Bezpečnost potravin

Úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly u zásilek zboží z Velké Británie

Vydáno: 18. 2. 2021
Autor: SVS

Informace SVS

Od 1. ledna letošního roku se Velká Británie (zahrnující Anglii, Wales a Skotsko) stala z hlediska dovozu veterinárních komodit do Evropské unie třetí zemí. To znamená, že zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží (dále jen „veterinární zboží“) vstupující do EU z Velké Británie musí splňovat veškeré veterinární podmínky dovozu uplatňované na dovoz daných komodit ze třetích zemí do EU (mezi EU a Velkou Británií nedošlo k vyjednání žádných specifických či jednodušších pravidel v této oblasti).

Na dovážené veterinární zboží se proto vztahuje i povinnost, aby toto zboží podstoupilo úřední kontrolu na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do EU. Pokud zásilka veterinárního zboží nepodstoupí požadovanou úřední kontrolu, nemůže být následně celními orgány propuštěna do volného oběhu. Nepředložená zásilka musí být v těchto případech zadržena a příslušný orgán nařídí její zničení nebo odeslání zpět mimo EU (v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2017/625).  Dodatečná kontrola v místě určení není právními předpisy EU a České republiky přípustná.

Při dovozu zásilek z Velké Británie jsou místy prvního vstupu veterinárního zboží směřujícího do České republiky především francouzské přístavy, zejména pak přístav Dunkerk, jehož stanoviště hraniční kontroly je podle našich informací v tuto chvíli přetížené.

V reakci na danou skutečnost upozorňuje Státní veterinární správa (SVS) dovozce zejména na následující:

  • zboží podléhající veterinární kontrole je bezpodmínečně nutné předložit k úřední kontrole na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu. Seznam zboží podléhající veterinární kontrole upravuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 v příloze I
  • provozovatel odpovědný za zásilku (tj. osoba, která předkládá veterinární zboží ke kontrole na stanovišti hraniční kontroly) má povinnost předem oznámit fyzický příchod zásilky příslušnému stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do EU, a to nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky. Informace musí být zaslána prostřednictvím systému TRACES NT, bližší informace jsou dostupné na webu SVS, viz https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/narizeni-o-urednich-kontrolach/
  • veterinární zboží nesmí opustit stanoviště hraniční kontroly dříve, než je úřední kontrola provedena (dokončena) a zaznamenána v systému TRACES NT (část II Společného zdravotního vstupního dokladu – CHED).

 

SVS doporučuje, aby veterinární zboží podléhající úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly bylo inspektorům snadno přístupné a přehledné. Pokud přepravce převáží kromě veterinárního zboží rovněž zboží, které úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly nepodléhá, bylo by vhodné tuto skutečnost při nakládce zboží zohlednit. SVS proto doporučuje, aby veterinární zboží bylo v dopravním prostředku umístěno na snadno viditelném místě.

Dále SVS doporučuje, aby dovozce veterinárního zboží spolupracoval s provozovatelem odpovědným za zásilku (řidičem/přepravcem) a eventuálně dohlížel, zda u zásilky veterinárního zboží byla úřední kontrola zaznamenána v systému TRACES NT. Po provedení úřední kontroly zaznamená úřední inspektor stanoviště hraniční kontroly výsledek kontroly do systému TRACES NT a vystaví dokument CHED v papírovém nebo elektronickém formátu.

Bližší informace k dovozům veterinárního zboží ze třetích zemí, zejména seznamy třetích zemí, schválená zařízení a vzory úředních/veterinárních osvědčení jsou k dispozici na webu SVS, viz https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/.

 

Zdroj: SVS