Bezpečnost potravin

Vyhláška o zkoušce znalosti hub

Vydáno: 3. 12. 2002
Autor:

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 475/2002 stanovuje rozsah znalostí a způsob zkoušek pro získání osvědčení vyžadovaného zákonem o potravinách.

Podle § 19 písm. h zákona 110/1997 Sb. ve znění zákona 146/2002 Sb. bylo MZ ČR pověřeno vydáním vyhlášky, která by umožnila splnění požadavku stanoveného v § 3 odst. 6 zákona 110/1997 Sb., že každá osoba, která uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby, musí mít příslušné osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání. (Původně byl tento požadavek zakotven v zákonu 20/1966 o zdraví lidu, nebyl však převzat do zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, a tak byl posléze zařazen do zákona 110/1997 o potravinách.)
Právnická osoba, která je výrobcem, prodejcem nebo dovozcem může tuto činnost provádět prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, který získal osvědčení o znalosti hub.
Žádost o provedení zkoušky podává žadatel u orgánu ochrany veřejného zdraví v místě trvalého pobytu. Ve vyhlášce jsou uvedeny náležitosti žádosti a forma zkoušky (tříčlenná komise). Zkouška sestává z písemného testu, po jehož úspěšném vykonání následuje ústní zkouška. Žadatel musí znát příslušné právní předpisy (zákon o potravinách a vyhlášku 322/1997 v platném znění), musí rozlišovat jedlé a jedovaté houby (uvedené v příloze 2) podle názorných pomůcek a musí znát příčiny a projevy otrav a zásady první pomoci a další.
Další ustanovení vyhlášky se týkají náležitostí vlastního vydání osvědčení (formulář v příloze 1). Za vydání osvědčení se platí správní poplatek. Osvědčení vydaná orgány ochrany veřejného zdraví (dříve hygienické stanice) před vydáním vyhlášky zůstávají v platnosti.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2003.
Sbírka zákonů, 2002, částka 165, s.-9429
Potravinářský zpravodaj, 2003, č. 1, s. 16