Bezpečnost potravin

Výroční zpráva o činnosti Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ za rok 2021

Vydáno: 28. 2. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Výroční zpráva za rok 2021

Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ zveřejnila Výroční zprávu o činnosti za rok 2021. 

Všechny plánované i mimořádné úkoly požadované v r. 2021 byly splněny navzdory omezením vyplývajícím z celosvětové pandemické situace.

V oblasti Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) bylo dokončeno sjednocení vybavení všech pracovišť a stanovení všech vzorků AZZP probíhá v rozšířené verzi, tedy včetně rizikových prvků. Pokračovaly práce na rozšíření parametrů stanovovaných metodou NIRS. Koncem roku byl zakoupen spektrometr s rozsahem měření ve střední infračervené oblasti (MIR), který umožní další rozšíření spektrálních analýz, především pro potřeby stanovení organické hmoty půdy.

Dále byly provedeny úpravy postupů tak, aby se významně snížilo množství používaných chemikálií i odpadu produkovaného laboratoří při analýze půd.

NRL se také již několikátý rok podílela na plnění úkolů Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů. Na tento úkol byly z MZe uvolněny investiční i provozní prostředky, které umožnily zvládnout zcela výjimečný nárůst požadavků na stanovení škodlivých organismů rostlin. Jednalo se především o řešení významných fytosanitárních úkolů, jako byl cíleně prováděný průzkum sadů na výskyt virů způsobujících maloplodost třešní a višní a cílený průzkum výskytu vybraných chorob révy vinné ve vinicích na jižní Moravě. Finanční prostředky poskytnuté MZe umožnily rovněž provést i detekci viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV) u osiva českých odrůd papriky a rajčat z genové banky VÚRV.

Pro splnění požadavků vyplývajících z Nařízení 625/2017 se nadále prohlubovalo zapojení diagnostických laboratoří ODŠOR do sítě Národních referenčních laboratoří pro diagnostiku škodlivých organismů rostlin, sdružených a koordinovaných EU-RL pro příslušné specializace.

Specialisté NRL se aktivně podíleli na práci v ISO, CEN, CIPAC, EPPO a dalších organizacích. Pro potřeby Nařízení 1009/2019 byla Evropskou komisí (EK) vypsána celá řada požadavků na normalizaci. ÚKZÚZ byl úspěšný v tendru na vývoj metod pro 2 stanovení vybraných parametrů v rostlinných biostimulantech a následně i v dalším tendru pro validaci těchto metod. Tato činnost je plně financována EK a bude pokračovat i v následujících letech.

V r. 2021 proběhl pravidelný dozorový audit ČIA akreditovaného subjektu 1071 NRL podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Pracovišti OdMPZ prodloužil ČIA platnost udělené akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Na Oddělení osiv a sadby proběhl náročný a komplexní audit ISTA.

V r. 2021 pokračoval upgrade Laboratorního informačního a řídícího systému (Labsystém), který je spojen s reorganizací jednotlivých databází a s vyšším využitím přímých přenosů dat. Všechny laboratoře postupně začaly využívat i podpůrný modul tohoto programu pro metrologii.

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ