Bezpečnost potravin

Vyžadování osvědčení o odrůdě/ročníku u vín s názvem odrůdy/uvedením ročníku bez CHOP/CHZO

Vydáno: 3. 8. 2020
Autor: SZPI

Informace SZPI

Dotaz:

  1. Je třeba při uvádění do oběhu vín v rámci Evropské unie s názvem moštové odrůdy/uvedením ročníku sklizně bez chráněného označení původu (dále jen „CHOP“) nebo chráněného zeměpisného označení (dále jen „CHZO“) vždy vyžadovat osvědčení o odrůdě/ročníku?
  2. Je třeba při uvádění do oběhu vín v rámci Evropské unie s CHOP/CHZO vždy vyžadovat osvědčení o CHOP/CHZO?

 

Odpověď:

Dotaz úzce souvisí s problematikou průvodních dokladů vinařských výrobků.

Požadavky na průvodní doklady jsou stanoveny primárně nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, v platném znění [ustanovení čl. 8 a násl., přílohy V a VI tohoto nařízení]. Náležitosti průvodních dokladů jsou shrnuty v tabulce obsažené v příloze V části A tohoto nařízení, a mezi tyto náležitosti patří i osvědčení – osvědčení o CHOP/CHZO/názvu moštové odrůdy/ročníku sklizně.

Dokumenty, které jsou uznávány jako průvodní doklady, jsou vyjmenovány v čl. 10 odst. 1 písm. a) bodech i) až iii) nařízení (EU) 2018/273. Z ustanovení čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení vyplývá, že takové dokumenty musí buď informace uvedené v příloze V oddíle A (tedy mj. i příslušné osvědčení) přímo obsahovat, nebo musí umožnit příslušným orgánům k těmto informacím přístup.

Čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273 stanoví: „Doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodech i) a iii)[1] slouží jako osvědčení původu nebo provenience, jakosti a vlastností vinařského výrobku, ročníku sklizně nebo moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých je vyroben, a případně i CHOP nebo CHZO“.

Odesílatel (popř. oprávněná osoba jednající jeho jménem) vyplní v kolonce 17 l dokladu informace stanovené v příloze VI části I nařízení (EU) 2018/273. Jedná se o tyto údaje:

Já, níže podepsán(a), odpovědný(á) za výrobky zde uvedené, potvrzuji, že byly vyrobeny a naplněny do nádob v [ členský stát nebo Evropská unie ] a že:

1) splňují požadavky na označování a obchodní úpravu, pokud jde o:

a) chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO) č. […, …] zapsané v registru „E-Bacchus“ zřízeném Unií podle článku 18 nařízení (ES) č. 607/2009;

b) ročník sklizně v souladu s pravidly stanovenými v článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013;

c) moštovou odrůdu / moštové odrůdy („odrůdová vína“) v souladu s pravidly stanovenými v článku 81 a 120 nařízení (EU) č. 1308/2013;

2) všechny výrobky splňují ustanovení, kterými se řídí produkce a propuštění výrobků k přímé lidské spotřebě podle právních předpisů Unie;

3) výrobky byly vyrobeny podle schválených metod produkce a ne přímo za účelem vývozu a

4) výrobky jsou pravé a vhodné k lidské spotřebě v Evropské unii.
 

Podpis a datum

 

Jméno a název výrobce/zpracovatele

Správní referenční kód přidělený příslušným orgánem

 

„Správní refereknční kód“ nebo „Kód pro přepravu vinařských výrobků“

Poznámka:

Ačkoliv jsou dle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273 zjednodušené průvodní doklady vyjmuty, tak stanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) bod ii) téhož nařízení říká, že tyto doklady musí být vystaveny a užívány v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 3649/92.

Dle ustanovení čl. 4 nařízení č. 3649/92 se zjednodušený průvodní doklad vystavuje ve třech vyhotoveních[2]. Jako zjednodušený průvodní doklad lze použít vzor uvedený v příloze nařízení č. 3649/92 (a to v souladu s vysvětlivkami umístěnými na zadní straně prvního vyhotovení). Na tomto vzoru je v kolonce 14 uveden údaj „Potvrzení“, přičemž toto místo je dle vysvětlivek vyhrazeno pro případná osvědčení[3] , a to pro určitá vína, u kterých musí být v souladu s příslušnými předpisy Unie osvědčen původ a jakost výrobku.

Za těchto podmínek bude tedy i v případě zjednodušených průvodních dokladů vyžadováno osvědčení ve smyslu přílohy VI části I odst. 1 nařízení (EU) 2018/273.

V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273 potvrzuje odesílatel správnost požadovaných údajů na základě své evidenční knihy vstupů a výstupů nebo na základě již osvědčených údajů uvedených v průvodních dokladech předchozích zásilek příslušných výrobků a oficiálních kontrol shody provedených příslušnými orgány.

Z ustanovení čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2018/273 dále vyplývá možnost členských států Unie vyžadovat pro vinařské výrobky produkované na  jejich území vystavení osvědčení o CHOP nebo CHZO kontrolním subjektem pověřeným k tomuto účelu[4].

V těchto případech pak musí průvodní doklady[5] obsahovat navíc referenční číslo tohoto osvědčení, název a případně i elektronickou adresu kontrolního subjektu.

Vína vyrobená v ČR

  • Vína s CHOP (jakostní vína, jakostní vína s přívlastkem) – povinnost osvědčení není výslovně zakotvena právním předpisem, nicméně v praxi tato vína procházejí procesem zatřídění zakončeným vydáním rozhodnutí, a přidělením evidenčního čísla jakosti. Tato vína pak mají v průvodním dokladu uveden údaj o evidenčním čísle jakosti, díky kterému jsou dohledatelná, a je ověřitelné, že byla zatříděna.
  • Vína s CHZO (zemská vína) – zde je třeba spokojit se s obecným prohlášením podle přílohy VI části I odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/273.

 

Vína vyrobená mimo ČR

  • Zde rovněž postačí obecné prohlášení podle přílohy VI části I odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/273.

Vzhledem k tomu, že v současné době není k dispozici přehled zemí, které zavedly shora uvedenou povinnost podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2018/273, SZPI nebude při kontrole průvodních dokladů těchto vín vyžadovat přítomnost referenčního čísla osvědčení, názvu a elektronické adresy kontrolního subjektu.

 

Závěr k dotazu č. 1 :

Pokud je uváděno do oběhu víno s názvem moštové odrůdy/uvedením ročníku sklizně bez CHOP/CHZO, slouží průvodní doklad k tomuto vínu jako osvědčení o odrůdě / ročníku, pokud je v něm uvedeno prohlášení podle přílohy VI části I bodu 1 písm. b) nebo písm. c) nařízení (EU) 2018/273

[písm. b) se týká ročníku sklizně, písm. c) názvu moštové odrůdy / moštových odrůd].

Je tedy třeba, aby kontrolovaná osoba buď předložila průvodní doklad obsahující uvedené prohlášení, nebo aby umožnila orgánu dozoru přístup k danému osvědčení.

 

Závěr k dotazu č. 2 :

Pokud je uváděno do oběhu víno s CHOP/CHZO, slouží průvodní doklad k tomuto vínu jako osvědčení o CHOP/CHZO, pokud je v něm uvedeno prohlášení podle přílohy VI části I bodu 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/273.

Je tedy třeba, aby kontrolovaná osoba buď předložila průvodní doklad obsahující uvedené prohlášení, nebo aby umožnila orgánu dozoru přístup k danému osvědčení.

 

Výjimky z vyžadování příslušných osvědčení:

Přímo z textu právního předpisu (§ 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.) vyplývají určité situace při přepravě vín výlučně na území ČR, kdy osvědčení CHOP /CHZO / roku sklizně / moštové odrůdy není vyžadováno:

Vína vyrobená v ČR

  • Osvědčení CHOP / CHZO / roku sklizně / moštové odrůdy v průvodním dokladu není vyžadováno v případě vín, které v celé fázi distribuce nepřekročí hranice území ČR, a to jak vín nebalených, tak vín v obalu určeném pro spotřebitele, který je označen údaji podle čl. 118 a 119 nařízení č. 1308/2013 a je opatřen jednorázovým uzávěrem

[§ 11 odst. 1 písm. n) a § 11 odst. 2 vyhlášky č. 88/2017 Sb.].

Vína vyrobená mimo ČR

  • Osvědčení CHOP / CHZO / roku sklizně / moštové odrůdy v průvodním dokladu není vyžadováno v případě vinařského výrobku v obalu určeném pro spotřebitele, který je označen údaji podle čl. 118 a 119 nařízení (EU) č. 1308/2013 a je opatřen jednorázovým uzávěrem

[§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 88/2017 Sb.].

 


[1] Zahrnuty jsou tedy pouze doklady pro vinařské výrobky přepravované v režimu s podmíněným osvobozením od daně (bod i) a pro vinařské výrobky podléhající spotřební dani odeslané malovýrobci a vinařské výrobky nepodléhající spotřební dani (bod iii). Vyjmuty jsou zjednodušené průvodní doklady dle bodu ii), pro zboží podléhající spotřební dani přepravované v rámci Unie po propuštění ke spotřebě v členském státě, kde byla zahájena přeprava.

[2]  první vyhotovení si ponechá dodavatel pro daňovou kontrolu, druhé vyhotovení doprovází zásilku a ponechá si je příjemce, třetí vyhotovení doprovází zásilku a příjemce je vrátí dodavateli s potvrzením o přijetí (s odkazem na další daňový postup týkající se tohoto zboží ve státě určení)

[3]  tato osvědčení se vyžadují pouze na druhém vyhotovení

[4] seznam příslušných orgánů pro osvědčení o CHOP nebo CHZO je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-list-03-responsible-authorities_en.pdf  – za ČR zde figurují jak SZPI, tak celní úřady

[5]  v souladu se zněním čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273 se jedná toliko o doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) bodech i) a iii) nařízení (EU) 2018/273

 

Zdroj: SZPI


Foto: Shutterstock