Bezpečnost potravin

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2023

Vydáno: 17. 5. 2024
Autor: SVS

Mezi hlavní úkoly Státní veterinární správy (SVS) dlouhodobě patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat. V případě výskytu těchto nákaz SVS přijímá opatření k zamezení jejich šíření.  O stále dobré nákazové situaci svědčí příznivé mezinárodní nákazové statusy, které uděluje Evropská komise, nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH). ČR se v roce 2023 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy kromě statusu země prosté afrického moru prasat, o který jsme přišli v prosinci 2022, a získat zpět status země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky. Podrobné informace o činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat v loňském roce jsou dostupné v dokumentu, který SVS aktuálně zveřejnila na svém webu.

V roce 2023 bylo v ČR potvrzeno celkem 56 případů afrického moru prasat (AMP) u uhynulých nalezených nebo ulovených prasat divokých. Všechny případy byly lokalizovány v Libereckém kraji ve vymezeném uzavřeném pásmu II. V roce 2023 nadále pokračoval pasivní monitoring AMP taky u domácích prasat. Všechna vyšetření provedena v průběhu roku 2023 byla negativní na AMP.

V loňském roce bylo v tuzemských chovech drůbeže a ptáků chovaných zajetí postupně potvrzeno 23 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1 (v roce 2022 bylo ohnisek 20), který je považován za subtyp, u něhož existuje možnost přenosu na člověka. Většina ohnisek se objevila v malochovech drůbeže (celkem 17). V komerčních chovech drůbeže bylo zjištěno celkem šest ohnisek. V průběhu ledna 2023 probíhala likvidace historicky největšího ohniska ptačí chřipky ve velkochovu nosnic v Brodu u Tachova, v němž se nacházelo 750 000 nosnic.

V loňském roce také pokračoval Národní program pro tlumení salmonel v chovech drůbeže. Z výsledků programů lze konstatovat, že v roce 2023 došlo ke výraznému snížení výskytu sledovaných sérotypů salmonel (S. Enteritidis a S. Typhimurium) nejen ve výkrmu brojlerů, ale prevalence byla nižší také v chovech nosnic produkujících konzumní vejce a v rodičovských chovech. Ve všech kategoriích tak bylo dosaženo cílů stanovených evropskou legislativou a v roce 2023 bylo dosaženo jednoho z nejlepších výsledků programů za posledních 10 let.

U koní bylo v roce 2023 prováděno plošné sledování výskytu protilátek proti západonilské horečce, která se ojediněle v ČR vyskytuje i u lidí. Z celkového počtu 852 vyšetřených koní byl pozitivní výsledek zjištěn u 19 koní.

Nebezpečným parazitem pro člověka je Trichinella spp. Případným rizikem pro člověka může být maso prasat divokých, v němž se mohou vyskytovat vývojová stadia tohoto parazita. Proto je prováděno vyšetřování všech ulovených prasat divokých na přítomnost vývojových stádií trichinel. V roce 2023 byl zjištěn 1 pozitivní případ u prasete divokého dovezeného do České republiky z Německa. Monitoring výskytu trichinelózy u volně žijících zvířat na celém území ČR zahrnoval i vyšetření 4 uhynulých nebo ulovených lišek nebo psíků mývalovitých na 100 km2. V rámci tohoto monitoringu byl v roce 2022 zjištěn 1 pozitivní nález u lišky. K 31. 12. 2022 byl monitoring trichinelózy u volně žijících zvířat ukončen.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končí vždy smrtí. Poslední případ vztekliny byl v ČR zaznamenán u lišky v dubnu roku 2002. Od roku 2004 má ČR status státu prostého vztekliny. Riziko rozšíření nákazy na naše území však stále existuje, zejména vzhledem k nákazové situaci v Polsku a na Ukrajině. Proto stále pokračuje monitoring zahrnující vyšetření lišek nebo psíků mývalovitých. Za rok 2023 bylo laboratorně vyšetřeno celkem 2 730 zvířat – celkem 2 625 volně žijících zvířat (z toho 2 553 lišek), celkem 105 domácích zvířat (z toho 59 koček, 44 psů, 1 koza a 1 morče. Všechna vyšetření byla negativní.

Stejně jako v předchozím roce řešila SVS i v roce 2023 několik ohnisek nebezpečných nákaz ryb. V roce 2023 byla potvrzena 3 ohniska koi herpesvirózy (KHV) u kaprů obecných a 1 ohnisko virové hemoragické septikémie (VHS) v chovu pstruha duhového. Nákaza infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN) v ČR v roce 2023 zjištěna nebyla. SVS řešila také 3 případy hromadných úhynů ryb z jiných než infekčních příčin.

Nejčastějším zdravotním problémem v chovech včel, který byl řešen SVS v roce 2023, byl mor včelího plodu. V roce 2023 bylo v ČR potvrzeno celkem 93 ohnisek moru včelího plodu. Ve srovnání s předchozím rokem jde o nárůst počtu nově vyhlášených ohnisek za rok. V roce 2023 byl zaznamenán nejvyšší počet ohnisek v krajích Moravskoslezském a Olomouckém. V roce 2023 byla hniloba včelího plodu prokázána ve třech krajích, celkem 22 ohnisek. K významnému rozšíření došlo v Moravskoslezském kraji (13 ohnisek), následuje Liberecký (8)  a Královéhradecký kraj (1).

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS