Bezpečnost potravin

V Dubici zjištěna tularémie zajíců, která je přenosná na člověka

Vydáno: 13. 7. 2018
Autor: Městský úřad Česká Lípa, KVS

Informace Městského úřadu Česká Lípa a Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

V Dubici byla zjištěna nebezpečná nákaza zajíců – tularémie, proto Krajská veterinární správa vydala mimořádná opatření k zamezení šíření této nákazy. Ta se vztahují nejen na lokalitu Dubice, ale rovněž i na Dolní Libchavu a Českou Lípu.  

Tularemie je nakažlivé onemocnění zajíců, drobných hlodavců a jiných druhů savců i ptáků. U zajíců po nakažení vzniká nejčastěji otrava krve s úhynem během několika dnů. V případě chronického průběhu zajíci ztrácí ostražitost a pohyblivost a hynou za příznaků vyhublosti a ztráty plachosti během několika týdnů.

Přenos na člověka
Onemocnění je přenosné na člověka. K jeho nákaze dochází při nedodržení hygienických zásad při manipulaci s nemocnými nebo uhynulými zajíci, poraněnou kůží, prostřednictvím klíšťat, vdechnutím infikovaného prachu (sláma ze stohů), přes oční spojivku nebo konzumací nedostatečně tepelně ošetřené zvěřiny. 
Onemocnění se u člověka může projevovat jako těžký zápal plic spojený s hnisavou angínou nebo postižením kůže a jiných orgánů. Společným příznakem všech forem nemoci jsou horečka a celková slabost. Nákaza se z člověka na člověka nepřenáší.

Prevence
Doporučuje se používat ochranné rukavice při manipulaci s padlou zaječí zvěří a důkladná dezinfekce rukou. Při stahování a porcování zaječí zvěřiny je třeba si počínat s největší opatrností, všechna drobná zranění na rukou pečlivě ošetřit a důkladně si ruce umývat a dezinfikovat. Zaječí zvěřina by měla být konzumována až po důkladné tepelné úpravě, což znamená, že ve všech částech připravené zvěřiny musí být dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70°C po dobu 10 minut.

Opatření proti šíření nákazy
Uživatelům honiteb v uvedených lokalitách se nařizuje:
a) Zákaz odchytu živých zajíců a jejich přemísťování.
b) Povinnost zajistit dostatečné a prokazatelné poučení všech osob manipulujících se zaječí zvěří a zvěřinou a o možnostech přenosu nákazy na člověka.
c) Povinnost zajistit, aby všechna ulovená zaječí zvěř byla prohlédnuta osobou proškolenou k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a dále povinnost zajistit, aby všechna těla ulovené zaječí zvěře, která podle výsledku vyšetření představují zdravotní riziko nebo u nich byly přímo zjištěny příznaky nákazy, byla bakteriologicky laboratorně vyšetřena v akreditované laboratoři.
d) Povinnost zajistit, aby všechna nalezená padlá zaječí zvěř byla bakteriologicky vyšetřena v akreditované laboratoři.
Uvádění zaječí zvěřiny do oběhu z výše jmenovaných lokalit se zakazuje.
Opatření jsou platná po dobu tří měsíců od nálezu nakažené zaječí zvěře.

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu

Vložil: Mgr. Václav Šámal
Vytvořeno / změněno: 4.7.2018 / 4.7.2018

Příloha:

Zdroj: Městký úřad Česká Lípa

 

Další informace (slovník Bezpečnost potravin A-Z) – Tularémie

Nakazit se lze:
• kontaktem s nemocnými zvířaty (vyvrhování ulovených zvířat, manipulace s uhynulými kusy),
• vdechnutím prachu při práci s materiálem kontaminovaným výkaly nakažených hlodavců (práce se senem, obilovinami, nocování ve volné přírodě – seníky, stohy),
požitím nedostatečně tepelně upraveného masa nebo kontaminovaného ovoce (ovoce spadlé na zem) či nakažené vody (lesní studánky).

Doba od nákazy k propuknutí nemoci trvá průměrně 3–5 dní, může se však pohybovat od několika hodin až do 3 týdnů. V ČR je ročně hlášeno okolo 100 případů onemocnění lidí.

Ochrana proti nákaze:
• nedotýkat se uhynulých zvířat,
• při manipulaci se zajíci či jinými volně žijícími zvířaty používat rukavice,
důkladně tepelně zpracovávat pokrmy,
nepít vodu z neznámých zdrojů,
• dbát na zvýšenou ochranu při práci nebo pobytu v prostorech s předpokládaným výskytem hlodavců.