Bezpečnost potravin

Systém nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv

Vydáno: 13. 12. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ o možnosti dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv.

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly krmiv na základě zjištěných rizik, s přiměřenou četností a po zohlednění dosavadního chování provozovatele, spolehlivosti jeho interní kontroly a všech informací, které mohou svědčit   o nedodržení požadavků. Kontroly krmiv, s výjimkou kontrol vyžádaných, jsou plánovány na základě analýzy rizika provozů. Systém hodnocení provozů zohledňuje počet a závažnost závad zjištěných úřední kontrolou v uplynulém období a podíl nevyhovujících vzorků úředně odebraných krmiv, včetně rizika možného ohrožení bezpečnosti potravinového řetězce.

Provozy s objektivně vypočtenou nižší rizikovostí jsou bonifikovány snížením plánované frekvence kontroly v následujícím období. Naopak zvýšená četnost kontroly je zaměřena na provozovatele se zjištěnými nedostatky a závadami. Primárním cílem systému je diferencovat četnost kontroly s ohledem na důslednost provozovatelů při dodržování krmivářské legislativy.

ÚKZÚZ ve spolupráci se Spolkem pro komodity a krmiva (SKK) a zástupci společností certifikujících standardy bezpečnosti a kvality krmiv, připravil možnost rozšíření analýzy rizika provozů o faktor dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv. Zainteresovaným provozovatelům, respektujícím požadavky nadstandardu definované nad rámec platné legislativy, je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok.

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly provozovatelem jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Rovněž jsou definovány zásady nadstandardu pro eliminaci křížové kontaminace při výrobě i přepravě krmiv, pravidelné ověřování účinnosti míchacího zařízení, hodnocení dodavatelů krmiv i zpětné vazby odběratelů produktů, postupy řešení krizových situací ohrožení potravinového řetězce a další kroky, které přispívají k udržení bezpečnosti krmiv. Kompletní dokument Zásad společného systému řízení bezpečnosti krmiv je k dispozici zde.

Závazné přihlášení do systému nadstandardu podávají členové Spolku        pro komodity a krmiva prostřednictvím SKK, ostatním provozovatelům je k dispozici přihláška zde, kterou mohou odeslat na uvedenou adresu ÚKZÚZ.

 

Další informace o systému nadstandardu poskytnou pracovníci Oddělení krmiv ÚKZÚZ

Provozovatelé krmivářských podniků (zejména výrobci, dovozci a dodavatelé), kteří vyrábí, skladují a přepravují krmné materiály včetně doplňkových látek, premixů a krmných směsí, zodpovídají za to, že jejich produkty splňují platné požadavky krmivářské legislativy EU a ČR. Dozorový orgán kontroluje dodržování těchto požadavků a na základě posouzení rizika hodnotí jednotlivé provozovatele, mimo jiné i podle toho, jak jsou nastaveny a fungují jejich samokontrolní mechanismy. U těch provozovatelů, kteří průběžně a prokazatelně činí kroky vedoucí k vyšším standardům bezpečné produkce, snižuje dozorový orgán frekvence úředních kontrol. Jednou z možných variant aktivního přístupu provozovatelů je dobrovolné přijetí a respektování zásad systému nadstandardní samokontroly pro udržení bezpečnosti krmiv (dále jen nadstandardu), který byl dohodnut zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Spolku pro komodity a krmiva (SKK) a participujících certifikačních společností, působících v krmivářském sektoru, uvedených v příloze I tohoto dokumentu.

 

Zdroj: ÚKZÚZ