Bezpečnost potravin

Uvádění doby platnosti na osvědčení pro zemědělské výrobky, potraviny

Vydáno: 10. 2. 2021
Autor: SZPI

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Uvádění doby platnosti na osvědčení pro zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky nebo činnost kontrolované osoby

Dotaz:

Lze na osvědčení vydávaném SZPI v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI, uvádět datum, do kterého je toto osvědčení platné?

Odpověď:

Dle ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 146/2002 Sb.“) SZPI „…při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů (…) vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím vyrobený zemědělský výrobek, potravina, ke kontrole jejíž výroby je SZPI příslušná, nebo tabákový výrobek splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie, anebo na žádost kontrolované osoby o tom, že její činnost, k jejíž kontrole je inspekce příslušná, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku a inspekce při vydání osvědčení vychází:

  1. ze svých dosavadních kontrolních zjištění,
  2. z kontroly, kterou provede u žadatele o osvědčení,
  3. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, jejichž provedení inspekce na základě žádosti o osvědčení uložila žadateli o osvědčení; inspekce může žadateli o osvědčení určit druhy rozborů vhodné k ověření skutečností, jichž se má osvědčení týkat, nebo
  4. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, které inspekci s žádostí předložil žadatel o osvědčení.“

 

Osvědčením SZPI na základě podkladů získaných od žadatele, popř. vlastní kontrolní činností osvědčuje, že žadatelem vyrobený zemědělský výrobek, potravina, tabákový výrobek nebo činnost kontrolované osoby splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Osvědčení tak osvědčuje, že v době jeho vydání je výrobek nebo činnost v souladu s právními předpisy. Osvědčení tedy nemůže osvědčovat skutečnosti, které v době vydání osvědčení neexistovaly.

Vzhledem k tomu, že osvědčením se osvědčuje splnění požadavků k určitému okamžiku,  by SZPI vydáním osvědčení na omezenou dobu (a to i vzhledem k tomu, že jeho vydání je vázáno na uhrazení správního poplatku) nedůvodně omezila jeho platnost za situace, kdy žadatelem vyrobený zemědělský výrobek, potravina nebo jeho činnost splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Naopak by datum platnosti mohlo být vykládáno tak, že osvědčení je do určitého data stále platné, i když se od jeho vydání mohly změnit podmínky a osvědčované skutečnosti již nevyhovují stanoveným požadavkům.

SZPI proto setrvá u zavedené praxe a u svých osvědčení nebude nadále uvádět dobu platnosti, ale pouze text, že „Toto osvědčení je platné pouze v rozsahu skutečností, které byly zjištěny v době jeho vydání.”

 

Zdroj: SZPI