Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ: Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá

Vydáno: 24. 6. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin k nízkým.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh v České republice. Eviduje i celkové množství pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných látek a rovněž i celkový objem spotřeby přípravků na ochranu rostlin rozdělený podle skupin přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin.

Z pohledu počasí byl rok 2021 srážkově bohatý, především v období května až srpna, kdy spadlo cca 120 % srážek dlouhodobého průměru. Teplotně byl rok 2021 průměrný s tím, že měsíce, které zaznamenaly vysoké úhrny srážek byly zároveň teplotně podprůměrné.

„Snižování spotřeby pesticidů patří k prioritám našeho resortu, bude to i tématem našeho nadcházejícího předsednictví EU. Česká republika je v oblasti využívání přípravků na ochranu rostlin vzorem pro celou Evropu. V posledních letech se u nás spotřeba přípravků stále snižuje a používáme jich méně než většina evropských zemích. V loňském roce u nás oproti roku 2020 poklesla celková spotřeba přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin na zemědělské půdě o přibližně 300 tisíc kilogramů, tedy asi o 2,7 %,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Největší pokles byl zaznamenán u spotřeby rodenticidů o 88 % a spotřeba této skupiny se tak dostala na úroveň let bez gradace hraboše polního.

Významný pokles zaznamenala spotřeba insekticidů, a to především z důvodu zákazu účinných látek chlorpyrifos a thiakloprid, jakožto skupin nejpoužívanějších účinných látek v ochraně proti hmyzím škůdcům řepky a proti virovým přenašečům v porostech obilnin. Výpadek těchto látek částečně nahradila zvýšená spotřeba účinných látek indoxakarb, sulfaxoflor a některých kategorií pyretroidů (etofenprox či lambda-cyhalotrin), i tak se spotřeba insekticidních přípravků meziročně snížila o cca 34 %. Skupina insekticidních látek je ohrožena rezistencí více než kterékoliv jiné skupiny POR (např. herbicidy nebo fungicidy), neboť pro celé skupiny škůdců již v současnosti neexistují žádné adekvátní alternativy ochrany.

Nepatrný pokles byl zaznamenán u fungicidních přípravků. Vhledem k očekávaným výnosům se strategie ošetření porostů příliš nelišila od roku 2020, jen se změnila skladba používaných látek, což byl následek ukončení povolení řady hojně využívaných účinných látek již v roce 2020 s přesahem použití do roku 2021. Jednalo se především o látky epoxykonazol, fenpropimorf, chlorthalonil a thiofanát-methyl. Výpadek těchto látek nahradila spotřeba přípravků na bázi účinné látky prothiokonazol. Průběh jara byl srážkově bohatý, a i když vyžadoval vyšší intenzitu fungicidních aplikací, intenzivní deště nedovolovaly v období pro fungicidní ošetření nejdůležitější, adekvátní možnosti.

Mírný nárůst byl zaznamenán u skupiny herbicidů. Sklizeň a následné setí ozimé řepky bylo poznamenáno vydatnými srpnovými dešti. Naopak setí ozimých obilnin bylo provázeno suchem, které panovalo celé září a říjen a umožnilo tak úspěšné aplikace herbicidů s účinnými látkami používaných pro podzimní aplikace do obilnin, tzn. diflufenikan, flufenacet, chlortoluron apod. Celková spotřeba herbicidů byla ovlivněna vlhkým průběhem podzimu roku 2020, který neumožnil efektivní ochranu porostů a musela se tak navýšit spotřeba herbicidů aplikovaných na jaře 2021. Jarní aplikace bývají často méně účinné a opakované zásahy navyšují celkovou spotřebu.

Vlivem deštivějšího počasí byl zaznamenán skokový, cca o 75 %, nárůst spotřeby moluskocidů.

Z hlediska spotřeby účinných látek byla spotřeba v roce 2021 přibližně na stejné úrovni jako v roce 2020. Výrazný pokles byl zaznamenán u insekticidních účinných látek a to až o 68 %. Větší procentuální pokles účinných látek oproti přípravkům je způsoben především zákazem účinné látky chlorpyrifos, jejíž obsah byl v přípravcích celkem vysoký.

Nepoměr mezi poklesem spotřeby přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin a naopak přibližně stejnou úrovní spotřeby účinných látek v porovnání s rokem 2020, je především způsoben poklesem spotřeby rodenticidů, protože tyto přípravky neobsahují větší množství účinných látek.

Za období 2011-2021 došlo ve spotřebě účinných látek k poklesu o cca 32 %. V případě údajů o objemu účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, uváděných na trh v období 2019 – 2020, došlo k poklesu o cca 13,5 %, za období 2011 – 2020 se jedná cca o 38 % pokles. Rok 2021 se dosud zpracovává.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock