Bezpečnost potravin

TZ – Odborný seminář „Krmiva – kontrola a hodnocení“

Vydáno: 13. 2. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 13. 2. 2015.

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 uspořádal Odbor živočišných komodit MZe ve spolupráci s ÚKZÚZ odborný seminář „Krmiva – kontrola a hodnocení“. Seminář se setkal s velkým zájmem odborné veřejnosti. Zúčastnilo se ho celkem 130 zástupců krmivářské praxe, státní správy i univerzit.

Úvodní slovo přednesl zástupce MZe Ing. Juraj Saksún. Zdůraznil význam systému úřední kontroly krmiv a důležitost seznamování veřejnosti s výsledky těchto kontrol, které provádí ÚKZÚZ.

Celou akci moderoval ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Ing. Miroslav Florián, Ph.D. Po každém příspěvku proběhla diskuse na odpřednášené téma.

Výsledky analýz krmiv za rok 2014 odprezentoval Ing. Martin Prudil, Ph.D. Bylo zkonstatováno, že se celkově počet zjištěných nevyhovujících vzorků výrazně neliší od předešlých let a bylo doporučeno věnovat zvýšenou pozornost výrobě minerálních krmiv a premixů. Příloha č. 1

Ing. Michal Beránek, vedoucí Oddělení krmiv ÚKZÚZ, přednášel o procesu registrace krmivářských provozů. Nejdříve účastníky semináře obeznámil s legislativními požadavky a dále vysvětlil způsob schvalování provozů, registrace provozů, vývoj ve schvalování provozů od r. 2007. Uvedl, že Oddělení krmiv ÚKZÚZ ročně provede 600 – 800 nových registrací, 400 – 600 změn v registraci a asi 500 zrušení registrací. Příloha č. 2

Ředitel odboru kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda, Ph.D. seznámil přítomné s plánováním kontrol krmiv na rok 2015. Zdůraznil, že systém hodnocení rizikovosti krmivářských provozů byl nastaven ve spolupráci s MZe a byly do něj zapracovány i některé připomínky ČMSOZZN (Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu). „Našim úkolem do budoucna je zdokonalování systému úřední kontroly krmiv“, uvedl na závěr svého vystoupení Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Příloha č. 3

Ing. Jiří Fiala, Ph.D. se ve své prezentaci zaměřil na požadavky na systém HACCP krmivářských provozů. Seznámil účastníky semináře s krmivářskou legislativou a náležitostmi, které jsou nezbytné pro fungování systému HACCP. Příloha č. 4

V posledním příspěvku vystoupila Ing. Jana Kalinová s prezentací „Zbožíznalecké hodnocení krmných surovin a krmných směsí“. Příloha č. 5

Seminář byl pro zúčastněné přínosem, o čemž svědčí i zájem v jednotlivých diskusních příspěvcích.

Přílohy

Zdroj:  ÚKZÚZ