Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: aktualizace hodnocení rizika hexabromcyklododekanů (HBCDD) v potravinách

Vydáno: 20. 10. 2020
Autor: KM EFSA

Konečný termín pro podávání písemných připomínek je 25. listopad 2020.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska Vědeckého panelu EFSA pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM panel) o aktualizaci hodnocení rizika spojeného s přítomností hexabromcyklododekanů (HBCDD) v potravinách.

Dokument představuje odhady dietární expozice HBCDD a hodnocení zdravotních rizik spojených s dietární expozicí.

Zájemci jsou vyzváni k zaslání svých písemných připomínek do 25. listopadu 2020.

Veškeré informace k veřejné konzultaci a elektronický formulář pro zaslání připomínek naleznete na internetových stránkách EFSA.

Hexabromcyklododekany (HBCDD) společně spolu s polybromovanými difenylethery (PBDE), tetrabrombisfenolem A (TBBPA) a jeho deriváty, bromovanými fenoly a jejich deriváty a některými dalšími novými sloučeninami patří mezi tzv. bromované zpomalovače hoření (BFR). BFR jsou chemikálie, které vznikají činností člověka a které se používají v široké škále spotřebních/komerčních produktů za účelem zlepšení jejich odolnosti proti hoření. V souvislosti s těmito látkami existují obavy o lidské zdraví, a to z důvodu výskytu několika chemických sloučenin ze skupiny BFR v životním prostředí, potravinách a u lidí, což vedlo k zákazům či omezením výroby a používání určitých prostředků s těmito látkami. Látky ze skupiny BFR se v prostředí omezeně odbourávají a mají schopnost kumulace v biologických systémech, což vyvolává obavy z možných nepříznivých účinků na zdraví lidí i ekosystémů.

HBCDD jsou přísady zpomalující hoření používané zejména v pěnovém a extrudovaném polystyrenu, který se používá jako stavební a obalový materiál a v textiliích. HBCDD byly v EU povoleny pro obecné použití až do srpna 2015, poté byly z důvodu ochrany zdraví povoleny pouze schválená užití. Jedná se o látky lipofilní povahy, v životním prostředí perzistentní, mající schopnost se v něm hromadit.

Zdroj: EFSA