Bezpečnost potravin

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků

Vydáno: 13. 12. 2017
Autor: HSHMP

Tisková zpráva HSHMP ze dne 13. 12. 2017.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci své činnosti, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zaměřuje na kontroly fyzických i právnických osob poskytujících stravovací služby. Místem kontroly mohou být například restaurace či jídelny.

V období od 1. 1. do 30. 11. letošního roku vykonala HSHMP celkem 2.441 kontrol a to ve 2.198 stravovacích zařízeních. Kontroly pražských hygieniků se uskutečnily zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování, kavárnách, ale také ve stáncích s občerstvením. Za zjištěné nedostatky pak v těchto 11 měsících roku 2017 pražští hygienici udělili celkem 268 finančních sankcí v celkové výši 1.525.000 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé také 10 napomenutí.

„Důležitou součástí státního zdravotního dozoru, který na území hlavního města realizujeme, je rovněž odběr vzorků pokrmů a také surovin k jejich výrobě k následným laboratorním analýzám. Ty ověřují zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost,“ doplňuje informace ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek s tím, že zatím bylo odebráno 359 vzorků, z nichž 8 bylo nevyhovujících.

Mezi nejčastější nedostatky, které pražští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, dále šlo o pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v požadavcích na stav a konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami, v nedostatečné provozní hygieně a také v nedodržování postupů založených na zásadách HACCP (preventivní systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli). Při zjištění nedostatků byla ze strany HSHMP stanovena nápravná opatření. „K okamžitému uzavření provozovny jsme byli nuceni přistoupit v 9 případech,“ dodává šéf pražských hygieniků Jarolímek.

V Praze dne 13. prosince 2017
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel