Bezpečnost potravin

Tendry EFSA: příprava zprávy EU o zoonózách a TSE, školení IUCLID, kontrola kvality sekvenování DNA u GMO

Vydáno: 29. 7. 2020
Autor: KM EFSA

Aktuální výběrová řízení vypsaná EFSA (červenec 2020)

Příprava výroční zprávy EU o zoonózách
EFSA zahájil výběrové řízení za účelem uzavření smlouvy na přípravu výroční zprávy EU o zoonózách za rok 2020 a další tři následující roky a to na základě dat zaslaných členskými i nečlenskými státy EU v souladu se směrnicí 2003/99/EC. Dalším předmětem smlouvy bude vytvoření interaktivního nástroje k on-line vizualizaci dat a mapování, přičemž zdrojem dat členských států o zoonózách a ohniscích chorob vyvolaných původcem v potravinách bude datový sklad EFSA.
Ve zprávě sestavené v souladu s přístupem „Jedno zdraví“ EFSA a ECDC přeloží tyto vědecké důkazy o zoonózách a ohniscích chorob do jasných, přístupných a smysluplných sdělení, respektujících potřeby různých skupin veřejnosti.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED)

Školení IUCLID
Cílem výběrového řízení je uzavřít smlouvu na dodávky následujících služeb: 1) analýza a inventura současných školicích materiálů pro databázi IUCLID, jejich zpřístupnění veřejnosti; 2) příprava technické dokumentace k podpoře žadatelů připravujících žádosti o posouzení pesticidů v IUCLID a vědců, kteří posuzují zaslané informace; 3) příprava školicích materiálů pro osoby zainteresované na schvalovacím procesu pesticidů k používání databáze IUCLID; 4) realizace školení a podpora zainteresovaným; 5) podpora Helpdesku EFSA při udržování zdrojů informací pro FAQ.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Kontrola kvality sekvenování DNA u žádostí o uvedení na trh GMO
Cílem rámcové smlouvy je poskytovat přípravné práce pro hodnocení kompletnosti a kvality informací o sekvenování DNA v rámci molekulární charakterizace GM rostlin, poskytnutých žadateli.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Souhrnná zpráva EU o TSE
Cílem smlouvy je příprava souhrnných zpráv EU o monitorování přítomnosti transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) v letech 2020 – 2023 a přípravné práce na souhrnné zprávě za rok
2024.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Informaci o dalších aktuálně otevřených výběrových řízeních naleznete na webu EFSA

Zdroj: EFSA