům