Bezpečnost potravin

Tři novely nařízení EU týkající se kontaminantů v potravinách

Vydáno: 23. 4. 2004
Autor:

Byla schválena tři nařízení Komise (ES) novelizující nařízení (ES) č. 466/2001 z 8.3.2001 stanovujícího maximální koncentrace určitých kontaminantů v potravinách, a to pokud jde o dusičnany (655/2004), mykotoxiny (683/2004) a dioxiny (684/2004).

Byla schválena tři nařízení Komise (ES) novelizující nařízení (ES) č. 466/2001 z 8.3.2001 stanovující maximální koncentrace určitých kontaminantů v potravinách, a to:

1. nařízení 655/2004 týkající se dusičnanů v potravinách pro kojence a malé děti (OJ L 104, 8. 4. 2004, s. 48–49);
2. nařízení 683/2004 týkající se aflatoxinů a ochratoxinu A v potravinách pro kojence a malé děti (OJ L 106, 13. 4. 2004, s. 3–5);
3. nařízení 684/2004 týkající se dioxinů (OJ L 106, 13. 4. 2004, s. 6–7).

Ad 1) Nařízení 655/2004: dusičnany v potravinách pro kojence a malé děti

Odůvodnění přijetí novely [doc ; 21504 bytů]

Schválené nařízení Komise (ES) č. 655/2004 doplňuje přílohu I nařízení (ES) č. 466/2001 (viz tabulka).

Uvedené nařízení vstupuje v platnost 20. den po publikování ve Věstníku Evropské unie (OJ).

Nařízení č. 655/2004 se bude aplikovat od 1. října 2004.

Uvedené nařízení se nebude aplikovat na výrobky, které byly umístěny na trh před 1. říjnem 2004.

 

V sekci 1., Dusičnany, Příloze I se přidává bod 1.5

Výrobek

Max. koncentrace (mg NO3/kg)

Metoda vzorkování

Referenční analytická metoda

1.5. Potraviny  pro děti a zpracované potraviny pro kojence a malé děti  na bázi cereálií

200

Směrnice Komise 2002/63/ES

 

 Komise vyhodnotí maximální koncentrace dusičnanů v potravinách pro kojence a malé děti k 1.4.2006, přičemž bude brát do úvahy dosažený vědecký pokrok a technologické znalosti.

 

Ad 2) Nařízení 683/2004: aflatoxiny a ochratoxin A v potravinách pro kojence a malé děti

Odůvodnění novely [doc ; 21504 bytů]

Schválené nařízení č. 683/2004 nahrazuje článek 2(2) nařízení ES č. 466/2001 následovně:
“Maximální hladiny specifikované v Příloze I se budou aplikovat také na potraviny určené pro kojence a malé děti pokryté směrnicí 91/321/EHS a směrnicí 96/5/ES, popř. se budou brát do úvahy změny koncentrace kontaminantu způsobené sušením, ředěním nebo zpracováním a relativní koncentrace přísad ve výrobku. Toto se netýká kontaminantů, pro které byly ve Společenství stanoveny specifické maximální hladiny pro specifikované potraviny nebo případů, kde byly stanoveny národní legislativou pro specifikované potraviny striktní hladiny tam, kde chybí maximální hladiny stanovené Společenstvím.

Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se doplňuje ve shodě s přílohou k tomuto nařízení.
Uvedené nařízení vstupuje v platnost 20. den po publikování ve Věstníku Evropské unie (OJ).
Nařízení se bude aplikovat od 1. listopadu 2004.
Nařízení se nebude aplikovat na výrobky, které byly umístěny na trh před 1. listopadem 2004.

Příloha I k nařízení (ES) č. 466/2001 se doplňuje takto:

1. V sekci 2. Mykotoxiny, 2.1. Aflatoxiny se přidávají body 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7

Výrobek

Maximální koncentrace (µg/kg nebo ppb)

Metoda vzorkování

Referenční metoda analýzy

B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.5 Potraviny pro děti a zpracované potraviny pro kojence a malé děti na bázi cereálií

0,10

Směrnice 1998/53/ES

Směrnice 1998/53/ES

2.1.6 Kojenecká výživa a následná výživa včetně mléka pro kojence a následného mléka

0,025

Směrnice 1998/53/ES

Směrnice 1998/53/ES

2.1.7 Dietetické potraviny pro speciální lékařské účely určené specificky pro kojence

0,10

0,025

Směrnice 1998/53/ES

Směrnice 1998/53/ES

2. V sekce 2. Mykotoxiny, 2.2. Ochratoxin A se přidávají body 2.2.4 a 2.2.5

Výrobek

Maximální koncentrace (µg/kg nebo ppb)

Metoda vzorkování

Referenční metoda analýzy

2.2.4 Potraviny pro děti a zpracované potraviny pro kojence a malé děti na bázi cereálií

0,50

Směrnice 2002/26/ES

Směrnice 2002/26/ES

2.2.5 Dietetické potraviny pro speciální lékařské účely určené specificky pro kojence

0,50

Směrnice 2002/26/ES

Směrnice 2002/26/ES

 

Ad 3) Nařízení 684/2004: dioxiny

Odůvodnění novely [doc ; 20992 bytů]

Schválené nařízení 684/2004 novelizuje nařízení (ES) č. 466/2001 takto:

1. v prvním sloupci, bod 5.1.2, “Játra a odvozené výrobky” se nahrazuje textem “Játra a odvozené výrobky pocházející ze suchozemských živočichů”;
2. v prvním sloupci, bod 5.2, se do poznámky (5) přidává věta: “Tam, kde se zamýšlí konzumovat celou rybu, se bude maximální koncentrace aplikovat na celou rybu”;
3. v prvním sloupci, bod 5.4, se poznámka (8), “10. ledna 2004” nahrazuje “1. ledna 2005”;
4. v prvním sloupci, bod 5.5 Oleje a tuky, druhá odrážka “Rostlinný olej” se nahrazuje “Rostlinné oleje a tuky”;
5. ve třetím a čtvrtém sloupci, bod 5.1.1  až bod 5.5, slova “směrnice 2001/…/ES” se nahrazuje “směrnice 2002/69/ES”.

Nařízení Komise č. 466_2001 [pdf ; 95537 bytů]