Bezpečnost potravin

Varroázy je letos v ČR méně než před rokem

Vydáno: 19. 4. 2016
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 19. 4. 2016.

Zdravotní stav tuzemských včelstev je z pohledu nákazy varroázou, která každoročně způsobuje včelařům citelné ztráty, letos výrazně lepší než v loňském roce. Z výsledků vyšetření je patrné, že počet včelstev s vysokým obsahem roztočů se meziročně snížil z loňských takřka 20 procent na necelých sedm procent. V souladu s tímto trendem naopak na více než dvojnásobek vzrostl podíl vzorků zcela bez roztočů. Zatímco před rokem dosahoval 22 procent, letos představoval polovinu odebraných vzorků. Nutno podotknout, že loňský rok byl, co se varroázy týče, jedním z nejhorších v historii.

Onemocnění varroázou způsobuje roztoč Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza, v kombinaci s dalšími faktory jako jsou virózy, chronické otravy či nízká úroveň zoohygieny, působí postupné slábnutí včelstev. Pokud nejsou včas provedena účinná opatření, která vedou k snížení populace roztoče ve včelstvu, může toto oslabení vést až k úhynu včelstev. Intenzitu varroázy může ovlivnit také počasí v daném roce, především velmi časný nástup jara s teplými dny, což se negativně projevilo například začátkem roku 2014 a následně ovlivnilo výsledky vzorků odebraných v roce 2015.

Pro plošné sledování intenzity varroázy je každoročně vyšetřena zimní měl (odpad na dně úlu) ze všech včelstev od všech chovatelů včel. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Tyto výsledky jsou jedním z podkladů, na základě kterého je každoročně stanoveno léčebné a preventivní ošetření včelstev na území ČR. To je pro chovatele včel povinné. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Dílčí výsledky jednotlivých laboratoří vyhodnocuje a závěrečný přehled zpracovává SVS ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro zdraví včel při Státním veterinárním ústavu v Olomouci (viz tabulka níže).

Přestože z letošních výsledků vyplývá, že intenzita varroázy je ve srovnání s předcházejícím rokem výrazně nižší, výsledky na jednotlivých stanovištích se mohou velmi lišit. SVS proto i nadále klade důraz na individuální posouzení situace na konkrétních místech a doporučuje chovatelům včel nespoléhat se pouze na výsledek vyšetření ze zimní měli, ale pravidelně sledovat svá včelstva v průběhu celého roku, zejména pak v období podletí[1]. V případě jakýchkoli problémů či dotazů je na místě obrátit se na místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Na následujícím odkaze mohou nejenom včelaři nalézt souhrn opatření, která mají pomoci udržet varroázu na co nejnižší úrovni: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/varroaza-vcel/preventivni-opatreni-varroaza.html

SVS si je vědoma, že dobrých výsledků lze dosáhnout zejména na základě spolupráce mezi včelaři a veterináři. Velmi důležitá je proto prevence a osvěta. SVS organizuje, nebo se podílí, na řadě školení a seminářů v oblasti zdraví včel. Tématu se dlouhodobě věnuje také prostřednictvím tiskových zpráv a dalších veřejných výstupů.

Množství roztočů Varroa destructor v odebraných vzorcích

 

2015

2016

2015
(v %)

2016
(v %)

Vzorky s více
než 3 roztoči

10 870

3 747

19

7

Vzorky se
3 a méně roztoči

33 344

24 487

59

43

Vzorky
bez roztočů

12 463

28 359

22

50

Vzorky celkem

56 677

56 593

100

100

 

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS

 


[1] Období včelařského roku, přibližně od poloviny července do konce září.

Zdroj: SVS