Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 20. 1. 2006

Vydáno: 20. 1. 2006
Autor:

Co bylo loni a jak bude letos ve veterinárním dozoru . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Veřejnost laickou samozřejmě v souvislosti se státním veterinárním dozorem velice zajímají akce, které mají přímý dopad na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. Jak vyplývá z veterinární legislativy systém státního veterinárního dozoru postihuje výrobu potravin živočišného původu v průběhu celého procesu až po uvedení do oběhu, a to včetně dozoru na správné označování výrobků.

 

Pro představu uvádíme souhrnnou tabulku, ze které je patrný počet kontrol, které uskutečnili inspektoři krajských veterinárních správ v průběhu celého roku 2005.

V průběhu roku, kromě rutinních kontrol byla uskutečněna řada mimořádných cílených akcí.

 

I.      Pro úplnost uvádíme již medializované akce

KONTROLA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ

22. 2 – 25. 3. = 153 kontrol, 16 pochybení, 2 závazné pokyny, 2 pokuty, 9 jiných opatření.

Červen = 19 kontrol, 6 pochybení, 3 mimořádné opatření s termínem k odstranění.

AKCE GRIL

V průběhu října a listopadu byla provedena kontrolní akce v tržní síti, zaměřená na kvalitu prodávaného marinovaného nebo jinak upraveného masa k další kuchyňské úpravě. Cílem této kontroly bylo potvrzení nebo vyloučení některých nevhodných praktik dalšího opracování syrového masa po stanoveném termínu spotřeby. Vedle mikrobiologických a chemických parametrů byly sledovány také deklarované údaje o používaných kořenících a konzervačních přísadách, další nakládání s neprodanými nebo vracenými potravinami a systém manipulace s odpady živočišného původu.

 

II.   Nové akce (dosud souhrnně nemedializované)

Obchodování v rámci EU

PODEZŘELÉ ZÁSILKY MASA Z NĚMECKA

V rámci šetření podezřelých zásilek masa dodaných obchodní firmou v Dánsku byly dohledávány zásilky masa původem z mrazírny firmy Domenz v SRN. V prosinci minulého roku bylo zkonfiskováno 3 110 kg vepřového ořezu v mrazírenském skladu KAVER SERVIS v Praze – Holešovicích. Uvedené zboží bylo dodáno bez odpovídajícího označení zdravotní nezávadnosti.

ZÁSILKY ŽIVÝCH JATEČNÝCH PRASAT Z POLSKA

V průběhu posledního čtvrtletí roku 2005 bylo při kontrolách veterinární dokumentace doprovázející zásilky živých jatečných prasat zjištěno, že nejsou uváděny požadované zdravotní záruky z hlediska ochrany státního území vůči zavlečení Aujeszkyho choroby. O situaci byly informovány příslušné polské orgány a až do vyřešení případu byly dodávky pozastaveny.

V rámci kontroly prověření zdravotní nezávadnosti vepřového masa pocházejícího z prasat původem z Polska byla provedena v průběhu prosince kontrola přítomnosti reziduí antimikrobiálních látek včetně jejich specifikace a kvantifikace.

Všechny odebrané vzorky vyhověly sledovaným parametrům.

ZÁSILKY ŽIVÝCH JATEČNÝCH PRASAT Z NIZOZEMSKA

V průběhu posledního čtvrtletí roku 2005 bylo při kontrolách veterinární dokumentace doprovázející zásilky živých prasat zjištěno, že nejsou uváděny požadované zdravotní záruky z hlediska ochrany státního území vůči zavlečení Aujeszkyho choroby. O situaci byly již vícekrát informovány příslušné nizozemské orgány. Vzhledem k tomu že Nizozemsko má statut země prosté Aujeszkyho choroby nebyly dodávky pozastaveny. V případě, že Nizozemsko nebude reagovat na naše upozornění a certifikáty nebudou správně vyplňovány, budou zásilky živých prasat z Nizozemska pozastaveny.

KONTROLY MRAZÍREN

Na základě informací a některých zjištění při kontrole mrazírenských provozů byla na konci měsíce listopadu vyhlášena kontrolní akce SVS ČR za účelem prověření aktuálního stavu mrazírenských provozů a potravin živočišného původu v nich ukládaných. Kontroly jsou zaměřovány především na ověření hygienického stavu provozů, dodržování skladovacích teplot, označování potravin a způsoby likvidace zboží s prošlou lhůtou spotřeby. Akce probíhá dosud a na konci měsíce ledna bude připravena závěrečná zpráva.

 

KONTROLY V TRŽNÍ SÍTI

V minulém roce probíhala kontrolní akce v tržní síti maloobchodů v ČR. Kontroly byly prováděny v úzké spolupráci s dozorovými orgány SZPI. Na konci měsíce listopadu byla provedena koordinovaná kontrolní akce se SZPI, při které bylo společně kontrolováno v průměru 5 provozoven v každém kraji. S obdobnými akcemi se počítá i v tomto roce.

 

III.           Nejnovější akce – řešené

LIDL

V průběhu měsíce prosince byl ve spolupráci s KVS pro Středočeský kraj proveden kontrolní odběr prodávaných potravin ve firmě LIDL (Beroun). Odebrány byly některé masné výrobky, jogurty, sýry a rybí výrobky. Celkem bylo odebráno 53 vzorků a provedeno 139 vyšetření, z nichž bylo zjištěno 22 hodnot nevyhovujících platným legislativním požadavkům. V současné době jsou zpracovávány podklady pro správní řízení s toto firmou.

KONTROLA RYBÍCH VÝROBKŮ

v průběhu měsíce prosince byly odebrány některé vzorky rybích výrobků, které obchoduje firmy NEKTON ve Středočeském kraji. Bylo odebráno celkem 21 vzorků, ve kterých byly sledovány obsahy histaminu, rezidua pesticidů, těžkých kovů a dále stanovován obsah tuků, barviv, konzervačních látek a soli. U 2 výrobků byl zjištěn nesoulad v deklaraci obsahu soli a jeho označení na obalu. V současné době je rovněž připravováno správní řízení s dodavatelem těchto výrobků.

KONTROLA ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Dne 2. 11. 2005 byla zahájena kontrolní akce k ověřování souladu požadavků na značení výrobků živočišného původu s platnou legislativou. tyto kontroly budou probíhat až do odvolání a SVS ČR zpracovává zjištěné závady 1x do měsíce. Převážná část zjištěných nedostatků se týká označování masa  a masných výrobků, dále mléčných výrobků a v menší míře vajec a vaječných výrobků. Dále jsou zjišťovány závady zejména v deklaraci složení výrobků, chybějící značky zdravotní nezávadnosti, neuvedení data použitelnosti nebo jeho přelepení novými údaji. Bylo uděleno celkem 31 pokut ve správním řízení a 13 blokových pokut.

KONTROLA DRŮBEŽÍHO MASA

V průběhu měsíce prosince byla provedena kontrolní akce k ověření používání látek zadržujících vodu v drůbežím mase. Bylo odebráno celkem 11 vzorků od výrobců v ČR a 1 vzorek kuřecího masa původem z Polska. Byla porovnána deklarace údajů uváděných na obalu a laboratorní nález, přičemž bylo zjištěno, že byl překročen obsah vázané vody u 3 vyšetřovaných vzorků. S dodavateli bude zahájeno správní řízení v průběhu měsíce ledna.

ZÁVĚR

Zejména v posledním čtvrtletí loňského roku se Státní veterinární správa ČR soustředila kromě rutinních kontrol na kontroly cílené, jak v tržní síti, tak ve skaldech, mrazírnách aby spotřebitel byl i v tomto ohledu utvrzen o funkčnosti státního veterinárního dozoru, s tím, že proklamovaná slova, že dozor v celém průběhu výroby potravin živočišného původu, nejsou prázdná. S obdobnými akcemi, kromě těch již probíhajících Státní veterinární správa počítá i v roce 2006

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.