Bezpečnost potravin

Verticiliové vadnutí chmele a doporučení ochrany proti šíření této závažné choroby chmele

Vydáno: 15. 6. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje výsledky testování vybraných chmelnic v Žatecké pěstební oblasti na přítomnost verticiliového vadnutí chmele, včetně doporučení proti jeho šíření, a zároveň poskytuje nově využitelnou metodu detekce.

Na základě potvrzeného výskytu verticiliového vadnutí chmele (Verticillium nonalfalfae) v roce 2021 v Žatecké pěstební oblasti provedl ÚKZÚZ v průběhu roku 2022, za finanční podpory Národního akčního plánu (NAP) pro bezpečné používání pesticidů, mimořádný odběr a testování rostlin chmele v okolí známého ohniska výskytu na Lounsku. Cílem byla validace metod detekce původce této závažné choroby ohrožující český chmel.   

ÚKZÚZ odebral 408 vzorků ze 136 lokalit z oblasti s potvrzeným výskytem, a to celkem z výměry 259 ha v devíti katastrech. Zjištěno bylo 37 pozitivních lokalit, což odpovídá 28 % testované výměry; osm z devíti testovaných katastrů. 

Analýzy vzorků prováděla Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ v Olomouci. Zaměřila se na testování přítomnosti původce verticiliového vadnutí chmele ve vzorcích zeminy, ve srovnání s metodou detekce z rostlin. 

Výsledkem bylo vyvinutí nové metody přímé detekce dvou patogenů Verticillium nonalfalfae a Verticillium dahliae z půdy metodou real-time PCR. Metoda přímé detekce V. nonalfalfae z půdy umožňuje především dříve nedostupné testování pozemků před obnovováním či zakládáním chmelnic. 

Zároveň došlo ke zpřesnění stávající metody detekce původce vadnutí – Verticillium nonalfalfae z rostlinných pletiv kultivací na živných médiích.  

Metodika, která obsahuje přehled a popis symptomů, postup odběru vzorků a metody detekce a identifikace patogenu z rostlinných vzorků a z půdy, je v rámci harmonizace diagnostických metod na úseku zdraví rostlin zpřístupněna pro další využití veřejnosti na webu ÚKZÚZ v Bulletinu Národní referenční laboratoře (NRL 2/2023

ÚKZÚZ připravuje v letošním roce, opět za finanční podpory NAP MZe, mimořádný průzkum současného rozšíření verticiliového vadnutí chmele v ČR, se zaměřením především na Žateckou pěstební oblast. Podrobné výsledky budou průběžně dostupné na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.  

Vzhledem k tomu, že v této chvíli není známa míra aktuálního rozšíření verticiliového vadnutí chmele v jednotlivých chmelařských oblastech ČR, ÚKZÚZ v rámci preventivních opatření nedoporučuje při hospodaření s organickou hmotou přemisťovat řádně nekompostované rostlinné zbytky chmele mezi jednotlivými chmelnicemi! 

Verticiliové vadnutí chmele – zdroj: Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ


Ivana Kršková, tisková mluvčí ÚKZÚZ, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ