Bezpečnost potravin

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR

Vydáno: 1. 10. 2004
Autor:

Cíl a provozování systému RASFF podle informací ze semináře pořádaného Informačním centrem pro bezpečnost potravin 29. 9. v rámci projektu MZe ČR.

Vytvoření systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF (Rapid Alert Systém for Food and Feed) v EU je legislativně ustanoveno § 50 nařízení 178/2002 s cílem zajištění bezpečnosti potravin v rámci jednotného trhu (stažení nebezpečného výrobku z trhu nebo nevpuštění na trh EU). Nebezpečnými potravinami a krmivy jsou ty, „které nesplňují stanovené požadavky a jsou zároveň rizikové z hlediska ohrožení zdraví a představují bezprostřední ohrožení života nebo zdraví spotřebitele“. Systému RASFF  předcházel v EU již od r. 1978 provozovaný systém notifikací, který se stále rozvíjel. Od nového systému se očekává:
–          zlepšení přístupu k informacím,
–          omezení výskytu surovin a potravin ohrožujících zdraví,
–          jednotný postup při zajišťování BP v EU,
–          využívání systémů sledovatelnosti,
–          zvýšení důvěry spotřebitelů,
–          udržení stability trhu.
Předpokladem fungování systému je oboustranné propojení mezi Evropskou komisí (EK), úřadem EFSA a kontaktními místy v členských státech EU. Předávané zprávy (notifikace) mají tři kategorie úrovní:
–          varování (alert) je nejzávažnější informací, a sice o škodlivých výrobcích, které jsou v EU na trhu a je nutné, aby členské státy okamžitě reagovaly (např. stažením z trhu),
–          informace (information) se týkají výrobků, které byly zadrženy na hranicích EU, nedostaly se zatím na trh, a proto není sice nutná okamžitá reakce, ale je třeba zvýšit pozornost ohledně takových výrobků,
–          novinky (news) zahrnují různé typy informací užitečných pro členské státy (např. nové analytické metody, informace o firmě exportující neoprávněně výrobky z nepasterovaného ovčího mléka – Turecko, aj.)
Formuláře pro jednotlivé kategorie notifikací se rozlišují grafickým symbolem:
–          červený osmiúhelník pro varování
–          červený trojúhelník pro informace
–          modrý čtverec pro novinky.
Notifikace se dělí na originální (předané poprvé) a dodatečné.
Centrální databáze v EU je provozována DG SANCO, zprávy se předávají prostřednictvím e-mail. Členský stát, který zjistí závadu, informuje centrální databázi EK, a odtud se zpráva rozešle národním kontaktním místům. V ČR je od r. 2003 kontaktním místem pro RASFF SZPI. SZPI každodenně sleduje došlé zprávy, rozesílá je na příslušné dozorové orgány, GŘ cel, Koordinační skupině BP na MZe a příp. dalším spolupracujícím orgánům v ČR. SZPI zpětně oznámí Komisi, který orgán v ČR problematiku vyšetřuje.

Informace o notifikacích lze najít na stránkách EU.

Problematika systému RASFF v ČR, vzájemná komunikace a zadržování nebezpečných potravin a krmiv z třetích zemí před vstupem do ČR (resp. do EU) jsou řešeny zákonem 110/1997 o potravinách (§§ 3, 15, 16, 18).
Pro splnění požadavků systému byl vytvořen „Manuál“ pro všechny zúčastněné orgány v ČR, „Harmonizovaný systém řízení rizika“ pro vzájemnou spolupráci dozorových orgánů a „vnitřní předpis SZPI“ (a obdobně dalších zúčastněných orgánů) pro vlastní pracovníky.

Kontrola v hraničních místech při vstupu do EU (v ČR už jen letiště Ruzyně) se provádí jednak namátkově, jednak při podezření, jednak v rámci zvláštního režimu dovozu (podle rozhodnutí ES, týká se např. arašídů, pistácií aj. z určitých zemí). Pokud je při kontrole v ČR zjištěna závada, odešle SZPI notifikaci Komisi.

Příklady notifikovaných případů vyšetřovaných v rámci RASFF Státní veterinární správou v r. 2004:
–          barvivo Sudan I v ančovičkách s chilli (0,51 mg/kg) původem z Itálie; sám výrobce však včas stáhl výrobek z oběhu,
–          zmrazené králičí maso z Číny bez příslušného veterinárního osvědčení (dle nařízení ES 994/2002); po vyšetření uvolněno na trh v ČR,
–          rtuť v chlazených filetech z tuňáka; po zjištění závady už nebylo možno stáhnout z trhu, bylo rozprodáno,
–          neodstranění specifického rizikového materiálu (SRM; úlomky páteře – v rozporu s nařízením ES 999/2001) v hovězím mase; bylo zlikvidováno.
     
Pramen: Přednášky na semináři pořádaném Informačním centrem pro bezpečnost potravin: Ing. Miroslav Elčkner (MZe ČR, odbor bezpečnosti potravin), Ing. Jana Ondračková (SZPI), MVDr. Lenka Peklová (SVS ČR) a JUDr. Ida Rozová (Občanské sdružení spotřebitelů TEST).