Bezpečnost potravin

Výskyt 3-MCPD a příbuzných sloučenin v potravinách

Vydáno: 9. 9. 2002
Autor:

chlorpropanoly, karcinogenní a genotoxický potenciál, maximální povolený limit, výzkumný projekt EU, FAO/WHO

3-chlor-propan-1,2-diol (3-MCPD) patří do skupiny chemických kontaminantů známých jako chlorpropanoly, ke kterým rovněž patří 1,3-dichlor-propan-2-ol (1,3-DCP), známý genotoxický karcinogen u zvířat.
Toxikologické studie naznačují, že 3-MCPD je karcinogenní u krys a in vitro má genotoxickou aktivitu. Genotoxický potenciál 3-MCPD in vivo nově prověřoval v r. 2000 a 2001 ve Velké Británii Výbor pro mutagenitu (COM 2000) a Výbor pro karcinogenitu (COC 2001), dále Spojený výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva a kontaminanty (JECFA 2001) a Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise (EC 2001). Experti se dohodli na tom, že genotoxická aktivita pozorovaná in vitro se neprojevuje in vivo. Na základě tohoto byl stanoven dočasný maximální tolerovatelný denní příjem, a to 2 µg/kg tělesné hmotnosti (EC 2001, JECFA 2001). Evropská komise (2001) vydala regulační limit 0,02 mg/kg pro 3-MCPD v hydrolyzované rostlinné bílkovině (HVP) a sójové omáčce. Poradní výbor pro potraviny ve Velké Británii (FAC) doporučuje výrobcům, aby podnikli všechny kroky nezbytné ke snižování koncentrace 3-MCPD v potravinách a potravinářských přísadách na nejnižší technologicky dosažitelnou úroveň.
Úřad pro potraviny a standardy ve Velké Británii (FSA) je nositelem výzkumného projektu CO3019 (projekt řešený v rámci vědecké spolupráce členských států EU, SCOOP), který se zabývá původem a tvorbou 3-MCPD v potravinách. V rámci tohoto projektu byla provedena dílčí studie zaměřená na:
– chemii 3-MCPD: struktura, vlastnosti, reakce,
– metody pro stanovení 3-MCPD a příbuzných sloučenin,
– výskyt v potravinách,
– ostatní zdroje 3-MCPD v potravinách a
– mechanismy tvorby a potenciální prekurzory.
Na této práci spolupracoval také Ústav chemie a analýzy VŠCHT Praha.

Výsledek, ke kterému se dospělo:
Dosud se nepodařilo objasnit přesné mechanismy tvorby 3-MCPD ani rozdíly v hladinách 3-MCPD nalezené v potravinách. Jakmile budou k dispozici údaje o stabilitě 3-MCPD za podmínek výroby a skladování potravin, umožní to, společně s objasněním mechanismů tvorby, aby výrobci potravin kontrolovali hladiny 3-MCPD v potravinách.

Food Additives and Condaminants, 19, 2002, č. 7, s. 619–631