Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA k hodnocení cukrů v potravinách

Vydáno: 16. 1. 2018
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA potrvá do 4. března 2018.

Úřad EFSA hledá zpětnou vazbu ke svému přístupu, který chce použít při nadcházejícím hodnocení cukrů v potravinách. Cílem hodnocení je stanovit mezní hodnotu pro příjem „volných“ cukrů, která není spojena s nepříznivými účinky na zdraví.

Vědecký panel EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) vypracoval návrh protokolu, který definuje metody pro:

• shromažďování údajů (např. která data se mají použít pro hodnocení, jak je identifikovat a vybrat);
• posouzení příslušných důkazů;
• analyzování a propojení důkazů k vyvození závěrů, které budou základem vědeckého stanoviska.

Dominique Turck, předseda panelu NDA EFSA, uvedl: „Toto hodnocení je důležitou a komplexní prací, a proto chceme před jeho zahájením dát zúčastněným subjektům a veřejnosti možnost vyjádřit se k našemu přístupu.

„Těšíme se na komentáře a návrhy od vědecké komunity, které nám pomohou optimalizovat transparentnost i metodická úskalí tohoto hodnocení.“

Zúčastněné strany mohou podat připomínky k protokolu do 4. března 2018.

Úřad EFSA uspořádá 13. února technickou schůzku v Bruselu, aby projednal metodiku, která bude použita při hodnocení. Registrace na mítink je již otevřená.

Pozadí
Volné cukry jsou tvořeny monosacharidy (glukóza, fruktóza, galaktóza) a disacharidy (sacharóza, laktóza, maltóza, trehalóza), které byly přidány do potravin výrobci nebo spotřebiteli, a dále cukry přirozeně se vyskytujícími v medu, sirupech, ovocných šťávách a koncentrátech ovocných šťáv.

Při hodnocení se budou zvažovat účinky na zdraví, do čehož bude zahrnut příjem a stav mikroživin, tělesná hmotnost a obezita, glukózová homeostáze a diabetes 2. typu, kardiovaskulární rizikové faktory a nemoci, funkce jater a zubní kazy.

Poradenství vyžádané národními úřady pro potraviny (Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska) má pomoci členským státům stanovit doporučení pro konzumaci volných cukrů a navrhnout výživová doporučení.

V roce 2010 EFSA poskytl doporučení pro dietární referenční hodnoty (DRVs) pro sacharidy a dietární vlákninu, kde byly zahrnuty i volné cukry (monosacharidy a disacharidy). V té době nebyly dostačující důkazy pro stanovení horní hranice pro denní příjem celkového nebo přidaného cukru.

 

Zdroj: EFSA