Bezpečnost potravin

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

Vydáno: 21. 5. 2024
Autor: SZPI

Foto: Shutterstock

 1. Náležitosti průvodního dokladu
 2. Certifikace
 3. Výjimky z vyžadování průvodních dokladů
 4. Průvodní doklady pro ČZHM a vinné hrozny
 5. Uvádění do oběhu vinařského produktu bez platného dokladu
 6. Průvodní doklady k vinařským produktům původem ze třetích zemí
 7. Průvodní doklady k vinařským produktům určeným pro vývoz do třetích zemí
 8. Tabulka (pouze pro přepravu v rámci EU)

Povinnost zajistit identifikovatelnost a sledovatelnost produktu je obecně stanovena v čl. 18 nařízení (ES) č. 178/2002.

Specifickým právním předpisem pro vinařské produkty, stanovujícím povinnost uvádět v Unii do oběhu vinařské produkty opatřené úředně schváleným průvodním dokladem (což znamená, že průvodní doklad musí doprovázet produkt a nelze jej dodat dodatečně, jak je častou praxí u ostatních potravin), je nařízení (EU) č. 1308/2013 (článek 147).

Požadavky na dokumentaci, která tyto produkty musí provázet a podle níž mají být označeny, jsou potom stanoveny nařízením (EU) 2018/273 (vinařské produkty původem z EU a vinařské produkty původem ze třetích zemí), vyhlášky č. 88/2017 Sb. (vinařské produkty přepravované pouze na území České republiky).

Povinnost předložit při dovozu vinařských produktu ze třetích zemí Doklad VI-1 (zahrnující osvědčení a zprávu o výsledku analýzy) je stanovena čl. 90 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013, prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v kap. IV oddílu II nařízení (EU) 2018/273.

Vinařské produkty dále v souladu s § 27 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, musí být skladovány v řádně označených nádobách, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoli prokázat jejich původ.

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273 musí průvodní doklad obsahovat informace uvedené v části A přílohy V tohoto nařízení nebo umožnit příslušným orgánům přístup k těmto informacím.

Průvodní doklad podle § 27 odst. 4 písm. b) bodu 4 zákona č. 321/2004 Sb. nesmí obsahovat nepravdivé, chybné, nečitelné nebo neúplné údaje.

K přepravě od stejného odesílatele na adresu stejného příjemce podle přílohy V oddílu B části 1 bodu 1.4 nařízení (EU) 2018/273 je možné použít jediný doklad, a to:

 • pro více šarží stejného druhu produktu nebo
 • pro více šarží různých druhů produktů, pokud jsou uloženy v nádobách o jmenovitém objemu nepřesahujícím 60 litrů, které jsou opatřeny jednorázovým uzávěrem a označeny etiketou.

Odmítne-li příjemce celkové množství výrobku přepravovaného s průvodním dokladem nebo jeho dílčí množství, poznamená na zadní stranu průvodního dokladu „odmítnuto příjemcem“ a připojí datum a podpis, případně zaznamená odmítnuté množství. Výrobek lze tedy odeslat zpět odesílateli se stejným průvodním dokladem nebo jej může přepravce uskladnit do doby vystavení nového průvodního dokladu [viz čl. 16 nařízení (EU) 2018/273].

Průvodní doklady k vinařským výrobkům vyžadované na území členských států nebo mezi nimi dle typu vinařského produktu (v souvislosti se spotřební daní):

Vinařské produkty lze obecně rozdělit na:

 • produkty podléhající spotřební dani (tj. vína a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury (KN) 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu) – tichá vína, šumivá vína a meziprodukty
 • produkty nepodléhající spotřební dani – hrozny, hroznová šťáva a rmuty

Spotřební daň pro vinařské produkty je upravena zákonem č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.

Při označování vína KN kódem (dle platného celního sazebníku[1]) postačí SZPI základní verze kódu (viz níže), a to za předpokladu, že je produkt dostatečně identifikován slovním popisem. KN kód a slovní popis výrobku nesmí být vzájemně v rozporu.

 • vinné hrozny KN kód 0806 10 90
 • hroznová šťáva KN kód 2009 61 a 2009 69
 • ostatní dealkoholizovaná vína s obsahem alkoholu do 0,5 % obj. KN 2202 99 19
 • ostatní vinný mošt KN kód 2204 30
 • částečně zkvašený vinný mošt (včetně burčáku) KN 2204 30 10
 • tichá vína KN kód 2204 21 a 2204 29
 • šumivá vína KN kód 2204 10
 • fortifikovaná (dolihovaná vína) KN kód 2204 21
 • vermuty KN kód 2205 10 a 2205 90

a. Produkty podléhající spotřební dani, přepravované v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (RPOD)

[čl. 10 odst. 1 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2018/273]

= daňový režim, v němž je zboží dočasně osvobozeno od spotřební daně, např. u zboží dopravovaného z jednoho daňového skladu do jiného daňového skladu

Je vyžadován (běžný) průvodní doklad, který představuje:

 • výtisk elektronického správního dokladu nebo jiného obchodního dokladu, v němž je zřetelně uveden specifický správní referenční kód = „ARC – administrative reference code“ (čl. 20 odst. 5 směrnice (EU) 2020/262).
 • V případě, že je elektronický systém v členském státě dočasně nedostupný (nefunguje), pak záložní doklad obsahující stejné údaje jako návrh elektronického správního dokladu. Současně je třeba uvědomit orgány členského státu odeslání před zahájení přepravy a předložit elektronický správní doklad, jakmile je systém obnoven (čl. 26 směrnice (EU) 2020/262)

Pokud je na dokladech uveden správní referenční kód „ARC“ přidělený elektronickým systémem, musí být v použitém systému obsaženy informace uvedené v příloze V části A nařízení (EU) 2018/273.

Návrh elektronického správního dokladu a elektronický správní doklad musejí splňovat požadavky vymezené v příloze I nařízení Komise (EU) 2022/1636.

Tento doklad (nebo alespoň ARC kód písemné formy tohoto elektronického průvodního dokladu) musí být na vyžádání předložen správci daně (celní správa).

b. Produkty podléhající spotřební dani, přepravované ve volném daňovém oběhu (VDO)

[čl. 10 odst. 1 písm. a) bod ii) nařízení (EU) 2018/273]

Je vyžadován (běžný) průvodní doklad, který představuje:

 • výtisk zjednodušeného elektronického správního dokladu, ve kterém je zřetelně uveden zjednodušený specifický správní referenční kód = „ARC“ (čl. 36 odst. 2 směrnice (EU) 2020/262).
 • V případě, že je elektronický systém v členském státě dočasně nedostupný (nefunguje), pak záložní doklad obsahující stejné údaje jako návrh elektronického správního dokladu. Současně je třeba uvědomit orgány členského státu odeslání před zahájení přepravy a předložit elektronický správní doklad, jakmile je systém obnoven (čl. 38 směrnice (EU) 2020/262)

Pokud je na dokladech uveden správní referenční kód „ARC“ přidělený elektronickým systémem, musí být v použitém systému obsaženy informace uvedené v příloze V části A nařízení (EU) 2018/273.

Návrh zjednodušeného elektronického správního dokladu a zjednodušený elektronický správní doklad musejí splňovat požadavky vymezené v příloze I nařízení Komise (EU) 2022/1636.

Tento doklad (nebo alespoň ARC kód) musí být na vyžádání předložen správci daně (celní správa).

c. Produkty nepodléhající spotřební dani (hrozny, hroznová šťáva, rmuty) a produkty podléhající spotřební dani odeslané malovýrobci[2] podle čl. 48 směrnice (EU) 2020/262 – (malí výrobci vína – do 1000 hl ročně)

[čl. 10 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení (EU) 2018/273]

Jsou vyžadovány průvodní doklady, které představují:

 • výtisk elektronického dokladu nebo obchodního dokladu, které obsahují specifický správní referenční kód (kód pro přepravu vinařských produktů) „MVV“ přidělený danému elektronickému dokladu informačním systémem.

Pokud je na dokladech uveden správní referenční kód „MVV“ přidělený informačním systémem zavedeným členským státem, z něhož je zásilka odesílána, musí být v použitém systému obsaženy informace uvedené v příloze V části A nařízení (EU) 2018/273.

ČR na základě čl. 48 odst. 1 směrnice 2020/262 stanovila pravidla (§ 100a zákona č. 353/2003 Sb.), kdy se pro přepravu tichého vína od malého výrobce do daňového skladu na území ČR nebo jiného státu EU použije průvodní doklad dle nařízení (EU) 2018/273.

d. Produkty přepravované výlučně na území České republiky

[§ 11 vyhlášky č. 88/2017Sb.]

Pokud se jedná o přepravu vinařských produktů uskutečňující se pouze na území členského státu, mohou ČS podle čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) 2018/273 uznat jiné průvodní doklady (včetně dokladů na základě elektronického postupu – postup zjednodušený).

České republika si stanovila dle § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb. náležitosti průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky (§ 27 odst. 14 zákona č. 321/2004 Sb.).

Místo průvodních dokladů podle nařízení (EU) 2018/273 tedy mohou být pro přepravu uskutečněnou výlučně na území ČR použity průvodní doklady splňující náležitosti § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Průvodní doklad má listinnou formu obsahující v případě právnických osob jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které jednají za odesílatele, nebo v případě fyzických osob jméno, příjmení a podpis osoby, která průvodní doklad vystavuje. Průvodní doklad musí obsahovat údaje uvedené v § 11 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Za průvodní doklad je považován daňový dokladdodací list nebo jiný doklad, pokud splňují požadavky stanovené v § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Vystavený doklad lze využít pouze pro jednu přepravu a to nejpozději do konce třetího dne ode dne zahájení přepravy.

Při přepravě produktů pocházejících ze třetích zemí musí průvodní doklad obsahovat kromě výše uvedených požadavků i číslo dokladu VI 1 nebo referenční číslo rovnocenného dokladu schváleného příslušnými orgány země původu. 


[1] aktuální podobu předpisu lze dohledat na webové stránce Celní správy ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Stranky/default.aspx

[2] Malovýrobce – producent, který vyrábí průměrně méně než 1 000 hektolitrů vína za vinařský rok, a to na základě průměrné roční produkce po dobu nejméně tří po sobě jdoucích vinařských roků (čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) 2018/273)

1 2 3 4 5 6 7 8 další


Přílohy


Zdroj: SZPI