Bezpečnost potravin

Upozornění pro provozovatele stravovacích služeb a dovozce materiálů a předmětů pro styk s potravinami

Vydáno: 12. 12. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje, že dne 14. 12. 2019 začnou platit nová pravidla pro dovoz materiálů a předmětů pro styk s potravinami, neboť od tohoto dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (dále jen „nařízení“).

Nařízení bylo vydáno za účelem pokrýt celý zemědělsko –  potravinářský  řetězec: od prvovýroby na farmách až po distribuci spotřebitelům – zvyšuje transparentnost při provádění úředních kontrol v tomto řetězci.

Právní předpisy Unie týkající se zemědělsko – potravinového řetězce vycházejí ze zásady, že provozovatelé ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce, které řídí, nesou odpovědnost za zajištění souladu s požadavky, které se vztahují na jejich činnosti, stanovenými právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce.  

PLNÉ ZNĚNÍ:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

 ► viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625

Odpovědnost za prosazování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko – potravinového řetězce nesou členské státy, jejichž příslušné orgány monitorují a ověřují prostřednictvím organizace úředních kontrol, že jsou příslušné požadavky Unie účinně dodržovány a prosazovány.

Nařízením je stanoveno, že náklady na úřední kontroly, které nebyly plánovány, nese provozovatel potravinářského podniku (článek 79, nařízení). V souladu se zněním vyhlášky č. 423/2013 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru, v platném znění,  bude ze strany HSHMP ukládána paušální částka nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru ve výši 3000,- Kč.

Největší změnu nařízení znamená pro dovozce materiálů a předmětů pro styk s potravinami, zejména pro dovozce polyamidového a melaminového kuchyňského náčiní původem z, nebo zasílaným přes Čínskou lidovou republiku a čínskou zvláštní administrativní oblast Hongkong (dle  Nařízení komise EU č. 284/2011). Tito dovozci jsou, dle čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625,  povinni především informovat orgán dozoru, tedy HSHMP,  o příchodu zásilky tím, že vyplní a zadají příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu do počítačového systému pro správu informací o úředních kontrolách  (IMSOC) za účelem předání těchto informací příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly. Více informací o systému IMSOC lze nalézt v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC).

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

Stanovištěm hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie pro materiály a předměty přicházející do styku s potravinami je, v souladu s čl. 47 odst. 1 písm. d) e) a f) nařízení, Letiště Václava Havla Praha a příslušným orgánem kontroly na tomto stanovišti hraniční kontroly je HSHMP – kontaktní osobou byl určen p. Ing. Pavel Zikl, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání,  tel. 296 336 749, email: pavel.zikl@hygpraha.cz .

V Praze 12. 12. 2019

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Zdroj: HSHMP