Bezpečnost potravin

Účinky dioxinu a PCB na zdraví a vývoj zubů kojených dětí

Vydáno: 25. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Literární studie shrnuje poznatky týkající se vlivu dioxinů na novorozence a kojence, kteří jsou vůči toxicitě dioxinů nejvnímavější.

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD), dibenzofurany (PCDF) a polychlorované bifenyly (PCB) vznikají při spalování odpadů a při průmyslových procesech a dlouho přetrvávají v prostředí. Poškozují nervový, imunitní, endokrinní a reprodukční systém  a existuje podezření na vliv na vznik rakoviny. Jsou to lipofilní sloučeniny, odolné vůči metabolickému štěpení, které se do lidského organismu dostávají především se stravou.

Těhotné a kojící matky mohou přenášet akumulované látky placentou nebo kojením, vzhledem k tomu, že mateřské mléko je bohaté na tuky. Koncentrace těchto látek v mateřském mléce je indikátorem expozice lidí a souvisí s koncentrací v tukové tkáni. Nejtoxičtější z těchto látek je TCDD (2,3,7,8 tetrachlódibenzo-p-dioxin). I když je uznáváno, že výhody kojení převládají nad rizikem kontaminace, sleduje se, jaký vliv mohou tyto látky mít na zdraví a vývoj kojených dětí.

Klinické nálezy ukazují, že podle míry znečistění prostředí se může projevit vliv na zuby, konkrétně na abnormality měkkých tkání a poruchy mineralizace zubů. U subjektů náhodně vystavených vysokým dávkám byl zjištěn zvýšený výskyt vývojových defektů skloviny a vrozený výskyt chybějících zubů.

Obsah přehledové studie
Úvod
Faktor ekvivalentní toxicity (TEF), toxický ekvivalent (TEQ) a přípustný denní příjem (TDI)
Účinky dioxinů na lidský organismus
Toxikokinetika dioxinů a dl-PCB
Příjem dioxinů a PCB kojenými dětmi
Vliv dioxinů a PCB na vývoj zubů
Legislativa týkající se perzistentních organických látek
Závěr

Hygiena, 56, 2011, č. 4, s. 116-126
Objednávka kopie článku

A-Z slovník:  Polychlorované bifenyly