Bezpečnost potravin

Výskyt hraboše polního v prosinci 2020

Vydáno: 7. 1. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Z prosincových dat ÚKZÚZ získaných z monitoringu výskytu škodlivých organismů vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů od října neustále stoupá a ani významné srážky v průběhu podzimu růst populací významněji neovlivnily. V prosinci tak počty aktivních nor na hektar (AVN/ha) dosáhly hodnoty 817 AVN/ha, což u ozimých plodin, odpovídá 4,1násobku podzimního prahu škodlivosti. K nejvýznamnějšímu navýšení četnosti hrabošů došlo v Královehradeckém kraji, a to až na 10,5násobek prahu škodlivosti.  Mezi další nejpostiženější kraje i nadále patří Středočeský a Ústecký kraj. Nárůst pokračuje v Olomouckém, Karlovarském, Libereckém i Jihomoravském kraji.

Data reprezentují výstupy monitoringu hraboše polního prováděného terénními inspektory ÚKZÚZ v ozimých plodinách a dále v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů a vinic. Stále platí, že hraboš se v prosinci vyskytoval mozaikovitě a lokálně způsoboval i v závěru roku škody.

I přes srážkově nadnormální průběh závěru roku 2020 se populace hraboše celorepublikově drží na 4násobku prahu škodlivosti. Přestože se jednalo, v porovnání v rokem 2019, o poloviční hodnotu průměrné početnosti, populace hrabošů vstupují do nového roku v relativně vysokých počtech.

Průběh počasí v závěru roku nepřál aplikacím rodenticidů. V průběhu prosince se objevily nové lokality s významným poškozením, v řadě případů se bude o budoucnosti porostů zejména krmných plodin rozhodovat během prvních měsíců nového roku.

I přes snahu řady zemědělců bojovat s populacemi přemnožených hlodavců biologicky (umístění berliček pro podporu výskytu dravých ptáků), je na těchto polích vidět rozšiřující se problém poškození.

Je zřejmé, že i v roce 2021 bude nutné hraboši věnovat zvýšenou pozornost.

Aktuálně evidujeme 31 okresů ohrožených kalamitním výskytem hraboše polního.

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu zimních měsíců intenzivně monitorovat vývoj populací tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena v příloze.

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ