Bezpečnost potravin

Stanovisko SZPI k posuzování obalů dle zákona č. 321/2004 Sb.

Vydáno: 9. 7. 2021
Autor: SZPI

Stanovisko SZPI

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v ustanovení § 27 odst. 10 způsoby prodeje vína v České republice následovně: „Víno lze spotřebiteli prodávat pouze v obalu určeném pro spotřebitele nebo jako sudové, čepované nebo rozlévané víno“.

Je tedy nutné rozlišit, jaké obaly je možné používat pro jednotlivé způsoby prodeje vína.

Na trhu se však vyskytuje řada obalů, které jsou průběžně upravovány a vyvíjeny tak, aby splňovaly náležitosti zákona, nebo alespoň budily dojem, že splňují podmínky obalu určeného pro spotřebitele. Proto je nutné, aby byl posuzován každý jednotlivý obal individuálně, ve vazbě na splnění zákonných podmínek.

Dále je nutné při posuzování těchto obalů vycházet ze smyslu dané právní úpravy, který je zachycen v důvodové zprávě k novele zákona o vinohradnictví a vinařství, která byla provedena zákonem č. 26/2017 Sb., kde je odůvodněna zaváděná oznamovací povinnost pro příjemce nebaleného vína dle § 14a zákona č. 321/2004 Sb. a omezení prodeje sudového vína dle § 16b zákona č. 321/2004 Sb. níže uvedeným způsobem:

„Sudová vína se v posledních letech stala jedním z nejvíce falšovaných zemědělských produktů. Nebalené výrobky z révy vinné a sudové víno obzvlášť jsou ve větší míře vystaveny podvodnému jednání s ohledem na skutečnost, že je snazší s jejich parametry manipulovat, nežli s výrobky, které jsou uváděny do oběhu již jako balené prodejní jednotky s jednorázovým uzávěrem.“

„Kontrola nebaleného produktu v opakovaně naplnitelných obalech je z povahy věci nanejvýš problematická.“

„Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí je každoročně zjišťováno nezanedbatelné množství nedodržení právních předpisů, přičemž se tak často děje až ve fázi, kdy již jsou produkty dále distribuovány po České republice a je následně obtížné resp. často nemožné dohledat, kde došlo ke vzniku zjištěného nedostatku. Stejně tak je bez dostatečných informacích o pohybu těchto výrobků obtížné zachytit problém hned na počátku a zabránit tak distribuci nevyhovujícího produktu v rámci České republiky.“

„V souladu s čl. 83 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 je proto zřejmé, že je na národní úrovni nutné zavést soubor opatření, které umožní, aby kontrolní orgán měl dostatek informací a prostoru pro vykonání nezbytných kontrol, které zajistí ochranu spotřebitele.“

1. VÍNO V OBALU URČENÉM PRO SPOTŘEBITELE

Obal určený pro spotřebitele – jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcích právních předpisů (§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 321/2004 Sb.),

Jednorázový uzávěr – uzávěr včetně souvisejících bezpečnostních prvků, který při otevření ztratí svoji funkčnost a nelze ho opakovaně použít (§ 3 odst. 1 písm. z) zákona č. 321/2004 Sb.).

A. Obal určený pro spotřebitele musí splňovat následující podmínky:

 • Jednorázový obal (to splňují např. nápojové kartony bez uzávěru „tetrapaky“, které pro účel použití musí být porušeny, a tedy je nelze opakovaně využít), nebo
 • bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal (to splňuje obal, jehož součástí je i jednorázový uzávěr, který po otevření ztratí svoji funkci a nelze jej opakovaně použít; takovýto uzávěr musí být poškozen tak, že již dále není možné obal opětovně naplnit; tj. např. skleněná lahev s korkovým uzávěrem aj.).

B. Obal určený pro spotřebitele dále musí splňovat následující podmínky:

 • Maximální objem obalu je 20 litrů.
 • Obal v místě prodeje musí tvořit spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele.
 • Na obalu nebo na etiketě k němu připojené musí být uvedeny údaje dle předpisů Evropské unie, zákona č. 321/2004 Sb., a prováděcích právních předpisů.

C. Posouzení konkrétních obalů ve vztahu k obalu určenému pro spotřebitele

 • Jednorázový obal do 20 litrů = nápojové kartony bez uzávěru (tetrapak).
 • Obal s jednorázovým uzávěrem do 20 litrů = skleněná láhev s korkovým uzávěrem nebo se šroubovacím „trhacím“ víčkem (plechovým) nebo se skleněnou zátkou přetaženou bezpečnostní kapslí, dále PET lahev s trhacím víčkem (plastovým), hliníkové obaly tzv. „plechovky“, dále nápojové kartony se šroubovacím uzávěrem, dále obaly typu bag in box.
 • Obal typu KEY KEG, POLY KEG nebo PETAINER KEG (viz fotodokumentace)
 • nesplňuje podmínku jednorázového obalu, neboť po jeho otevření, tzv. naražení, za pomoci výčepního zařízení, není obal nijak nevratně poškozen;
 • nesplňuje podmínku znovu nenaplnitelného obalu, aniž by byl vyměněn jednorázový uzávěr, neboť po ukončení čepování produktu z daného obalu, je možné za použití plnící hlavy obal opětovně naplnit do maximální kapacity;
 • jeho uzávěr rovněž nesplňuje podmínku jednorázového uzávěru, neboť ten při prvním otevření obalu neztrácí svoji funkčnost obal znovu uzavřít, neboť po odražení narážecí (čepovací) hlavice je opět v původní pozici, kdy je produkt v obalu vodotěsně uzavřen. Narážecí uzávěr umožňuje obal od výčepního zařízení opakovaně „odrazit“ a znovu „narazit“ dle potřeby uživatele, aniž by byl nějak poškozen. Tedy je možné jej opakovaně použít.
 • Ostatní „přepravní“ obaly = nerezový KEG sud, plastový sud/barel se dvěma otvory (např. při prodeji ČZHM), IBC kontejner, velkoobjemová nádoba (např. tank, sud, nádrž) nebo jakýkoliv jiný obal nad 20 litrů.

2. ČEPOVANÉ VÍNO

Čepované víno – víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem (§ 3 odst. 1 písm. w) zákona č. 321/2004 Sb.).

A. Víno lze prodávat:

 • spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje (např. v zařízeních společného stravování), nebo
 • jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele (např. do nové nebo přinesené lahve zákazníka);
 • pouze z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem.

B. Posouzení konkrétních obalů ve vztahu k čepovanému vínu:

 • Obal typu BAG IN BOX[1]

 • splňuje podmínku jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem do 20 litrů. Jedná se o plastový sáček nebo vak s jediným otvorem k plnění, do kterého je po naplnění nasazen (zacvaknut) výčepní ventil, který se tak stává integrovanou součástí obalu. Tento výčepní ventil současně obsahuje plastovou ochranu (trhací plombu), kterou je nutné přes samotným užitím porušit.
 • Pozn.: Mohou však existovat nepovolené praktiky (nestandardní manipulace), kdy lze tento integrovaný výčepní ventil za pomoci prostředků (nářadí či jiných „kutilských“ pomůcek), které nejsou určeny pro manipulaci s obaly typu BAG IN BOX, odstranit a plastový sáček tak opětovně naplnit. Nejedná se však o běžný způsob použití, respektive plnění obalu. Současně nelze takovéto praktiky přirovnat k opětovnému naplnění obalů typu KEY KEG nebo POLY KEG aj., neboť uzávěr předmětných obalů je určen právě k plnění a čepování, jedná se tak v jejich případě o běžnou praktiku a lze je přirovnat k přepravním nerezovým sudům KEG.
 • Obal typu KEY KEG, POLY KEG nebo PETAINER KEG (viz fotodokumentace)
 • nesplňuje podmínku jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem, neboť po jeho otevření tzv. naražení za pomocí výčepního zařízení, není obal nijak poškozen. Dále neobsahuje žádný integrovaný výčepní ventil, kterým by bylo možné, bez jakéhokoli použití přídatných zařízení, produkt z tohoto obalu čepovat.
 • Obal bez integrovaného nevyměnitelného výčepního ventilu nebo se dvěma otvory k plnění = nerezový KEG sud, plastový sud/barel se dvěma otvory (např. při prodeji ČZHM), nebo jakýkoliv jiný obal nad 20 litrů

3. ROZLÉVANÉ VÍNO

Rozlévané víno – víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů (§ 3 odst. 1 písm. x) zákon č. 321/2004 Sb.).

A. Víno lze prodávat:

 • spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje (např. v zařízeních společného stravování);
 • pouze z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů.

​B. Příklady obalu pro rozlévané víno:

 • Jednorázový obal do 5 litrů = nápojové kartony bez uzávěru (tetrapak).
 • Obal s jednorázovým uzávěrem do 5 litrů = skleněná láhev s korkovým uzávěrem nebo se šroubovacím „trhacím“ víčkem (plechovým) nebo se skleněnou zátkou přetaženou bezpečnostní kapslí, dále PET lahev s trhacím víčkem (plastovým), hliníkový obal tzv. „plechovka“, dále nápojový karton se šroubovacím uzávěrem.
 • Obal s opakovaně použitelným uzávěrem (znovu naplnitelný obal) = přepravní obal (např. KEG sud aj.), plastový sud/barel se dvěma otvory (např. při prodeji ČZHM), nebo obal určený pro spotřebitele nad 5 litrů nebo jakýkoliv obal nad 20 litrů.


Příloha:

Fotografické posouzení opakovaného naplnění obalů typu KEY KEG, POLY KEG a PETAINER KEG

 


[1] odůvodnění k novele zákona č. 26/2017 Sb.: „V rámci prodeje vína spotřebiteli z obalů určených pro spotřebitele je nově vymezeno tzv. čepované víno (v zásadě zákonem definované jako prodej z obalu typu bag in box o objemu do 20 litrů) a rozlévané víno (prodej z obalu pro spotřebitele o objemu do 5 litrů) – obě tyto kategorie by mohly prodejcům sloužit k obcházení režimu sudového vína, proto je nutné je výslovně upravit. Omezení objemu na maximálně 20 litrů resp. 5 litrů vychází z předpokladu, že se nevyplatí pro účely nelegálního vína takto malé obaly využívat. Rozdílně nastavený limit maximálních objemů u čepovaného a rozlévaného vína přitom vychází z předpokladu, že obal typu bag in box zajišťuje větší míru jistoty o tom, že s jeho obsahem nebylo dále podvodně manipulováno než pouze obecně definovaný obal určený pro spotřebitele, z něhož bude možné podávat rozlévané víno.“

Přílohy

 

Zdroj: SZPI