Bezpečnost potravin

Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek

Vydáno: 13. 4. 2015
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 13. 4. 2015.

Nařízení Rady (ES) o ochraně zvířat při usmrcování umožňuje provedení porážek pro potřebu církví a náboženských společností, pravidla pro udělení výjimky stanovuje členský stát. Nařízení však upozorňuje na právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení prováděním úkonů a zachováním obřadů, tak jak stanoví Listina základních práv Evropské unie. V České republice tuto problematiku řeší zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Pravidla, podle kterých se udělují výjimky pro porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, jsou obsažena v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Členské státy mohou v souladu s nařízením o ochraně zvířat při usmrcování zakázat výjimky pro porážku bez předchozího omráčení. Tuto výjimku je v České republice možno udělit jen církvi nebo náboženské společnosti, která splňuje požadavky zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Všechny ostatní požadavky, tedy i hygienické, musí být v souladu s platnou legislativou EU a ČR. Porážka může být provedena pouze na místě k tomu schváleném, tedy na jatkách. Porážku zvířete musí provádět osoba odborně způsobilá, která je povinna dbát o minimální utrpení poráženého zvířete. Povolení na porážku je na jeden rok a v současné době byla vydána muslimským obcím (halal porážka) a židovským obcím (košer porážka).

Žádný ze sousedních států tyto porážky nemá zakázané; země, které zákaz uplatnily (Nizozemsko a Polsko), tyto zákazy opět zrušily.

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství