Bezpečnost potravin

Vláda jmenovala hlavní hygieničkou ČR Jarmilu Rážovou

Vydáno: 23. 6. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví

Na pozici hlavní hygieničky ČR a také náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vláda jmenovala Jarmilu Rážovou, která byla touto funkcí pověřena od 12. března letošního roku. 

Jmenování proběhlo na základě stanoviska výběrové komise, která v souladu se zákonem o státní službě doporučila Jarmilu Rážovou vládě k rozhodnutí o jmenování. Učinila tak v návaznosti na výběrové řízení, které bylo vypsané od 1. května 2020 a možnost pro podání přihlášek byla do 1. června 2020.

Paní doktorka Rážová se agendy náležící hlavnímu hygienikovi ČR ujala v době největšího nárůstu počtu nakažených. Díky jejím znalostem v epidemiologii a zkušenostem na pozici krajského hygienika je od té doby důležitým členem týmu, který epidemii řeší. Je tedy již na co navázat, v tom vidím velkou výhodu. Jejím hlavním úkolem je nyní udržet pod kontrolou lokální ohniska koronavirové nákazy, rozvoj Chytré karantény a její implementace do standardních procesů. Měla by se také zaměřit na posílení a rozvoj hygienických stanic a jejich role v ochraně veřejného zdraví, řekl na adresu nové hlavní hygieničky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Za prioritu považuji samozřejmě udržet současnou epidemii pod kontrolou, nicméně po zkušenosti s koronavirem vnímám jako klíčové přípravu státu na řešení jakýchkoliv podobných epidemiologických situací. Koronavirus nám ukázal, že pandemie takového rozsahu není minulost, ale můžeme jí čelit i v dnešní době. Orgány ochrany veřejného zdraví musí být akceschopné a umět na tyto výzvy rychle reagovat. Zaměřím se proto určitě na personální a technologické posílení krajských hygienických stanic. Veškeré kroky budu jako doposud velmi úzce řešit s ministrem zdravotnictví. Velmi si vážím důvěry, kterou mi pan ministr Vojtěch v minulých měsících a nyní i vláda svěřili. Budu pracovat na tom, aby se z hygienické služby v této zemi stala moderní a vážená instituce,“ uvedla Jarmila Rážová.

MUDr. Jarmila Rážová, PhD., byla 12. března 2020 dočasně pověřena řízením sekce hlavní hygieničky ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví. Do té doby působila na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, kterou z pozice ředitelky vedla od roku 2016. Mezi lety 2012-2016 se Jarmila Rážová věnovala práci na Ministerstvu zdravotnictví, kde vykonávala funkci ředitelky odboru ochrany veřejného zdraví a také pozici zástupkyně hlavního hygienika. Na resort zdravotnictví se Rážová vrátila po předchozím působení, kdy mezi lety 2003-2007 vedla oddělení podpory veřejného zdraví. Zároveň pracovala také na pozici zástupkyně ředitelky odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví. Tři roky pracovala Jarmila Rážová také na Hygienické stanici hlavního města Prahy, kde působila na pozici náměstkyně pro odbornou činnost a současně byla pověřena řízením odboru hygieny dětí a mladistvých.

Cennou zkušeností bylo pro doktorku Rážovou také působení ve Státním zdravotním ústavu, kde během let 2008-2009 pracovala jako náměstkyně ředitele a vedoucí Centra odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Ve strukturách Státního zdravotního ústavu figurovala Rážová už v letech 1992-2002, kdy postupně pracovala na pozicích jako vědecký a vývojový pracovník, vedoucí Národního referenčního centra programů podpory zdraví a nemocí, vedoucí odborné skupiny Podpora zdraví nebo jako zástupkyně vedoucího Centra zdraví a životních podmínek.

V samotném začátku profesní kariéry pracovala Jarmila Rážová jako lékařka oddělení hygieny komunální a oddělení hygieny dětí a dorostu v OHS v Nymburce. V období 1990-1992 působila na KHS Středočeského kraje na pozici lékařky oddělení sledování zdravotního stavu obyvatelstva.

Jarmila Rážová vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze a úspěšně absolvovala také postgraduální doktorské studium na Univerzitě obrany. Získala také specializační atestaci prvního stupně z oborů hygiena a epidemiologie a specializační atestace druhého stupně z oborů epidemiologie a veřejné zdravotnictví. Mimo to se Rážová podílela na několika vědecko-výzkumných činností jako např. Výživová hodnota stravy vybraných skupin populace v ČR, Komparativní analýza behaviorálních komponent zdraví českých dětí nebo Analýza způsobu života a výskytu rizikových faktorů u osob s infarktem myokardu mladších 60 let. Jarmila Rážová se věnuje také pedagogické činnosti na 2. LF UK, IPVZ nebo NCO NZO v Brně, kde přednáší o problematice zabývající se hygienou a epidemiologií. Vydala také mnoho odborných publikací jako např. Stravovací zvyklosti, Úmrtnost na oběhové choroby anebo Životní styl a zdraví českých školáků.

 

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví