Bezpečnost potravin

Úřad EFSA spustil v jihovýchodní Evropě kampaň „Zastavte africký mor prasat“

Vydáno: 2. 9. 2020
Autor: KM EFSA

Kampaň má doplnit úsilí EK a dalších mezinárodních organizací při snaze o vymýcení tohoto onemocnění v Evropě.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil velkou kampaň s cílem zvýšit povědomí a zastavit šíření afrického moru prasat (AMP) v jihovýchodní Evropě.  

Kampaň je zaměřena na země, které v roce 2019 úřad EFSA identifikoval jako regiony „společného zájmu“, protože jsou blízko k zemím, kde se AMP nachází. Jedná se o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Řecko, Kosovo, Černou Horu, Makedonii, Srbsko a Slovinsko. Kampaň doplní pokračující úsilí Evropské komise a dalších mezinárodních organizací o práci na vymýcení (eradikaci) tohoto onemocnění v Evropě.  

Co je to africký mor prasat 

Africký mor prasat je virové onemocnění, které postihuje domácí a divoká prasata. Virus je pro člověka neškodný, ale v mnoha zemích způsobil značné ekonomické škody. V současné době neexistují proti AMP žádné vakcíny, takže ohnisko může vyžadovat porážku velkého počtu prasat chovaných na farmách v postižených oblastech.

Původní oblastí výskytu AMP je subsaharská Afrika, kde se vyskytuje především u prasat bradavičnatých a je zde přenášen klíšťáky (Ornithodoros). Do EU bylo onemocnění zaneseno z Asie. V roce 2007 byl AMP potvrzen v Gruzii, odtud se nákaza postupně rozšířila do Arménie, Ruska, Ázerbájdžánu, na Ukrajinu a do Běloruska a Moldavska. V lednu 2014 se vyskytl první případ AMP v Litvě a od tohoto roku je také pravidelně hlášen z Lotyšska, Estonska a Polska. Od počátku letošního roku je hlášen výskyt této nákazy celkem ze 14 evropských zemí, z toho 11 je členských států EU. Nejzávažnější situace z pohledu České republiky je v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku.  

Africký mor prasat v České republice 

V ČR se až do roku 2017 AMP nikdy nevyskytoval. Přesto, s ohledem na jeho výskyt v Pobaltí, Polsku a na Ukrajině, jsou od roku 2014 v rámci monitoringu prováděného Státní veterinární správou (SVS) sérologicky a virologicky vyšetřována všechna nalezená uhynulá divoká prasata, což se ukázalo jako zásadní opatření, které umožnilo včasný záchyt AMP na našem území a následné přijetí účinných opatření k zabránění jeho šíření.

Historicky první výskyt AMP v ČR byl potvrzen v populaci prasat divokých dne 26. 6. 2017. 

Poslední pozitivní nálezy: u uloveného prasete divokého dne 8. 2. 2018, u nalezeného uhynulého prasete divokého 15. 4. 2018. Všechna další vyšetření na AMP byla negativní.

Na základě těchto výsledků Evropská komise dne 12. 3. 2019 prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/404 oficiálně potvrdila úspěšné dokončení eradikace AMP v ČR. Stejně tak Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) dne 19. 4. 2019 obnovila pro ČR statut země prosté AMP. Tímto byla ČR celosvětově znovu uznána za zemi prostou AMP. 

Cíle a cílové skupiny 

Cílem kampaně je zvýšit povědomí a porozumění AMP ve všech zmíněných devíti zemích. Kampaň je zaměřena na skupiny lidí a jednotlivce, kteří přicházejí do styku s domácími nebo divokými prasaty, jako jsou chovatelé prasat a lovci. Úřad EFSA bude rovněž spolupracovat s veterinárními organizacemi, loveckými sdruženími, skupinami zemědělců, celníky, pohraniční policií, místními vládami, turistickými provozovateli a cestujícími.

Kampaň je zaměřena na 4 hlavní cílové skupiny: chovatele prasat, lovce (myslivce), zaměstnance kontrolních míst, hraničních přechodů či policii a na cestující. V každé z vybraných zemí je navíc dle potřeby upřednostněna a posílena určitá oblast, např. poznání symptomů, důležitost lovců v prevenci šíření onemocnění, postupy hlášení v případě podezření na AMP apod.  

Zjistit, zabránit, nahlásit  

Vzhledem k tomu, že ohnisko AMP může mít devastující účinky, je nezbytná detekce, prevence a hlášení, má-li být toto onemocnění potlačeno. To jsou klíčová slova  kampaně. Úřad EFSA bude sdílet informační listy, infografiky a příspěvky na sociálních médiích.   

Podrobné informace naleznete na stránkách úřadu EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-launches-stop-african-swine-fever-campaign-south-east-europe.

Materiály pro veřejnost byly připraveny ve všech jazycích zainteresovaných zemí; dále jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině.

Např. anglickou verzi kampaně lze nalézt na stránkách: www.efsa.europa.eu/StopASF

 

Zdroj: EFSA


Foto: Shutterstock