Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní rostlinolékařské správy ČR 17. 10. 2005

Vydáno: 8. 11. 2005
Autor:

Zpráva pro tisk 17.10.2005 . Evropská komise provedla fytosanitární audit SRS .

Státní  rostlinolékařská  správa, Těšnov 17, 117 05 Praha 1; tel.: 221 812 686, fax: 221 812 804, e-mail: sekretariat@srs.cz; kontakt s médii: 221 812 599, e-mail: miroslav.husak@srs.cz, http://www.srs.cz

 V uplynulém týdnu proběhla kontrolní mise zástupců Evropské komise v České republice ve fytosanitární oblasti. Jejím cílem je zhodnocení implementace některých předpisů EU do české legislativy a zejména uplatňování těchto předpisů ve fytosanitární a  zemědělské praxi.

Tříčlenný inspekční tým Evropské komise složený ze zástupců fytosanitárního inspektorátu EK (DG SANCO – FVO) a národního experta, se zaměřil především na dvě oblasti. Jednak na zavedení a dodržování systému rostlinolékařských pasů při obchodování s určitými rizikovými rostlinnými komoditami v rámci EU včetně ČR a dále na hodnocení způsobu, jakým jsou v ČR uplatňována příslušná ochranná opatření EU vůči bázlivci kukuřičnému, který se v uplynulých letech přirozeným způsobem rozšířil na naše území.

Na pondělním úvodním zasedání seznámili vedoucí příslušných útvarů Státní rostlinolékařské správy, které se uvedenou problematikou zabývají, s činností SRS a se systémem práce v jednotlivých úsecích činnosti. Dále zodpověděli řadu dotazů týkajících se dané problematiky a způsobů řešení nejrůznějších problémů. V dalších dnech navštívili inspektoři řadu zemědělských podniků v oblasti jižní a severní Moravy, kde se mohli detailně seznámit s tím, jakým způsobem jsou v ČR v praxi realizována příslušná opatření vyplývající z platné legislativy.

V poslední den mise v pátek proběhlo závěrečné jednání za účasti náměstka ministra zemědělství ČR, Ing.Z.Růžičky, a managementu SRS, během kterého inspektoři EK shrnuli své hlavní poznatky z průběhu mise a prezentovali předběžné závěry. I přesto, že inspektoři vytkli SRS některé nedostatky v obou z kontrolovaných oblastí, lze předběžně konstatovat, že mise nezjistila žádné skutečně závažné problémy, případně rozpory s evropskou legislativou, a že ocenila práci SRS v kontrolovaných oblastech činnosti a stav implementace příslušných předpisů EU v ČR.

Inspekční tým DG SANCO – FVO zašle ve lhůtě 20 pracovních dnů od jejího skončení návrh zprávy, ke které mají MZe a SRS 25 pracovních dnů na zpracování připomínek. Konečná zpráva bude poté publikována na internetových stránkách EK, a to i v českém jazyce.

 

Ing. Bořivoj Zbuzek, Státní rostlinolékařská správa