Bezpečnost potravin

Státní veterinární správa udělila Včelpu pokutu 1,2 milionu Kč

Vydáno: 26. 2. 2016
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 26. 2. 2016.

Státní veterinární správa (SVS) uložila obchodní společnosti Včelpo, spol. s.r.o. pokutu ve výši 1,2 milionu korun. Společnost obdržela sankci za to, že vyráběla a uváděla na trh med obsahující rezidua antimikrobiálních látek včetně látek zakázaných. V reakci na tuto kauzu provedla SVS několik systémových změn, které mají za účel zamezit opakování podobných případů.

SVS provedla 5. listopadu ve společnosti Včelpo kontrolu, při které byly odebrány vzorky medu na vyšetření přítomnosti antibiotik. Vyšetření těchto vzorků výskyt antibiotik potvrdilo. V reakci na to bylo Včelpu nařízeno stáhnout z trhu všechny šarže medu, ve kterých byla zjištěna rezidua antibiotik a SVS současně zahájila intenzivní šetření zdroje těchto antibiotik v medu.

Jednorázově během dvou dnů bylo odebráno téměř 50 vzorků medů od různých českých včelařů – v žádném z nich se výskyt antimikrobiálních látek neprokázal. Současně byly šetřeny i suroviny pro výrobu medů pocházející z jiných zemí. V podstatě shodné spektrum antibiotik jako ve výrobcích společnosti Včelpo bylo zjištěno v medech původem z Ukrajiny. Tři nevyhovující šarže medů z Ukrajiny o celkové hmotnosti 63 tun byly Státní veterinární správou nahlášeny do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské komise (RASFF) a s ukrajinskými dozorovými orgány bylo následně dojednáno vrácení medu na Ukrajinu.

Vzhledem k tomu, že se přítomnost antibiotik prokázala ve značném množství výrobků společnosti Včelpo, vydala SVS dne 25. listopadu 2015 mimořádné veterinární opatření, kterým okamžitě Včelpu nařídila pozastavit všechny šarže živočišných produktů, které jsou uskladněny v jeho provozovně a nebyly doposud vyšetřeny na přítomnost antibiotik. Včelpo může med vyrábět a uvádět na trh, ale všechny výrobky musí být před uvedením na trh vyšetřeny v akreditované laboratoři – příznivý výsledek vyšetření musí být před distribucí medu předložen veterinární správě. V opačném případě není výrobek uvolněn do oběhu. V reakci na to pozastavilo Včelpo veškerou výrobu a uvádění potravin na trh.

V průběhu celé kauzy odebrala SVS ve Včelpu 38 vzorků medu, při nichž bylo provedeno vyšetření na 32 antimikrobiálních látek. Od začátku kauzy bylo ve firmě provedeno ze strany SVS 20 kontrol, což je desetinásobně více, než je v obdobném podniku běžné. Včelpo z tržní sítě stáhlo bezmála 150 tun medu a výrobků z něj. Rozhodnutím SVS bylo přímo u výrobce a v jeho dalších skladech pozastaveno 115 tun vyrobeného medu a dalších 163 tun surovin pro výrobu medu. Dne 24. 2. 2016 bylo pod dozorem SVS  do spalovny v Moravskoslezském kraji doručeno ke spálení prvních 16,2 tuny medu a bude postupně spáleno.  Podobný osud čeká minimálně dalších sedm tun suroviny.

Na základě analýzy rizika je v České republice každoročně na přítomnost reziduí antimikrobiálních látek vyšetřeno zhruba 50 vzorků medu. V reakci na kauzu Včelpo byly do národního monitoringu cizorodých látek nově zahrnuty také zahraniční medy. U zásilek medu ze zemí mimo Evropskou Unii budou prováděny dodatečné kontroly v místě příjmu. Byla přijata i další preventivní opatření.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Přílohy

Zdroj: SVS