Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Podpora při posuzování druhů nebo skupin druhů vodních živočichů, které představují značné riziko šíření, protože jsou přenašeči nebo rezervoáry některých nákaz…

Vydáno: 26. 10. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/BIOHAW/2022/04; Termín pro přihlášení do tendru: 21. 11. 2022

Touto výzvou chce EFSA získat podporu v oblasti nákaz vodních živočichů uvedených v příloze II nařízení (EU) 2016/429 (nařízení o zdraví zvířat). U každé z nákaz uvedených na seznamu (celkem 13) by mělo být provedeno posouzení, jehož cílem je: a) určit druhy nebo skupiny druhů vodních živočichů, které představují značné riziko šíření, protože jsou přenašeči nebo rezervoáry dané nákazy, a b) prozkoumat podmínky, za kterých by měly být považovány za přenašeče nebo rezervoáry. Posouzení bude založeno na vědeckých důkazech zjištěných na základě rozsáhlého přehledu literatury, a to na základě předem stanovených kritérií, která určí, zda je daný druh živočicha přenašečem, či nikoli.

Zakázku tvoří tři části:

Přenašeči vodních chorob ryb
Část 1 se bude týkat pěti nemocí, které postihují druhy ryb: infekce virem infekční anémie lososů s odstraněnou HPR, herpesviróza Koi, epizootická nekróza krvetvorné tkáně, infekční nekróza krvetvorné tkáně, virová hemoragická septikémie. Cíle, úkoly, výstupy a termíny budou použity pro těchto pět nemocí ryb. Dodavatel, kterému bude přidělena část 1, bude muset vypracovat tři výstupy týkající se vektorů vodních chorob u ryb, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Přenašeči vodních chorob měkkýšů
Část 2 se bude týkat pěti chorob, které postihují druhy měkkýšů: nákazy způsobené Mikrocytos mackini, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae, Marteilia refringens, Perkinsus marinus. Cíle, úkoly, výstupy a termíny budou použity pro těchto pět nákaz měkkýšů. Dodavatel, kterému bude přidělena část 2, bude muset předložit tři výsledky týkající se vektorů vodních chorob měkkýšů, jak je popsáno v tabulce obsažené v zadávací dokumentaci.

Přenašeči vodních chorob korýšů
Část 3 se bude týkat tří chorob, které postihují druhy korýšů: Infekce virem žluté hlavy, infekce virem Taurova syndromu, infekce virem syndromu bílé skvrnitosti. Cíle, úkoly, výstupy a termíny se budou vztahovat na tyto tři choroby korýšů. Dodavatel, kterému bude přidělena část 3, bude muset vypracovat tři výstupy týkající se vektorů vodních chorob korýšů, jak je popsáno v tabulce obsažené v zadávací dokumentaci.

Veškeré informace naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA