Bezpečnost potravin

Výstupy z EFSA

Vydáno: 3. 1. 2008
Autor: pospisilova

Komunikační strategie EFSA

Výstupy z EFSA a jejich využití v České republice

 

Posláním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má úřad přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostli a ochrany životního prostředí.

V Komunikační strategii EFSA je shrnuto 6 hlavních součástí a nástrojů akčního plánu způsobů komunikace:

1)      porozumění veřejností vnímaného rizika (výzkumy veřejného mínění, Eurobarometr),

2)      zpřístupnění sdělení pro veřejnost – do úvahy se bere význam výsledků hodnocení rizik,,charakter rizika, potenciální dopad na veřejné zdraví, dojmy veřejnosti a předpokládané reakce a legislativa s odpovídajícím tržním kontextem,

3)      relace ve sdělovacích prostředcích – tiskové zprávy, tiskové konference,

4)      webové stránky – asi 120 tisíc návštěv měsíčně, zasílání emailů, bulletin,

5)      publikace  (celospolečenské a odborné) – výroční zprávy a souhrny, dvouměsíční informační bulletiny, brožurky prezentující úřad,

6)      spolupráce s národními úřady zemí EU – pravidelná  jednání Pracovních skupiny pro komunikaci a Poradního sboru EFSA.

 

Svými výstupy komunikace o riziku se EFSA stává v evropském měřítku referenčním servisem v oblasti bezpečnosti potravin, převážně prostřednictvím webových stránek, snaží se poskytovat včasná a přesná sdělení pro veřejnost (hodnocení rizik a klíčové problémy v rámci EU, rozšiřuje dostupné a závažné zprávy o problémech bezpečnosti potravin a snaží se dosáhnout více odpovídajících a kulturně senzitivnějších výstupů prostřednictvím úzké spolupráce s členskými státy EU.

 

Partnerskou organizací EFSA v České republice je Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny.

Zástupce MZe je členem Poradního sboru EFSA, který je jedním z orgánů úřadu. Cílem poradního sboru je výměna informací o potenciálních rizicích, sdílení informací, sběr a analýza dat a zamezení provádění duplicitních vědeckých činností. Stěžejní činností tohoto orgánu EFSA je zajišťování kontaktu mezi úřadem a národními institucemi.

 

Na MZe – Úřadu pro potraviny se bezpečností potravin v ČR zabývá odbor bezpečnosti potravin,  který také zajišťuje pravidelný a přesný přenos informací mezi ČR a EFSA. Kromě účasti na pravidelných zasedáních poradního sboru se zapojují stálí zástupci z tohoto oddělení do práce dvou pracovních skupin PS EFSA – pro komunikaci a pro informační technologie.

 

Členové Pracovní skupiny pro komunikaci Poradního sboru EFSA dostávají pravidelné informace o činnosti a údajích EFSA, jsou informováni o komunikačních aktivitách úřadu, činnosti PS pro IT, činnosti a fungování Extranetu EFSA a využívání  videokonferencí, plánování krizových scénářů a sdílení zkušeností v případě ohrožení lidského zdraví (např. v souvislosti s BSE, ptačí chřipkou, listerií monocytogenes, dioxiny, furany apod.). Dokladem transparentního přenosu informací mezi EFSA a národními institucemi je zasílání návrhů tiskových zpráv ke studiím členům poradního sboru k vyjádření dna až tři dny před oficiálním zveřejněním na webových stránkách EFSA.

 

Extranet je pravidelně využíván při sdílení informací mezi členskými zeměmi, jako jsou vědecká stanoviska, studie, sdělení, tiskové zprávy a ostatní dokumenty užitečné pro hodnocení rizik a komunikace o riziku. Je tedy elektronickou platformou pro výměnu informací mezi EFSA, EK a odpovídajícími autoritami členských zemí EU.

 

„Videokonference mezi národními agenturami EFSA a Evropskou komisí“ je projekt, který realizuje EFSA. Česká republika se do projektu přihlásila a bylo jí poskytnuto technické vybavení, přičemž se bude možnosti pořádání videokonferencí využívat hlavně pro organizaci jednání během mimořádných situací, a také pro účely pracovních orgánů EFSA, stejně jako pořádání tiskových konferencí vysílaných živě na webových stránkách úřadu jako např. na MZe oddělením bezpečnosti potravin sledovaná a pro informování veřejnosti využitá TK EFSA k aspartamu.

 

Prostřednictvím oddělení bezpečnosti potravin  se informace ze zasedání poradního sboru EFSA  a jeho pracovních skupin dostávají ke členům Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, u které toto oddělení vykonává funkci sekretariátu, a jejímiž členy jsou zástupci spotřebitelských organizací zabývající se problematikou bezpečnosti potravin, vědeckých výborů a příslušných ministerstev. Cílem KS BP  je spolupráce s národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU a EFSA, koordinace činností jednotlivých rezortů, zajištění vzájemné spolupráce mezi příslušnými orgány státního dozoru, vědeckými výbory, spotřebiteli a státní správou.

 

Ze zasedání KS bezpečnosti potravin v na MZe v roce 2003 vyplynulo ustavení  Pracovní skupiny pro komunikaci se spotřebiteli, jež si klade za cíl pokrýt veškerou problematiku komunikace o riziku v rámci bezpečnost potravin, a která předpokládá spolupráci mezi výše uvedenými organizacemi a dobře fungující informační toky k problematice bezpečnosti potravin zaměřené na širokou odbornou a laickou veřejnost. Členové PS jsou pravidelně informováni o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin a jeho orgánech, zasedáních poradního sboru a pracovních skupin  a o  jiných výstupech z EFSA.  

 

Oddělení bezpečnosti potravin bude pokračovat ve spolupráci s odborem komunikace, jejíž cílem je především prohloubení důvěry spotřebitele ve výrobu, distribuci a prodej bezpečných a zdravotně nezávadných potravin, minimalizaci alimentárních rizik v rámci ČR i EU, a také využívání výstupů z EFSA na  webových stránkách MZe, jejichž správu, vývoj a plnění má odbor komunikace pod svou patronací. Na stránce, která se týká bezpečnosti potravin a EFSA, jsou uveřejňovány nejdůležitější dokumenty jako Deklarace o záměru členů Poradního sboru EFSA, týkající se posílení výměny vědeckých informací mezi členy poradního sboru a EFSA, důležité  tiskové zprávy úřadu a zápisy ze zasedání poradního sboru a obou pracovních skupin.

Některé důležité a na Internetu MZe zveřejněné výstupy z EFSA (z poradního sboru a pracovních skupin budou na stránkách bezpecnostpotravin.cz agendy z jednání) jsou zároveň zasílány Informačnímu centru bezpečnosti potravin pro jeho distribuční kanály jako jsou jeho webové stránky, stránky spotřebitelských organizací, jejich informační centra apod.