Bezpečnost potravin

SZPI zahajuje 1. ledna 2015 kontroly provozovatelů společného stravování

Vydáno: 29. 12. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 12. 2014.

Od 1. ledna 2015 v souladu se zákonem č. 139/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zahajuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování.
Výkon dozoru nad výrobou a uváděním pokrmů na trh bude rozdělen zejména mezi Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).
S ohledem na minimalizaci byrokratické zátěže provozovatelů a dosažení maximální efektivnosti kontrol bude působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce a orgánů ochrany veřejného zdraví rozdělena tak, aby bylo vyloučeno nežádoucí zdvojení kontrol zejména mezi SZPI a orgány ochrany veřejného zdraví.
Státní veterinární správa bude při poskytování stravovacích služeb vykonávat dozor nad uváděním na trh nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva nebo včelích produktů.

Kontrola SZPI bude primárně zaměřena na společné stravování otevřeného typu zahrnující široké spektrum zařízení:
  • restaurace
  • cukrárny a čajovny
  • rychlé občerstvení
  • stravovací služby poskytované v rámci maloobchodu a čerpacích stanic
  • vinárny a vinotéky
  • pivnice, výčepy
  • bary, herny, diskotéky atd.
Rozsah kontrol, které bude provádět SZPI se nebude nijak odlišovat od kontrol doposud prováděných orgány ochrany veřejného zdraví. Důraz bude kladen zejména na kontrolu hygieny provozu, způsobilost personálu, vysledovatelnost surovin a falšování potravin.

Oznamovací povinnost
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích je provozovatel potravinářského podniku povinen oznámit zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru.
Tyto údaje se při poskytování  všech typů stravovacích služeb i nadále oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví – tj. místně příslušným krajským hygienickým stanicím, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru SZPI a SVS.

Uvádění povinných údajů
Novela zákona o potravinách nově také upravuje uvádění povinných údajů u pokrmů. Provozovatelé zařízení společného stravování jsou povinni viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o
  • názvu pokrmu
  • výskytu alergenů.
Informaci o konkrétním alergenu je nutné sdělit na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit.  
Bližší informace o poskytování informací o alergenech u pokrmů naleznete v článku „Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách.“
Zdroj:  SZPI