Bezpečnost potravin

V České republice je důsledně kontrolována kvalita krmiv

Vydáno: 9. 6. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Inspektoři ÚKZÚZ provedli v loňském roce 2028 kontrol krmiv, což také představuje celkem 29tisíc stanovení sledovaných parametrů, potřebných k hodnocení dodržení kvality krmiv. V ČR převládá vysoká úroveň povědomí krmivářských provozů o požadavcích legislativních předpisů a snaha o jejich dodržování. Hodnocení odebraných krmiv nicméně každoročně odhalí přibližně 10 % nevyhovujících vzorků.

Bezpečnost potravin je nepochybně v zájmu každého spotřebitele a přispívají k ní i bezpečná a kvalitní   krmiva, která vyžadují důslednou a trvalou pozornost výrobců i státního dozoru.

V České republice kvalitu všech druhů krmiv uváděných na trh průběžně sleduje ÚKZÚZ. Mimo běžné kontroly spolupracují inspektoři s výrobním sektorem v oblasti prevence výskytu závad (například formou modifikací plánu HACCP), kontrolují dodržování platných legislativních požadavků a mj.  ověřují bezpečnost a kvalitu finálních výrobků. Každoročně je sestavován plán krmivářských kontrol, a to s ohledem na potenciální rizika. V hledáčku dozoru jsou jak velcí producenti s rozsáhlým spektrem zpracovávaných aditiv i vyráběných produktů a širokou distribuční sítí odběratelů, tak výrobci krmiv pro vlastní zvířata. ÚKZÚZ zároveň vede Registr krmiv s více než 30 tisíc subjekty, které v ČR krmiva vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají.

Inspektoři ÚKZÚZ v roce 2019 vykonali 2028 kontrol. Nejvíce kontrol proběhlo u dodavatelů (602), prvovýrobců (559) a registrovaných (352) a schválených (255) výrobců krmných směsí.

Pro ověření bezpečnosti a jakosti bylo odebráno a v akreditovaných národních referenčních laboratořích ÚKZÚZ analyzováno více než 1 tisíc vzorků krmiv, z tohoto počtu se 62 vzorků týkalo krmiv pro domácí zvířata (pet food). 

Krmiva jsou obvykle testována na více parametrů a celková suma laboratorně prověřených ukazatelů, které měly vliv na hodnocení krmiv, překročila 29 tisíc stanovení.

Z celkového počtu provedených kontrol bylo zaznamenáno v prověřovaných provozech celkem 35 závad neodstranitelných v průběhu kontroly. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu o 16 %. Na základě zjištěných deliktů bylo s odpovědnými osobami vedeno 31 případů správních řízení, souhrnná výše uložených pokut činí 336 tis. Kč.

Provozovatelé nejčastěji nedodrželi deklarované hodnoty doplňkových látek (stopové prvky, vitamíny), méně často pak porušili limity maximálního obsahu nežádoucích látek v krmivu, včetně případů křížové kontaminace krmiv rezidui kokcidiostatik či léčiv, případně překročili maximální obsah doplňkové látky v krmivech, stanovený pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat.

Systémem RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci EU) obdržel ÚKZÚZ podněty k prošetření případů vysokého obsahu vitamínu D3 v krmivech pro psy, králíky a akvarijní ryby. Rovněž byl notifikováno zjištění přítomnosti zakázané látky DDT v travině ježatce japonské či nepovolené GMO bakterie ve vitamínu B2. ÚKZÚZ v obdobných případech dohledává a stahuje závadná krmiva z trhu v ČR.

V posledních letech byly ojediněle zaznamenány případy falšování rybí moučky nebo pivovarských kvasnic. Nejzávažnější případy nevyhovujících krmiv se týkají ohrožení jejich bezpečnosti. Typickým případem je překročení maximálního limitu nežádoucí látky (rezidua léčiv, těžké kovy, pesticidy apod.). Ročně je zachyceno 10 až 20 vzorků nebezpečných krmiv, u kterých je primárně kladen důraz na stažení závadných šarží výrobků z trhu.

Zvýšenou pozornost ÚKZÚZ v poslední dekádě věnuje prevenci eliminace křížové kontaminace krmiv látkami s reziduálním efektem (léčiva nebo kokcidiostatika). Schválené provozy provádějí postupy čištění výrobních technologií, jejichž účinnost je každoročně ověřována inspektory.

V případě zjištění dílčích nedostatků ÚKZÚZ ukládá opatření k nápravě a ověření zvýšení efektivity dekontaminace. Tato snaha přináší ovoce. Setrvale klesající trend výskytu krmiv kontaminovaných rezidui léčiv (v roce 2013 zjištěno 5 případů, v letech 2018 a 2019 pouze 1 záchyt) je zárukou, že zpracovatelé živočišných produktů přijímají pro výrobu potravin hospodářská zvířata s vynikající jakostí.

ÚKZÚZ mj. informuje o zjištěních a výsledcích z kontrolní činnosti na webu v části „ÚKZÚZ varuje“  

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ