Bezpečnost potravin

Syntetická barviva ve zmrzlinách Moravskoslezského kraje

Vydáno: 22. 10. 2012
Autor: berankova1

V letech 2007 - 2011 byl sledován obsah syntetických barviv u vzorků zmrzlin vyrobených neprůmyslovou cestou.

V provozovnách stravovacích služeb Moravskoslezského kraje byl v letech 2007 – 2011 sledován obsah syntetických barviv u vzorků zmrzlin vyrobených neprůmyslovou cestou. Počet nevyhovujících vzorků se pohyboval v rozmezí 0,0 – 10,7 %. Ve čtyřech případech bylo zjištěno překročení limitu pro celkovou sumu barviv, v jednom případě bylo do zmrzliny přidáno nepovolené barvivo.

Laboratorní rozbory se zaměřovaly zejména na barviva u kterých platí určitá omezení pro použití ve zmrzlinách. Jednalo se buď o barviva nepovolená při výrobě zmrzlin, např. E123 Amarant, E127 Erythrosin nebo o barviva se stanoveným nejvyšším přípustným množstvím (NPM) ve zmrzlině, např. E160b Annato, bixin, norbixin s NPM 20 mg/kg. Dále byly sledovány skupiny barviv E110 Žluť SY, E122 Azorubin, E124 Ponceau 4R a E155 Hněď HT, která mohou být do zmrzlin přidávána jednotlivě do NPM 50 mg/kg, přičemž celková suma všech použitých barviv nesmí překročit NPM 150 mg/kg (podle vyhlášky č. 4/2008 Sb.).

Celkem bylo provedeno 74 kontrol zaměřených na obsah syntetických barviv a odebráno 172 vzorků zmrzlin. U 13 vzorků (7,5 %) bylo zjištěno překročení hodnot nejvyššího povoleného množství barviv stanovených vyhláškou.

V současné době je základním předpisem, platným ve státech EU, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. V ČR dále platí Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpuštědel při výrobě potravin. Dodržování legislativních povinností je kontrolováno v celém potravinovém řetězci, kontrolu v zařízeních společného stravování při výrobě pokrmů provádí orgány ochrany veřejného zdraví.

(Autor: MVDr. Renáta Brablcová, KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě)

Výživa a potraviny, 67, 2012, č. 5, s. 123-125