Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ zadržel zásilky osiva papriky a rajčete napadené nebezpečnými viry

Vydáno: 27. 7. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

ÚKZÚZ oznamuje záchyt osiva papriky infikovaného virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV) a osiva rajčete infikovaného virem strakaté mozaiky rajčete (ToMMV). Výskyt těchto škodlivých organismů dosud nebyl v České republice zaznamenán. Při jejich rozšíření do porostů uvedených  plodin by mohlo dojít ke značným ztrátám na produkci a kvalitě plodů. ÚKZÚZ podnikl  kroky k zamezení šíření obou virů.

Osivem papriky a rajčete se může přenášet řada patogenů, které působí onemocnění rostlin vzešlých z infikovaných semen. Mezi takové patogeny patří i rostlinné viry, které jsou však při případné konzumaci napadených rajčat a paprik pro člověka neškodné. Z důvodu vysokého rizika pro zdraví rostlin jsou v Evropské unii některé viry přenosné osivem této zeleniny úředně regulovány.

To je i případ původce virové hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV – Tomato brown rugose fruit virus), který podléhá mimořádným opatřením proti zavlékání do EU a šíření po jejím území (o fytosanitárním riziku tohoto viru a opatřeních proti němu ÚKZÚZ informoval koncem roku 2019). Všechny členské státy EU tak na svých územích provádějí v rámci opatření úřední průzkum výskytu.

Během průzkumu v ČR zaznamenal ÚKZÚZ ToBRFV v osivu papriky dovezeném z Tchaj-wanu a následně nařídil zničení zamořené zásilky.

Aktuálně na základě oznámení rostlinolékařské služby Spojeného království o potvrzení přítomnosti viru strakaté mozaiky rajčete (ToMMV- Tomato mottle mosaic virus) v již dříve do ČR dodaných zásilkách osiva rajčete vypěstovaného v Indii, ÚKZÚZ dohledal dosud neprodané osivo v oběhu a nařídil jeho zničení.

Část tohoto osiva byla postupně dodávána (2017 – 2019) do České republiky, nelze vyloučit, že na našem území mohou být ohniska výskytu ToMMV. 

Tento vir není v EU regulován, ÚKZÚZ však na základě vyhodnocení rizika  zahájil průzkum za účelem ověření možného výskytu v ČR a dle výsledku zváží navrhnout jeho celounijní regulaci.

Významnou pomocí při zjišťování případných ohnisek výskytu jak ToMMV, tak ToBRFV, je spolupráce pěstitelů rajčat a paprik, včetně zahrádkářů a dodavatelů osiva a sadby těchto plodin.

ÚKZÚZ uvítá sdělení jakékoliv informace o podezření na výskyt těchto virů, nejlépe i s přiloženou fotografií podezřelých příznaků na email.

Informace k ToBRFV – včetně obrazových příloh:
Tisková zpráva – Evropu trápí nový virus rajčete a papriky (18. 12. 2019),
Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ
Příznaky ToMMV –  jsou velmi podobné ToBRFV.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ