Bezpečnost potravin

Úřad EFSA zveřejnil plán pro nové hodnocení toxicity bisfenolu A v roce 2018

Vydáno: 2. 1. 2018
Autor: KM EFSA

Zpětná vazba z veřejné konzultace pomohla úřadu EFSA dokončit strategii pro další přehodnocení toxicity bisfenolu A (BPA).

Úřad EFSA zveřejnil „vědecký protokol“, který předem jasně popisuje rozsah, metodiku a informace potřebné před začátkem hodnocení. EFSA současně publikoval výsledky externí konzultace k návrhu protokolu.

Bisfenol A (BPA) je chemická látka široce používaná k výrobě plastů a pryskyřic. Úřad EFSA několikrát hodnotil bezpečnost BPA pro použití v materiálech určených pro styk s potravinami. V roce 2015 se EFSA zavázal přehodnotit toxicitu BPA, jakmile budou dostupné výsledky nových studií provedených konsorciem spojujícím poznatky z akademické sféry a od řídících orgánů k toxicitě BPA („Consorcium Linking Academic and Regulatory Insights on BPA Toxicity“), tzv. „CLARITY-BPA projekt“. 

Spolupráce se zúčastněnými stranami pomohla vytvořit konečný text

Úřad EFSA uspořádal veřejnou konzultaci k návrhu protokolu, v němž jsou předem stanovena pravidla pro budoucí přehodnocení BPA, a zorganizoval veřejné setkání s odborníky, veřejností a dalšími zainteresovanými subjekty.

Profesorka Ursula Gundert-Remy, která předsedala mezinárodní pracovní skupině EFSA, jenž vytvořila protokol, řekla: „Tato konzultace a zejména workshop v Bruselu nám pomohly k tomu, aby veřejnost porozuměla podstatě této práce, potřebě informací a výzvám pro tento typ hodnocení. Spolupráce s těmito zainteresovanými stranami také pomohla dokončit podobu posledního zveřejněného protokolu.“

Protokol se po zpětné vazbě výrazně změnil

Protokol byl pozměněn několika významnými způsoby. Profesorka Ursula Gundert-Remy uvedla: „Důležité změny se týkají začlenění nebo vyloučení určitých typů studií. Výsledky měření jednotlivých a průřezových humánních studií budou zahrnuty v přehledu.

„V dokumentu jsme také objasnili a rozšířili způsob, jakým budeme posuzovat důkazy a důvěryhodnost výsledků studií, a jak budeme vyjadřovat pravděpodobnost účinků“.

Další kroky

Odborníci Vědeckého panelu pro materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy, aromatické a pomocné látky (panel CEF) projednali a schválili protokol na setkání v Parmě (30. listopadu 2017), a dali zelenou další fázi přípravných prací pro hodnocení.

Úřad EFSA v roce 2018 založí novou pracovní skupinu a začne shromažďovat vědecké práce a data. Bude zahrnuta i zpráva z dvouleté základní studie „CLARITY-BPA“, prováděné na hlodavcích, a publikace z akademických studií vycházejících ze studie „CLARITY“.

Projekt „CLARITY BPA“ byl vytvořen v USA Národním institutem pro zdraví a životní prostředí (NIEHS) a Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) v rámci Národního toxikologického programu (NTP).

EFSA bude nadále spolupracovat s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) a národními vědeckými poradními orgány členských států EU, které se věnují výzkumu BPA.

Kdo vytvořil vědecký protokol úřadu EFSA?

Protokol byl vypracován mezinárodní skupinou úřadu EFSA pod vedením panelu CEF. V této pracovní skupině byli experti z Dánska, Francie, Německa, Nizozemska, Norska, Švédska a Švýcarska (jmenované vládami jednotlivých zemí) a čtyři nezávislí vědci jmenovaní úřadem EFSA.

 

Zdroj: EFSA