Bezpečnost potravin

Systém kvality Q CZ pro konzumní brambory pokračuje druhým rokem

Vydáno: 11. 1. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. V prvním roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 145 certifikátů potvrzujících, že konzumní brambory vyprodukované producenty a zpracované v České republice poskytují spotřebitelům záruku kvality a potravinové bezpečnosti. Do 30. dubna letošního roku mohou pěstitelé a zpracovatelé opět podávat nové žádosti o certifikaci.

Cílem systému kvality Q CZ u produktů z konzumních brambor je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, která je dána sledováním nastavených parametrů u jednotlivých produktů.

Systémem certifikace je současně sledována tzv. dohledatelnost produktu, tedy stav, kdy lze zpětně dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli.  

V průběhu roku 2021 bylo provedeno  celkem  140 certifikačních inspekcí. Ze strany Certifikačního orgánu bylo 102 žadatelům vydáno celkem 145 certifikátů, z toho 92 certifikátů pro produkt B1 (konzumní brambory vyprodukované), 11 certifikátů pro produkt B2/1 (konzumní brambory zabalené a upravené), 39 certifikátů pro produkt B2/2 (konzumní brambory zabalené), 1 certifikát pro produkt B2/3 (konzumní brambory upravené) a 2 certifikáty pro produkt B3 (smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory). Tři žadatelé neuspěli při certifikaci produktu B1 a jeden žadatel při certifikaci produktu B2/2.

Přehled vydaných certifikátů ÚKZÚZ zveřejňuje online na svých webových stránkách – Databáze vydaných certifikátů – Q CZ konzumní brambory.

Posuzované parametry pěstovaných konzumních brambor B1 jsou zaměřeny na sledování osevního postupu v předcházejících dvou letech, použitou dávku na hnojení organickými hnojivy a s tím související snížení dávky průmyslových hnojiv, a dále použití přípravku povoleného v ekologickém zemědělství proti mandelince bramborové při první aplikaci.

U produktů B2 a B3 jsou hodnocené parametry zaměřeny na nákup produkce, dohledatelnost a ověření kvality konzumních brambor (B1), na stanovení reziduí přípravků na ochranu rostlin a stanovení obsahu těžkých kovů kadmia a olova.

Ačkoli jsou limity obsahu reziduí přípravků na ochranu rostlin, i na stanovení obsahu kadmia a olova, Certifikačním schématem Českého bramborářského svazu sníženy o 20 % oproti maximálním limitům stanoveným v nařízeních Komise Evropského společenství, nedošlo u žádného z analyzovaných vzorků konzumních brambor k jejich překročení.

U produktu B3 jsou současně sledovány parametry zaměřené na obsah redukujících cukrů a obsah akrylamidu, které mají významný vliv na kvalitu a potravinovou bezpečnost výsledných produktů.

V průběhu letošního roku budou též prováděny dozorové inspekce zaměřené na dodržování parametrů jednotlivých kategorií.

Výsledky certifikačních inspekcí mj. potvrzují, že konzumní brambory vyprodukované v České republice poskytují spotřebitelům záruku kvality a potravinové bezpečnosti.

Nejpozději do 30. dubna 2022 mohou pěstitelé i zpracovatelé brambor podávat nové žádosti o certifikaci produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ. Podrobnosti k podání žádostí jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ – Certifikace produktů.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ