Bezpečnost potravin

V roce 2018 udělili pražští hygienici ve stravovacích zařízeních pokuty za bezmála 3 miliony korun

Vydáno: 12. 4. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 11. 4. 2019

V roce 2018 Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v Praze provedla celkem 2418 kontrol provozoven poskytujících stravovací služby pro dospělé. Za zjištěné nedostatky pražští hygienici udělili celkem 548 sankcí v celkové výši 2 876 200 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 86 napomenutí. Kontroly probíhaly zejména v restauracích, jídelnách, provozovnách závodního stravování a kavárnách.


V rámci státního zdravotního dozoru HSHMP v roce 2018 rovněž odebírala vzorky pokrmů a surovin nejen k mikrobiologickým či chemickým rozborům, ale  i senzorickému posouzení. Celkem došlo k odběrům 228 vzorků, z nichž 11 nevyhovělo. Jednalo se o 6 vzorků zmrzlin, 1 vzorek ledové tříště a 4 vzorky pitné vody.  

Ve 220 případech pražští hygienici zaznamenali pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory (úprava stěn, podlah, větrání, sanitární zařízení pro zaměstnance, vybavení dřezy, umyvadly); jde o vůbec nejčastěji se vyskytující pochybení. Stejně často, 220 krát,  se dále v provozovnách vyskytovala pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků. Pražští hygienici zaznamenali prohřešky i v požadavcích na příjem a skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů (ve 185 případech), na hygienu provozu (v 181 případech) a na ochranu potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci (ve 177 případech). V 156 případech pak nebyly dodrženy postupy založené na zásadách HACCP. HACCP je preventivní systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s přípravou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli. Ve sledovaném kontrolovaném období pražští hygienici nemuseli přistoupit k okamžitému uzavření žádné z kontrolovaných provozoven.

Primárním cílem během naší kontrolní činnosti není represe a z toho plynoucí udělení sankcí a finančního postihu. Právě naopak. Naše snaha je během kontrolní činnosti provozovatelům prakticky vysvětlit důvody nutnosti hygienické předpisy dodržovat. Finanční sankce ukládáme ve skutečně odůvodněných případech.

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k problematice hygieny výživy:  

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva

Nařízení ES č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebiteli

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

V Praze 11. 4. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP