Bezpečnost potravin

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018

Vydáno: 28. 12. 2018
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

V říjnu letošního roku Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) ukončila a zároveň vyhodnotila kontroly plnění povinností provozovatelů akumulačních nádrží na pitnou vodu na lodních dopravních prostředcích (dále jen „lodě“) provozovaných na řece Vltavě v hlavním městě Praze. Kontroly proběhly v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, v návaznosti na vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Pražští hygienici se na kontroly zaměřili vzhledem k tomu, že voda z těchto nádrží je používána na přípravu pokrmů a podávání občerstvení pro veřejnost. 

Cílem těchto kontrol bylo zjištění aktuálního stavu zásobování těchto lodí pitnou vodou, spočívající v čerpání pitné vody z akumulačních nádrží umístěných na lodi, které jsou plněné pitnou vodou z veřejného vodovodu a zároveň vyhodnocení její kvality.

Jak je uvedeno v článku uveřejněném na internetových stránkách HSHMP dne 16. 8. 2018 (viz link http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-kontroluji-kvalitu-pitne-vody-na-vltavskych-lodich-3786_3786_161_1.html), HSHMP zahájila tyto kontroly již začátkem března tohoto roku, kdy byl předpoklad brzkého zahájení sezóny. Pracovníci HSHMP provedli za období březen – říjen na 27 kontrol spojených s odběrem vzorků pitné vody k laboratorní analýze a následnému vyhodnocení. Výsledkem je, že z celkového počtu odebraných vzorků vyhovělo necelých 60%. 

V této souvislosti je ale nutno poznamenat, že nesplnění ukazatelů jakosti pitné vody u odebraných vzorků se týkalo především provozně – technických ukazatelů, tedy takových, které nemohou přímo ohrozit lidské zdraví. V návaznosti na hygienické kontroly přistoupila většina provozovatelů k technické revizi zařízení a instalaci doprovodných desinfekčních nástrojů k zajištění jakosti pitné vody podle právních předpisů.

Hygienické kontroly se týkaly také náležitostí provozních řádů, které schvaluje HSHMP, provádění odběru vzorků pitné vody ze strany provozovatelů a zasílání jejich výsledků do celorepublikového informačního systému pitné a rekreační vody. Za zjištěné nedostatky byly uloženy správní tresty v souhrnné výši 90.000 Kč; 20.432 Kč bylo uloženo jako náhrada nákladů, které bylo třeba vynaložit na zjištění závad.

V Praze 27. 12. 2018  

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.
ředitel odboru hygieny obecné a komunální

Zdroj: HSHMP