Bezpečnost potravin

Valašský frgál získal CHZO

Vydáno: 30. 12. 2013
Autor: berankova1

Nařízením Komise č. 1263/2013 byl schválen zápis názvu "Valašský frgál" do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1263/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valašský frgál (CHZO))

Žádost o zápis názvu „Valašský frgál“ předložená Českou republikou byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č.1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU)  č. 1151/2012, musí být název „Valašský frgál“ zapsán do rejstříku.

EVROPSKÁ KOMISE PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, L 326, 6.12.2013, s.5-6